Förvaltning

OP gruppens bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2016 i sin helhet här.

Rapporten beskriver OP Gruppens bolagsstyrning. Kreditinstitut och värdepappersemittenter ska enligt lagen lämna en bolagsstyrningsrapport. OP Gruppens emittenter (OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Ab) upprättar egna bolagsstyrningsrapporter som till väsentliga delar följer OP Gruppens rapporter. OP Gruppens rapport gäller övriga kreditinstitut som hör till centralinstitutskoncernen än de emittenter som nämns ovan, till exempel OP-Processtjänster Ab och OP-Kortbolaget Abp. Andelsbankerna kommer att offentliggöra egna bolagsstyrningsrapporter.

Förvaltning och ledning
 

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport (Corporate Governance Statement) har upprättats i enlighet med kreditinstitutslagen (kreditinstitutsdirektivet och tillsynsförordningen CRD4/CRR), 7 kap. 7 § i värdepappersmarknadslagen och tillämpliga delar av rekommendation 54 i Finsk kod för bolagsstyrning (2015). Bolagsstyrningsrapporten ges ut separat från verksamhetsberättelsen.

I rapporten ingår också vissa andra centrala förvaltningsområden om vilka aktuell information finns tillgänglig på OPs internetsidor www.op.fi.

OP Gruppens direktion har 31.1.2017 behandlat den här bolagsstyrningsrapporten. Revisionsutskottet vid OP Gruppens förvaltningsråd har också bedömt rapporten vid sitt sammanträde. OP Gruppens revisor KPMG Oy Ab har kontrollerat att gruppen har lämnat rapporten och att rapportens beskrivning av huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering i anslutning till den finansiella rapporteringsprocessen stämmer överens med bokslutet.

Den här rapporten samt OP Gruppens bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsrapport finns på OPs internetsidor www.op.fi.

I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess centralinstitut OP Andelslag (centralinstitutet) iakttas gällande finsk lag och de normer som meddelats med stöd av den. OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, lagen om andelslag och aktiebolagslagen.

OP Gruppens principer för bolagsstyrning iakttar tillämpliga delar av Finsk kod för bolagsstyrning som Värdepappersmarknadsföreningen rf antog i oktober 2015 – med beaktande av de kooperativa särdragen.

Dessutom följer OP Gruppen i sin verksamhet principerna för God affärssed (Code of Business Ethics).

 
 

 

Grupp- och koncernstruktur samt förvaltningsorgan
 

Gruppstruktur

OP Gruppen

OP Gruppen är en kooperativ solidariskt ansvarig finansgrupp som grundades 1902. Gruppen består av självständiga andelsbanker samt gruppens centralinstitut och dess dotterföretag. Grunden för OP Gruppens framgång är fast förankrad vid att främja ägarkundernas och samarbetsparternas ekonomiska framgång, välfärd och trygghet. Att vara finländsk är en viktig del av gruppens identitet.

OP Gruppen består av 173 självständiga andelsbanker (läget 31.12.2016) och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången mellan alla. OP Gruppens grunduppgift är att med sin starka kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och omvärlden.

Gruppens affärsrörelse har indelats i tre segment: bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning.

 

 

 

OP Gruppen består av två delar:

1. sammanslutningen av andelsbanker

2. den övriga OP Gruppen.

 

 

 

 

 

Sammanslutningen av andelsbanker utgörs av sammanslutningens centralinstitut OP Andelslag, företagen i centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften.

OP Gruppen består av sammanslutningen av andelsbanker och sådana företag som inte ingår i sammanslutningen, men av vilkas röster företag som hör till sammanslutningen innehar över hälften. Omfattningen hos OP Gruppen skiljer sig från omfattningen hos sammanslutningen av andelsbanker genom att OP Gruppen också omfattar andra företag än kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. De viktigaste av de här företagen är försäkringsbolagen, som tillsammans med sammanslutningen bildar ett finans- och försäkringskonglomerat. Dessutom hör Pohjola Hälsa Ab, som bedriver sjukhusverksamhet, till OP Gruppen.

