Liiketoiminnat

Varallisuudenhoito

OP on yksi Suomen suurimmista varallisuudenhoidon toimijoista. Varallisuudenhoidon tavoitteena on vastata henkilö- ja yritysasiakkaiden säästämis- ja sijoittamistarpeisiin asiakaslähtöisesti, tarjota parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut sekä ainutlaatuinen Private Banking -kokemus.

Henkilöasiakkaille OP tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia säästämisen ja sijoittamisen palveluja. Sijoitusrahastovalikoima käsittää eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille sijoittavia rahastoja, joiden salkunhoito hoidetaan osin OP Ryhmän oman sijoitusorganisaation ja osin kansainvälisten yhteistyökumppaneiden toimesta. Henkivakuutuksen tuotevalikoimaan kuuluvat eläkevakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä riskihenkivakuutukset.

Instituutio- ja yritysasiakkaille OP tarjoaa täyden valtakirjan omaisuudenhoidon ja sijoituskonsultoinnin lisäksi nykyaikaista riskiraportointia ja salkkuanalyysia sekä ratkaisuja yritysten likviditeetin hallintaan. Ammattimaisten instituutiosijoittajien palveluvalikoimaa laajennettiin vuoden 2016 aikana mahdollisuudella sijoittaa OPn eläke- ja vakuutusyhtiöiden rinnalla vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

OPlla on Suomen laajin Private banking -verkosto, joka tarjoaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista sopimuspohjaista varallisuudenhoitoa yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Private banking -palveluun kuuluu OPn sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tuote- ja palvelutarjooma. Palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi.

Henkilö-, yritys- ja instituutioasiakkaille on myös tarjolla kattava valikoima arvopaperinvälitys-, säilytys- ja analyysipalveluja. OPn palkittu osakeanalyysitiimi seuraa yli 80 kotimaista pörssiyhtiötä, laatii yhtiö- ja toimialakohtaisia ennusteita ja suosituksia sekä tuottaa monipuolisia analyysiraportteja makrotaloudesta, osakemarkkinoista ja toimialoista.

Lue lisää varallisuudenhoidon tuotteista ja palveluista osoitteesta uusi.op.fi.

Osana OPn uutta strategiaa varallisuudenhoitoa uudistetaan panostamalla erityisesti digitaalisiin palvelumalleihin ja kehittämällä uudenlaisia mobiilipalveluja. Asiakaskäyttäytymisen muutos ja siirtyminen digitaalisiin kanaviin näkyy jo nyt esimerkiksi siinä, että joulukuussa 2016 rahastomerkinnöistä 73 prosenttia tehtiin digitaalisissa kanavissa. Strategian mukaisesti varallisuudenhoitoon rakennetaan täysin digitaaliset palvelut. Esimerkiksi rahastojen merkitseminen sekä osakekaupankäynti mobiilissa onnistuu jo nyt helposti ilman avainlukulistaa.

 

OPssa asiakaskäyttäytymisen muutos näkyy jo - 12/2016 rahastomerkinnöistä 73% tehtiin digitaalisesti. #OPVuosi2016

 

 

 

Asiakkaita rohkaistaan sijoittamisen pariin 

Asiakasomisteisena toimijana OPn tehtävänä on edistää asiakkaidensa menestystä ja vaurastumista. Säästöjen kerryttäminen on nykyisellä alhaisella korkotasolla perinteisiä talletusvaihtoehtoja käyttäen haastavaa. Siksi rohkaisemme asiakkaitamme sijoittamisen pariin erilaisilla avauksilla.

Alkukevään 2016 käynnissä olleen OPn Sijoita Suomeen -avauksen ajaksi poistimme kaupankäyntikulut Helsingin pörssiin listattujen kotimaisten yhtiöiden osakkeilta ja tarjosimme osaketutkimustiedot kaikille maksutta. Avauksen myötä suomalaiset pörssiyhtiöt saivat yli 25 000 uutta osakkeenomistajaa ja kaupankäyntiaktiivisuus Helsingin pörssissä kasvoi merkittävästi.

Jatkona maaliskuun lopussa päättyneelle Sijoita Suomeen -avaukselle OPn sähköisen osakekaupankäynnin hintoja laskettiin keväällä 2016. Tarjoamme myös Suomen laajimman osaketutkimuksen kaikille osakesijoitusasiakkaillemme osana palvelukokonaisuuksia. Kesäkuun alussa poistimme omistaja-asiakkailta pysyvästi rahastojen kaupankäyntikuluja. Omistaja-asiakkaat voivat ostaa, myydä ja vaihtaa suurinta osaa OPn rahastoista ilman kaupankäyntikuluja.

OPn tavoitteena on puhua sijoittamisesta ja varainhoidosta asiakkaille helposti lähestyttävällä tavalla ja madaltaa kynnystä sijoittamiseen. Vuoden 2016 aikana muun muassa järjestimme asiakkaille verkkomuotoisia asiakastilaisuuksia, webinaareja, joissa käsiteltiin kansantajuisella tavalla sijoittamista. 

