Affärsrörelser

Bankrörelse

OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. OPs marknadsandel ökade på ett år till 39,4 procent bland bolånen och 37,8 procent bland företagskrediterna. Bankrörelsen är det största av OP Gruppens rörelsesegment och erbjuder kunderna ett omfattande och övergripande produkt- och tjänsteurval.

För privatkunder omfattar tjänsterna och produkterna inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, lån, besparingar och placeringar samt boende. Vårt mål är att trygga privatkundernas ekonomiska välfärd och att främja hanteringen av deras ekonomi och ekonomiska framgång. Vi vill erbjuda kunderna övergripande, flexibla banktjänster som anpassas till olika skeden av livet.

Vi erbjuder företagskunderna banktjänster, finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster och experttjänster för utveckling av företagsverksamheten. Bland OPs företagskunder finns både små, medelstora och stora företag samt samfund. I kundrelationerna strävar vi efter långsiktighet och mångsidiga helhetskundrelationer. Då vi känner våra kunder väl och vi står i aktiv växelverkan med dem kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar. Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja framgången för den inhemska företagsrörelsen och internationaliseringen. Vi satsar på den internationella betjäningsförmågan bl.a. genom att ingå övervägda, internationella partnerskap utgående från kundernas behov.

Läs mer om bankrörelsens produkter och tjänster på adressen uusi.op.fi.

I enlighet med OPs nya strategi satsar vi avsevärt på att utveckla digitala tjänster inom bankrörelsen. Målet är att utveckla sådana tjänster för planering och hantering av ekonomin som ger de bästa användarupplevelserna på marknaden. På vår väg till ett flerbranschföretag utvecklar OP nya digitala tjänster också inom boende. OPs vision är att i framtiden erbjuda ett heltäckande ekosystem för boende, som betjänar kunderna i allt som gäller boende, från bostadsköp till renoveringar och det dagliga livet i hemmet.

 

 

 

 

 

 

 

Företagskunderna får nya finansieringsmodeller
och digitala tjänster, privatkunderna trygghet
och smidighet i det dagliga livet 

Företagen är av stor betydelse för Finlands ekonomi, och OP vill vara med och stöda de finländska företagens verksamhetsförutsättningar. Att utveckla tjänsterna för företag på bred front är en viktig del av de utvecklingsprogram som ska omsätta OPs nya strategi i praktiken.

I mars undertecknade OP ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) om en SME InnovFin-garantimodell på 150 miljoner euro för att finansiera innovationer och stimulera tillväxten hos sme-företag. Inom avtalet kan OP till innovativa sme-företag bevilja nya krediter för vilka EIF beviljar 50 procents riskdelningsgaranti. Den nya finansieringsmodellen har väckt intresse bland sme-företagen, och vid slutet av 2016 hade krediter redan beviljats för över 50 miljoner euro av programmet på 150 miljoner euro.

OP fungerar också som förmedlarbank för SME Initiative-finansiering för sme-företag. Garantimodellen genomförs i samarbete med finska staten och Europeiska Investeringsfonden. OP stöder den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i framtiden genom att finansiera små och medelstora företag med tillväxtpotential.

I maj lanserade OP två digitala tjänster för småföretagskunder: OP-företagsmobilen och Pivo Kassa. Med OP-företagsmobilen kan företagaren utöver sina vanligaste bankärenden också sköta bland annat faktureringen och följa upp fordringar mobilt, till exempel i samband med besök hos kunder. Pivo Kassa är en kassatjänst för småföretag. Den erbjuder allt som behövs för betalningsrörelsen och försäljningen i såväl fysiska butiker som nätbutiker. Med Pivo Kassa kan småföretagaren grunda en nätbutik på bara några minuter. Med produkter som OP-företagsmobilen och Pivo Kassa vill OP ge företagarna sådana möjligheter att utveckla verksamheten och effektivisera de grundläggande rutinerna i företagsverksamheten som digitaliseringen fört med sig.

För att trygga ekonomin för privatkunder lanserade OP produkten Lång fast ränta, som innebär att räntan på bolån för första gången kan bindas till fast ränta för upp till 25 år. Produkten är den första i sitt slag i Finland. Då man väljer en fast ränta för hela lånetiden, känner man till alla ränteutgifter för bolånet redan då man tar lånet. En fördel med den nya produkten är också att kunden kan betala tillbaka lånet tidigare än planerat utan kostnader och ta amorteringsfrihet på normalt vis. Produkten riktar sig till OPs ägarkunder.

Privatkunderna fick också ett nytt sätt att betala, då funktionen för kontaktlös betalning lanserades i OPs populära mobilapp Pivo. OP var den första banken i Finland och en av de första bankerna i Europa som lanserade kontaktlösa betalningar i telefonen. Med den kontaktlösa funktionen i Pivo vill OP ge kunderna en smidigare vardag genom att inköpen kan betalas med telefonen, som nästan alltid finns i fickan. Då behöver man inte ens alltid ha plånboken med sig.

 

I kreditgivningen är bedömningen av
ansvarsfullheten en del av riskhanteringen

Hos OP bedöms kreditgivningen till kunderna alltid övergripande. De etiska principerna och anvisningarna för kreditgivningen utgör ett rättesnöre i finansieringen. I kreditgivningen och anvisningarna för den beaktas bestämmelserna om god kreditgivningssed samt Finansinspektionens rekommendationer.

För privatkundernas del baserar sig en ansvarsfull kreditgivning på att kundens skuldbetalningsförmåga omsorgsfullt reds ut samt på att kreditbeloppet dimensioneras rätt och att riskerna förklaras för kunden på ett förståeligt sätt. Vid finansieringen av företagskunder är det viktigt att utöver att bedöma de finansiella omständigheterna identifiera och analysera finansieringsobjektens sociala konsekvenser och miljökonsekvenser ur riskhanteringens synvinkel som en normal del av processen för bedömning av kreditvärdigheten. Utöver den egna analysen konsulterar OP vid behov oberoende värderare, som granskar miljöriskerna hos en enskild kund eller ett enskilt finansieringsobjekt.

 

OP beslöt 2016 att börja iaktta Ekvatorprinciperna (Equator Principles), som är en frivillig förbindelse för att hantera miljömässiga och sociala risker vid finansieringen av projekt. Trots att OP årligen deltar i att finansiera endast några projekt som omfattas av Ekvatorprinciperna, hör till OPs samhällsansvar att förbinda sig till de viktigaste internationella samhällsansvarsinitiativen.