OP Gruppens och sammanslutningen av andelsbankers juridiska struktur presenteras närmare i OP Gruppens bokslut. Sammanslutningen av andelsbanker utgör inte en sådan koncern som avses i bokföringslagen och inte heller en sådan finansiell företagsgrupp som avses i kreditinstitutslagen. Centralinstitutet för sammanslutningen upprättar ett sådant konsoliderat bokslut för sammanslutningen som avses i 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Andelsbankerna

Andelsbankerna är självständiga inlåningsbanker som bedriver lokal hushållsbanksrörelse. De erbjuder moderna och konkurrenskraftiga banktjänster till privat- och sme-företagskunder, till jord- och skogsbrukskunder samt till den offentliga sektorn. I huvudstadsregionen utövar Helsingforsnejdens Andelsbank motsvarande hushållsbanksrörelse. Banken inledde sin verksamhet som en inlåningsbank i andelslagsform 1.4.2016.

Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där grundvärdena för beslutsfattandet är principen en medlem en röst. I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman eller fullmäktige, som består av ägarkunder, och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse.

Centralinstitutets förvaltningsråd har fastställt principer för intern styrning för gruppen. Rekommendationerna gäller bl.a. andelsbankens förvaltningsorgan och operativa ledning, den interna kontrollen och ersättningarna.

 

 

OP-förbunden

OP-förbunden är medlemsandelsbankernas regionala samarbetsorgan. Det finns 16 OP-förbund i Finland. Förbundens gränser följer i regel landskapsgränserna.

OP-förbunden utser sina representanter till OP Andelslags förvaltningsråd. Dessutom samarbetar de bl.a. inom marknadsföring, samhällsansvar och intern utbildning.

OP-förbundets möte för medlemsbankernas företrädare väljer en styrelse som företräder förbundet och handhar dess angelägenheter. Enligt rekommendationen för bolagsstyrning har styrelsen minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter som väljs årligen.


 

OP Andelslag och dess uppgifter

OP Gruppens centralinstitut är OP Andelslag, på finska OP Osuuskunta. Centralinstitutets hemvist är Helsingfors.

I Centralinstitutet innehas den högsta beslutanderätten av andelsstämman och förvaltningsrådet, som väljs av andelsstämman. De operativa besluten fattas av direktionen, som väljs av förvaltningsrådet och som består av anställda direktörer. OP Andelslag är ett andelslag som ägs av dess medlemsbanker.

Medlemmar i centralinstitutet kan vara de kreditinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, vilkas stadgar eller bolagsordning har godkänts av centralinstitutet. Om antagning av medlemmar beslutar förvaltningsrådet.

Centralinstitutets uppgift är att som centralinstitut för sammanslutningen och som företaget i toppen av det finans- och försäkringskonglomerat som OP Gruppen bildar opartiskt främja och stöda utvecklingen och samarbetet hos sina medlemskreditinstitut, övriga företag som hör till OP Gruppen och gruppen som helhet. I det här syftet styr centralinstitutet gruppens centraliserade tjänster, utvecklar gruppens affärsrörelse, tar hand om gruppens strategiska styrning och intressebevakning samt de lednings- och tillsynsuppgifter som ankommer på centralinstitutet för sammanslutningen och företaget i toppen av finans- och försäkringskonglomeratet. Dessutom fungerar centralinstitutet som OP Gruppens strategiska ägarsammanslutning.

 

Mångfald i förvaltningen 

Förvaltningsorganens sammansättning planeras på lång sikt. För att arbetet ska vara effektivt krävs att förvaltningsorganens expertis, kunskaper och erfarenheter är tillräckliga.