Institutionaaliset sijoittajat SFR:n
tutkimuksessa: OP Suomen paras
vastuullisessa sijoittamisessa 2016.
#OPVuosi2016

 
 

Vastuullista sijoitustoimintaa 

OPn tavoitteena on olla vastuullisessa sijoittamisessa toimialan edelläkävijä kansainvälisesti. Keväällä 2016 perustimme vastuullisen sijoittamisen yksikön, jonka tarkoituksena on laajentaa ja syventää entisestään toimintaamme vastuullisen sijoittamisen eri osa alueilla. Vastuullinen sijoittaminen muodostuu OPssa vastuullisuusasioiden (ESG: Environmental, Social and Governance) huomioimisesta sijoituspäätöksenteossa, aktiivisesta omistajuudesta, positiivisesta ja negatiivisesta arvottamisesta, kansainvälisten normien seurantaprosessista sekä vaikuttamisesta. Scandinavian Financial Research Ltd:n (SFR) vuosittain toteuttamassa tutkimuksessa institutionaaliset sijoittajat valitsivat vuonna 2016 OPn Suomen parhaaksi varainhoitajaksi vastuullisessa sijoittamisessa.

OPn sijoitustoimintaa ohjaavat kansainvälisistä periaatteista muun muassa YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), Global Compact ja OECD:n toimintaohjeet. Käytämme kansainvälisten normien seurantaan puolueetonta yhteistyökumppania (GES Investment Service), joka tuottaa sijoitustoiminnan käyttöön jatkuvaa analyysia kansainvälisten normien toteutumisesta sijoituskohteissa. Yhteistyökumppani käy OPn varainhoito- ja rahastoyhtiöiden sijoitukset läpi kaksi kertaa vuodessa kansainvälisten normirikkomusten varalta. Seulonta kattaa suorat ja aktiiviset osake- ja yrityslainasijoitukset sekä kaikki edellä mainittuja sijoituksia tekevät OP-rahastot. Sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi indeksituotteet ja ulkopuolisten salkunhoitajien rahastot.

Ryhmätasoisten vastuullisen sijoittamisen linjausten mukaan OP ei tee aktiivisia sijoituksia kiistanalaisia aseita valmistaviin yrityksiin eikä säännöllisesti kansainvälisiä normeja rikkoviin yrityksiin. Osana ilmastonmuutoksen etenemisen hillitsemistä OP on poissulkenut aktiivisista sijoituksistaan sellaiset hiiliyhtiöt, joilla ei ole esittää uskottavaa suunnitelmaa omien ilmastovaikutustensa pienentämiseksi. Linjaus käsittää aktiiviset suorat sijoitukset kaivosyhtiöihin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa syntyy energian tuottamiseen käytettävän hiilen kaivannaistoiminnasta, tai tuotetun hiilen määrä on suuri eikä yhtiöllä ole suunnitelmia tilanteen muuttamiseksi.  

OPn tavoitteena on olla vastuullisessa
sijoittamisessa toimialan edelläkävijä
kansainvälisesti. #OPVuosi2016

 

Poissulku koskee myös tiettyjä hiiltä käyttäviä energiayhtiöitä. Listaus poissuljettavista yhtiöistä on julkistettu OPn verkkosivuilla. Verkkosivuilla on lisäksi nähtävillä OPn osake- ja korkorahastojen hiilijalanjälkiä. Aloitimme hiilijalanjälkien julkaisemisen ensimmäisenä suomalaisena rahastoyhtiönä jo vuonna 2015. Linjausten mukaan sijoitustoiminnassa myös käytetään ensisijaisesti muita kuin offshore-valtioihin rekisteröityjä sijoitusratkaisuja. Jos sijoituksia tehdään näihin valtioihin, vaatii se aina erillisen riskienhallintakäsittelyn.

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen raportista.

Myös OP Kiinteistösijoitus on sitoutunut vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja ottaa huomioon vastuullisen sijoittamisen kiinteistövarallisuuden hoidossa. OP Kiinteistösijoitus hoitaa hallinnoimiensa kiinteistörahastojen kiinteistösijoituksia sekä asiakkaittensa suoria kiinteistösijoituksia. Suoraan omistettujen kiinteistöjen ylläpidossa ja uussijoittamisessa painotetaan energiatehokkuutta, kulutuksien vähentämistä ja jätteiden käsittelyä. Epäsuorien kiinteistösijoituksien osalta yhtiö käyttää aktiivisesti vaikutusvaltaa vastuullisuusasioiden huomioimiseksi eri kohderahastojen ja -yhtiöiden hallituksissa ja sijoituskomiteoissa. OP Kiinteistösijoitus kehittää jatkuvasti vastuullista toimintaa kiinteistöalalla. Yhtiö on allekirjoittanut kansallisen energiatehokkuussopimuksen ja osallistuu kiinteistöalan yritysvastuuraportoinnin kehittämiseen. Lisäksi yhtiö on kehittänyt itselleen ympäristöohjelman, jonka tavoitteena on jatkossakin pienentää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Lue lisää kiinteistösijoituksen ympäristöraportista.