Affärsrörelser

Kapitalförvaltning

OP är en av de största kapitalförvaltarna i Finland. Målet för kapitalförvaltningen är att på ett kundorienterat sätt svara på privat- och företagskundernas spar- och placeringsbehov, erbjuda de bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna samt en unik Private Banking-upplevelse.

För privatkunderna tillhandahåller OP ett omfattande urval spar- och placeringstjänster. Bland placeringsfonderna finns fonder som placerar i olika tillgångsklasser och marknadsområden. Deras portföljförvaltning sköts delvis av OP Gruppens egen placeringsorganisation och delvis av internationella samarbetspartner. I livförsäkringens produkturval ingår pensionsförsäkringar, spar- och fondförsäkringar samt risklivförsäkringar.

För institutionella kunder och företagskunder tillhandahåller OP utöver diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering också modern riskrapportering och portföljanalys samt lösningar för likviditetshanteringen i företag. Tjänsteutbudet för professionella institutionella placerare utvidgades under 2016 med möjligheten att vid sidan av OPs pensions- och försäkringsbolag placera i alternativa placeringar.

OP har Finlands mest omfattande Private banking-nätverk som erbjuder individuell och övergripande avtalsbaserad kapitalförvaltning för privatkunder samt för företag och samfund. I tjänsten Private banking ingår OPs och dess utomstående samarbetspartners produkt- och tjänsteutbud. Tjänstemodellerna utgörs av diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering.

För privat- och företagskunder samt institutionella kunder tillhandahålls också ett omfattande utbud av tjänster inom förmedling, förvaring och analys av värdepapper. OPs prisbelönade aktieanalysteam följer upp över 80 inhemska börsföretag, gör upp företags- och branschvisa prognoser och rekommendationer samt producerar mångsidiga analyser och rapporter om makroekonomin, aktiemarknaden och branscherna.

Läs mer om kapitalförvaltningens produkter och tjänster på adressen uusi.op.fi.

Vi förnyar kapitalförvaltningen som en del av OPs nya strategi genom att satsa särskilt på digitala tjänstemodeller och utveckla nya mobiltjänster. Förändringen i kundbeteendet och övergången till digitala kanaler syns redan nu, till exempel i det att 73 procent av fondteckningarna i december 2016 utfördes via digitala kanaler. I enlighet med strategin kommer helt digitala tjänster att byggas upp inom kapitalförvaltningen. Det är till exempel redan nu möjligt att enkelt utan nyckeltalslista teckna fonder och handla med aktier i mobilen.

 

 

 

 

Kunderna uppmuntras att placera 

Som en kundägd aktör är OPs uppgift att främja sina kunders framgång och välstånd. Med de nuvarande låga räntorna är det svårt att få besparingar att växa genom traditionella kontoinsättningar. Därför uppmuntrar vi genom olika initiativ våra kunder att börja placera.

Med Placera i Finland-initiativet, som pågick under början av våren 2016, slopade vi under initiativet avgifterna för handeln med inhemska företags aktier på Helsingforsbörsen och erbjöd alla avgiftsfri aktieanalys. Initiativet gav finländska börsbolag över 25 000 nya aktieägare, och handelsaktiviteten på Helsingforsbörsen ökade avsevärt.


Följande steg i initiativet Placera i Finland, som upphörde vid slutet av mars, var att sänka avgifterna för OPs elektroniska aktiehandel våren 2016. Som en del av våra tjänstekoncept erbjuder vi också alla våra kunder som placerar i aktier den mest omfattande aktieanalysen i Finland. I början av juni slopade vi permanent handelskostnaderna för fonder för våra ägarkunder. Ägarkunderna kan teckna, lösa in och byta de flesta av OPs fonder utan handelskostnader.

OPs mål är att tala till kunderna om placering och kapitalförvaltning på ett lättbegripligt sätt och att sänka tröskeln för att börja placera. Under 2016 ordnade vi bland annat kundevenemang på nätet, webbinarier, där vi på ett lättillgängligt sätt behandlade placeringar.