Vid beredningen av valet av ledamöter till förvaltningsorganen fästs uppmärksamhet vid det mervärde som varje person medför för sammansättningen av respektive förvaltningsorgan bl.a. så att mångfalden i förvaltningsrådet är tillräcklig och utvecklas. Mångfalden ska upprätthållas och utvecklas genom att säkerställa att de personer som väljs har mångsidiga kunskaper och erfarenheter, regional spridning samt att fördelningen enligt kön och åldersgrupper är tillräcklig i förvaltningsorganen.

Målet är att båda könen är företrädda i centralinstitutets förvaltningsråd samt i andelsbankernas förvaltningsråd och styrelser i förhållandet 60/40. För att nå målet strävas efter att på lång sikt säkerställa att då det bland de personer som föreslås till förvaltningsorganen finns personer som till kunskaperna och erfarenheterna är jämnstarka, ska till kandidat nomineras den som företräder det kön som är i minoritet i organet.

 

Förändringar i OP Gruppens struktur 2016 

I OP Gruppens bokslut konsolideras vid slutet av 2016 totalt 173 andelsbanker (178) och deras koncernbolag, OP Andelslagskoncernen och OVY Försäkring Ab.

Antalet andelsbanker minskade under 2016 genom andelsbanksfusioner och ökade genom att Helsingfors OP Bank Ab:s bolagsform ändrades till andelsbank. Ändringen registrerades 1.4.2016. Namnet på den nya banken är Helsingforsnejdens Andelsbank (OP Helsingfors). OP Helsingfors är ett dotterbolag till OP Gruppens centralinstitutskoncern. Centralinstitutet har också i fortsättningen en betydande roll i kapitaliseringen av den nya banken. Det här betyder att OP Andelslag enligt stadgarna för OP Helsingfors har bestämmande inflytande i OP Helsingfors.

OVY Försäkring Ab har 30.11.2016 till OP Försäkring Ab överlämnat ett specialförsäkringsbestånd för bankrörelse. Beståndet består av OVY Försäkring Ab:s specialförsäkringar för bankrörelse som beviljats som ansvars- och brottsförsäkringar samt rättsskyddsförsäkringar för högsta ledningen och förvaltningen.

Östra Korsholms Andelsbank har 29.2.2016 fusionerats med Vasa Andelsbank.

Keiteleen Osuuspankki har 31.10.2016 fusionerats med Pielaveden Osuuspankki, vars firma i samband med fusionen har ändrats till Nilakan Seudun Osuuspankki.

Enon Osuuspankki, Kiihtelysvaaran Osuuspankki och Tuupovaaran Osuuspankki har 31.12.2016 fusionerats med Ilomantsin Osuuspankki, vars firma i samband med fusionen har ändrats till Vaara-Karjalan Osuuspankki.

Puolangan Osuuspankki har 31.12.2016 fusionerats med Suomussalmen Osuuspankki, vars firma i samband med fusionen har ändrats till Ylä-Kainuun Osuuspankki.

Pielisen Osuuspankki och Pohjois-Karjalan Osuuspankki har 10.10.2016 godkänt en fusionsplan, enligt vilken Pielisen Osuuspankki fusioneras med Pohjois-Karjalan Osuuspankki. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.3.2017.

Karjalan Osuuspankki och Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki har 15.12.2016 godkänt en fusionsplan, enligt vilken Karjalan Osuuspankki fusioneras med Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 30.4.2017.

Vetelin Osuuspankki och Kaustisen Osuuspankki har 21.11.2016 godkänt en fusionsplan, enligt vilken Vetelin Osuuspankki fusioneras med Kaustisen Osuuspankki. Samtidigt ändras Kaustisen Osuuspankkis firma till Perhonjokilaakson Osuuspankki. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.5.2017.

Vetelin Ylipään Osuuspankki och Halsuan Osuuspankki har 28.11.2016 och 29.11.2016 godkänt en fusionsplan, enligt vilken Vetelin Ylipään Osuuspankki fusioneras med Halsuan Osuuspankki. Samtidigt ändras Halsuan Osuuspankkis firma till Halsua-Ylipään Osuuspankki. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 30.6.2017.

