Affärsrörelser

Skadeförsäkring

OP är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Med hjälp av nya tjänstekoncept, digitala lösningar, högklassiga nätverk av samarbetspartner och processeffektivitet utvecklar vi fortlöpande kundupplevelsen i vår ersättningstjänst och skapar samtidigt konkurrensfördel. OPs hälso- och välbefinnandetjänster är tills vidare en del av skadeförsäkringsrörelsen. Målet är att bygga upp hälso- och välbefinnanderörelsen till ett separat affärsområde.

Syftet med försäkringen av privatkunder är att trygga ett mångsidigt och heltäckande försäkringsskydd för våra kunder. De centrala delområdena inom försäkring är försäkringar för bilen, hemmet och annan egendom samt personförsäkringar bland annat vid olycksfall och sjukdomar samt resor.

Beträffande tjänster för företagskunder är vår uppgift att trygga kontinuiteten i våra kunders verksamhet, stöda de anställdas arbetsförmåga och bidra till att bygga en trygg omvärld. Vi erbjuder våra kunder vältäckande och mångsidiga riskhanteringstjänster, med vilka företaget bättre kan garantera en störningsfri affärsrörelse och säkerhet i problemsituationer. Centrala objekt som försäkras inom företagsverksamheten är företagaren själv, företagets anställda, företagets anläggnings- och omsättningstillgångar, varutransporter, fordon samt affärsrörelsen. OP har utvidgat sitt utbud av tjänster för företag med en cyber-, dvs. dataskyddsförsäkring och en företagshälsovårdstjänst som ansluts till personförsäkringar. I EPSI Ratings försäkringsundersökning 2016, som mäter kundbelåtenheten och kundlojaliteten, steg OP till första plats inom försäkring av företagskunder.

Inom ersättningstjänsten har OP ingått partneravtal i över 20 branscher, exempelvis med företag inom hälsovårdsbranschen, bilverkstäder, byggreparationsföretag och elektronikaffärer. Genom partnerskapen säkerställs att kundupplevelsen är högklassig samt att ersättningstjänsterna är kostnadseffektiva, av jämn kvalitet och nära kunden. Nya digitala tjänster, såsom Skadehjälpen och avsnittet Försäkringar i OP-Mobilen, erbjuder kunderna ett smidigt sätt att sköta skadeärenden. I tjänsten Skadehjälpen får kunderna anvisningar för skadefall samt information om vad försäkringen ersätter. Skadehjälpen finns också i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. I OP-mobilen för privatkunder kan kunderna också göra en skadeanmälan. Av privatkundernas skador anmäls redan 70 procent via nätet eller mobilen.

Läs mer om skadeförsäkringens produkter och tjänster på adressen uusi.op.fi.

Vi förnyar skadeförsäkringen på basis av OPs nya strategi bland annat genom att utveckla ersättningstjänsten och produkturvalet. Skadeförsäkringens mål är att vara branschens mest innovativa aktör och att förnya den finländska skadeförsäkringsrörelsen.

 

 

 

 

 

Modeller för skötsel av skador på fordon och mobilapparater representerar nya tjänstekoncept

I enlighet med vår nya strategi strävar OP efter att flytta tyngdpunkten i utvecklingen från enskilda produkter till kundorienterade tjänstekoncept. Inom skadeförsäkringen har vi redan tagit steg i den här riktningen, till exempel i modellerna för skötsel av bilskador och skador på mobilapparater, där vi strävar efter att underlätta kundens dagliga liv och att på så vis erbjuda en oslagbar kundupplevelse.

Den populära pilotversionen av den nya tjänstemodellen för bilskador, som togs i bruk under slutet av 2015, fick en fortsättning i slutet av 2016, då konceptet kallat Verkstadsmästartjänsten startades i huvudstadsregionen samt i Tammerfors och Åbo. I tjänsten styrs kunden vid en skada direkt till en verkstadspartner där det finns en OP Verkstadsmästare. Syftet med modellen är att underlätta skötseln av bilskador så att kunden med en gång kan sköta såväl reparationen av bilen som ersättningarna i anslutning till skadan och snabbt återgå till sina vardagsrutiner. Avsikten är att under 2017–2018 ytterligare utvidga tjänsten till fler verkstadspartner och orter.