 

Ansvarsfull placeringsverksamhet 

OPs mål är att internationellt vara branschföregångare inom ansvarsfull placering. Våren 2016 inrättade vi en enhet för ansvarsfulla placeringar. Dess syfte är att ytterligare fördjupa och utvidga vår verksamhet inom olika delområden av ansvarsfull placering. Ansvarsfull placering består i OP av att vi beaktar ansvarsfullheten (ESG: Environmental, Social and Governance) i placeringsbesluten, av aktivt ägande, positiv och negativ screening, en process för uppföljning av internationella normer samt påverkan. Enligt Scandinavian Financial Research Ltd:s (SFR) årliga undersökning valde de institutionella placerarna 2016 OP till den bästa kapitalförvaltaren i Finland inom ansvarsfull placering.

OPs placeringsverksamhet styrs av internationella principer, bland annat FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI), Global Compact och OECD:s riktlinjer. För uppföljningen av internationella normer anlitar vi en opartisk samarbetspartner (GES Investment Service), som för placeringsverksamheten fortlöpande tillhandahåller analys om hur internationella normer genomförs i placeringsobjekten. Samarbetspartnern granskar OPs kapitalförvaltnings- och fondbolags placeringar två gånger per år med hänsyn till försummelser av internationella normer. Screeningen omfattar de direkta och aktiva placeringarna i aktier och företagslån samt alla OP-fonder som gör sådana placeringar. Utanför screeningen stannar till exempel indexprodukterna och de fonder som förvaltas av utomstående portföljförvaltare.

I enlighet med principerna för ansvarsfulla placeringar på grupplanet placerar OP inte aktivt i företag som tillverkar kontroversiella vapen eller i företag som regelbundet bryter mot internationella normer. Som ett led i uppbromsningen av klimatförändringen har OP från sina aktiva placeringar uteslutit sådana kolföretag som inte kan uppvisa en trovärdig plan för att minska sina klimateffekter. Beslutet omfattar aktiva direkta placeringar i sådana gruvbolag där en stor del av affärsrörelsen består av gruvdrift för att utvinna kol för energiproduktion eller där kolproduktionen är stor och bolaget inte har någon plan på att ändra situationen. 

Uteslutningen gäller också vissa energibolag som använder kol. En förteckning över de bolag som utesluts har offentliggjorts på OPs webbplats. Där publiceras också koldioxidavtrycket för OPs aktie- och räntefonder. Vi började som första finländska fondbolag publicera koldioxidavtrycket redan 2015. I enlighet med principerna används i placeringsverksamheten i första hand andra placeringslösningar än sådana som registrerats i offshore-stater. Om placeringar görs i sådana stater, kräver det alltid en separat riskhanteringsbehandling.

Också OP Kiinteistösijoitus har förbundit sig att iaktta principerna för ansvarsfull placering och beaktar dem i fastighetskapitalförvaltningen. OP Kiinteistösijoitus sköter fastighetsplaceringarna i de fastighetsfonder som bolaget förvaltar samt sina kunders direkta fastighetsplaceringar. I underhållet av direkt ägda fastigheter och i nya placeringar betonas energieffektivitet, minskad förbrukning och avfallshantering. Beträffande indirekta fastighetsplaceringar utövar bolaget aktivt inflytande för att ansvarsfrågor ska beaktas i styrelserna och placeringskommittéerna i målfonder och målföretag. OP Kiinteistösijoitus utvecklar fortlöpande ansvarsfull verksamhet i fastighetsbranschen. Bolaget har undertecknat det nationella energieffektivitetsavtalet och deltar i utvecklingen av företagsansvarsrapporteringen inom fastighetsbranschen. Dessutom har bolaget utarbetat ett eget miljöprogram, vars syfte är att också i fortsättningen minska verksamhetens miljökonsekvenser.