Oriveden Seudun Osuuspankki och Mäntän Seudun Osuuspankki har 29.12.2016 godkänt en fusionsplan, enligt vilken Oriveden Seudun Osuuspankki fusioneras med Mäntän Seudun Osuuspankki. Samtidigt ändras Mäntän Seudun Osuuspankkis firma till Pohjois-Hämeen Osuuspankki. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 30.6.2017.

 

Vissa bolag som ingår i OP Gruppen har bytt förleden i sina namn till OP genom ändringar som trädde i kraft 4.4.2016:

 • Pohjola Bank Abp:s nya namn är OP Företagsbanken Abp
 • Pohjola Försäkring Ab:s nya namn är OP Försäkring Ab
 • Pohjola Kapitalförvaltning Ab:s nya namn är OP Kapitalförvaltning Ab
 • Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:s nya namn är OP Kiinteistösijoitus Oy
 • Pohjola Asset Management Execution Services Oy:s nya namn är OP Asset Management Execution Services Oy

Också namnen på bolagen i Baltikum har bytt förled till OP enligt följande:

 • Filialen Pohjola Bank plc Eestis nya namn är OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
 • Pohjola Bank plc filiāle Latvijās nya namn är OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
 • Pohjola Bank plc Lietuvos filialas nya namn OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
 • Pohjola Finance Estonia AS nya namn är OP Finance AS
 • ”Pohjola Finance" SIAs nya namn är "OP Finance" SIA
 • UAB "Pohjola Finance" nya namn är UAB "OP Finance"

Omasairaala Oy har bytt namn till Pohjola Hälsa Ab i samband med att sjukhuset i Tammerfors öppnades 1.8.2016.

 
 

 

Centralinstitutets andelsstämma
 

OP Andelslags högsta beslutande organ är andelsstämman.

Stämmans uppgifter och ärenden som behandlas på stämman

Vid den ordinarie andelsstämman behandlas de ärenden som nämns i 7 § i centralinstitutets stadgar. De är bland annat fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för föregående räkenskapsperiod samt val av ledamöter till förvaltningsrådet och en revisor.

Hur stämman sammankallas och vem som kan delta vid stämman

Ordinarie andelsstämma hålls årligen före utgången av maj (i praktiken i mars) på andelslagets hemort Helsingfors. Stämman sammankallas av förvaltningsrådet. Extra andelsstämma hålls då förvaltningsrådet anser att det finns skäl till det eller då en sådan stämma annars ska hållas enligt lag.

Vid stämman deltar representanterna för centralinstitutets medlemsbanker.

Andelsstämman sammankallas genom en kallelse som tidigast två månader och minst en vecka före den sista anmälningsdagen delges medlemmarna skriftligt eller med datakommunikation.

Beslutsförfarandet vid stämman

Vid beräkningen av röstetalen på stämman ges en medlem på basis av insatserna lika många röster som det antal medlemsandelar i centralinstitutet som medlemmen har.

Medlemsandelsbanker med god kapitaltäckning får tilläggsröster i enlighet med centralinstitutets stadgar. Vid stämman får dock ingen medlem rösta med mer än två procent av det röstetal som är företrätt på stämman. En medlem har endast en röst vid andelsstämman, om medlemmen på grund av egna ekonomiska svårigheter på basis av andelslagets beslut har fått ekonomiskt stöd som uppfyller kriterierna i 8 § i centralinstitutets stadgar.


Andelsstämman 2016

OP Andelslags ordinarie andelsstämma hölls i Helsingfors 15.3.2016. Stämman fastställde bokslutet för 2015, beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet och förrättade nödvändiga personval. Dessutom beslöt stämman att ändra andelslagets stadgar samt om andelslagets gåvor

OP Gruppens nomineringskommitté

Kommittén har till uppgift att bereda och behandla förslag till centralinstitutets andelsstämma bland annat om ordförande för andelsstämman, arvodena till förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande och ledamöter, antalet ledamöter i förvaltningsrådet, förslag till andelsstämman om vem som ska väljas till nya ledamöter i förvaltningsrådet samt vem som ska väljas till revisor och arvodet till revisorn. Dessutom lägger kommittén för förvaltningsrådet fram ett förslag till vem som ska utses till sådana ledamöter i Helsingforsnejdens Andelsbank som företräder centralinstitutet.

