OP Ryhmä

Avainluvut


1–12/2016 1–12/2015 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. € 1 138 1 101 3,3

Pankkitoiminta 596 642 -7,3

Vahinkovakuutus 230 259 -11,1

Varallisuudenhoito 232 213 8,8
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille 208 197 5,3


31.12.2016 31.12.2015 Muutos, %
CET1-vakavaraisuus, % 20,1 19,5 0,6*
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % ** 22,7 21,5 1,2*
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % *** 170 191 -21*
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,09 0,10 0,0*
Omistaja-asiakkaat (1 000) 1 747 1 491 17,2


1–12/2016 1–12/2015 Muutos, %
Henkilökunnan määrä 12 227 12 130 0,8
Vakinaisten määrä 10 609 10 606 0
Henkilöstön keski-ikä 43,6 43,8 -0,5
Naisten osuus hallintoelimissä, % 36 36 0

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2015 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2015 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.
* suhdeluvun muutos
** 12 kk liukuva, muutos suhdeluvun muutoksena
*** Rava-suhdeluku on laskettu Solvenssi II -siirtymäsäännöillä ja vertailutiedot on muutettu.