Också för skador på mobilapparater lanserades i slutet av 2016 en ny tjänstemodell, där kunderna utan någon separat skadeanmälan kan låta reparera sina mobilapparater hos en servicefirma som OP samarbetar med. OP ersätter årligen cirka 30 000 skador på mobilapparater. Tack vare den nya tjänstemodellen kan våra kunder sköta sina ersättningsärenden i anslutning till skador på mobilapparater avsevärt snabbare än tidigare.

Inom skadeförsäkringen innebär ansvarskänslan att skydda kunden mot risker och uppmuntra till miljövänlig verksamhet

Inom skadeförsäkringen är OPs ansvarsfulla uppgift att främja kundernas riskhantering och trygghet samt att förebygga skador. OP kartlägger tillsammans med kunden de potentiella risk- och säkerhetsfaktorerna och optimerar försäkringslösningarna skilt för varje kund. OP säkerställer att kunden är tillräckligt medveten om sina risker och att eventuella skador inte medför oöverstigliga ekonomiska problem.

Förändringarna i klimatet inverkar på försäkringskundernas liv och företagens omvärld. OP vill utveckla sin försäkringsrörelse i en allt miljövänligare riktning. Vårt mål är att våra försäkringslösningar så brett som möjligt ska täcka alla försäkringsbara risker också då förhållandena förändras. I ersättningsverksamheten kräver OP att alla samarbetspartner beaktar och handlar i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Vi stöder en hållbar utveckling inte endast genom att utveckla vår verksamhet, utan också genom att sporra andra till miljövänliga handlingar. Vi strävar efter att styra verksamheten hos våra kunder och samarbetspartner i en riktning som dämpar klimatförändringen. Vi ökar också riskmedvetenheten och styr anpassningen till klimatförändringen. Vårt mål är att främja ansvarsfull verksamhet hos människor och organisationer samt att styra utvecklingen hos lagstiftning och myndighetsföreskrifter som gäller klimatförändringen.

 

Hälso- och välbefinnandetjänsterna
utvidgas gradvis

Att utvidga hälso- och välbefinnandetjänsterna är OPs första steg mot ett flerbranschföretag. Tills vidare är hälso- och välbefinnandetjänsterna en del av skadeförsäkringens rörelsesegment.

OP tog sina första steg inom hälso- och välbefinnandetjänsterna i början av 2013 genom att i Helsingfors öppna sitt helägda sjukhus Omasairaala, vars mål är att erbjuda en så effektiv vårdkedja som möjligt och en så utmärkt kundupplevelse som möjligt. Sjukhusnätverket utvidgades i augusti 2016, då OPs andra sjukhus öppnades i Tammerfors. I samband med öppningen av sjukhuset i Tammerfors bytte Omasairaala Oy namn till Pohjola Hälsa Ab och sjukhusen till Pohjola Sjukhus. Under perioden 2017–2018 kommer Pohjola Sjukhus att öppnas också i Uleåborg, Kuopio och Åbo. Utöver tjänster till privatkunder erbjuder Pohjola Sjukhusen också företagshälsovårdstjänster till företagskunder.

Av Pohjola Sjukhus kunder samlas i samband med patientbesök in respons med NPS-mätaren. Pohjola Sjukhus NPS har varit högt ända sedan det första sjukhuset öppnades, och 2016 var det 96 (variationsintervall för NPS -100-+100).

Utvidgandet av hälso- och välbefinnandetjänsterna passar bra ihop med OPs ansvarsfulla grunduppgift att främja ägarkundernas och omvärldens framgång. Pohjola Sjukhus har avsevärt lyckats förkorta vårdkedjan, vilket gynnar alla parter: arbetstagarna, arbetsgivarna, samhället samt skade- och arbetspensionsförsäkrarna i och med kortare frånvaron, lägre kostnader, ersättningar och inkomstförluster.

Resultatet av forskningsprojektet Jyvä, som Aalto-universitetet offentliggjorde våren 2016, utvisade att Pohjola Sjukhus jämfört med OP Försäkrings samarbetspartner förkortade vårdkedjan för olycksfallspatienter med 15 procent, och totalkostnaderna per patient minskade med cirka 2 000 euro från tidigare. Enligt undersökningen förkortades perioderna av arbetsoförmåga med cirka 20 dygn per patient, och 98 procent av patienterna rekommenderade Pohjola Sjukhus tjänster för andra. Materialet i Jyvä-undersökningen utgörs av OP Försäkrings jämförelseuppgifter från 2013–2014, och materialet jämför aktörer inom den privata sektorn.