Kommittén har 16–32 ledamöter. Kommittén består av minst en och högst två ledamöter från varje OP-förbunds område.

Vid sammansättningen av förvaltningsrådet och ledamöternas kompetenskrav beaktas att ledamöterna har tillräcklig erfarenhet och yrkesskicklighet att sköta sina uppgifter professionellt och omsorgsfullt. En förvaltningsrådsledamot ska ha tillräcklig kännedom om finansbranschen. I kompetenskraven beaktas också förvaltningsrådets mångformighet och att det har tillräcklig kompetens om samhällsansvaret.

 

 
 

 

Förvaltningsrådet och dess utskott
 

OP Andelslags förvaltningsråd

Val av förvaltningsråd, dess sammansättning och mandattid

Centralinstitutets förvaltningsråd består enligt stadgarna av minst 32 och högst 36 ledamöter som valts av andelsstämman. Till förvaltningsrådet väljs minst 16 och högst 20 ledamöter så att alla 16 OP-förbunds områden representeras av minst en ledamot i förvaltningsrådet. De här ledamöternas mandattid är tre år och av ledamöterna avgår årligen det antal som är närmast en tredjedel. Dessutom har förvaltningsrådet 16 ledamöter från OP-förbundens områden enligt en mandatfördelning mellan OP-förbunden som bestäms på basis av kapitaltäckningen hos deras medlemsbanker. Mandattiden för de här ledamöterna är tre år, om inte mandattiden före det upphör på grund av att mandatfördelningen mellan OP-förbunden ändras. Förvaltningsrådet hade 34 ledamöter 31.12.2016.

Till förvaltningsrådet kan inte väljas en förtroendevald eller anställd från en medlemsbank som på grund av 8 § i andelslagets stadgar har endast en röst vid andelsstämman, dvs. medlemsbanken har fått sådant ekonomiskt stöd som avses i ifrågavarande paragraf. Den övre åldersgränsen för en ledamot i förvaltningsrådet är 68 år. En ledamot som har uppnått denna ålder får dock kvarstå i sitt uppdrag till slutet av följande ordinarie andelsstämma.

Förvaltningsrådets uppgifter

Enligt centralinstitutets stadgar har förvaltningsrådet till uppgift att övervaka direktionens och verkställande direktörens förvaltning av andelslaget samt att andelslagets verksamhet handhas med sakkunskap och omsorg i överensstämmelse med lagen om andelslag samt andelslagets och OP Gruppens intresse.

Dessutom fastställer förvaltningsrådet bland annat OP Gruppens strategi, övriga gemensamma mål och verksamhetsprinciper, andelslagets operativa mål och ekonomiska mål, välja och entlediga chefdirektören som arbetar som verkställande direktör för centralinstitutet och övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt revisionsdirektören.

Enligt den arbetsordning som förvaltningsrådet fastställt hör dessutom bland annat följande uppgifter till förvaltningsrådet:

 • fastställa de allmänna principer som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker,
 • fastställa principerna för OP Gruppens kapitalplan,
 • fastställa risklimiter för OP Gruppens riskhanteringsförmåga och riskslag samt principer för medlemsbankernas riskklassificering samt regelbundet följa upp utvecklingen hos OP Gruppens och centralinstitutskoncernens affärsrörelse, riskhanteringsförmåga och riskposition,
 • fastställa OP Gruppens årsplan,
 • följa upp hur OP Gruppens gällande strategi genomförs,
 • utse OP Gruppens regionbanker,
 • fastställa principerna och verksamhetslinjerna för ersättningar för hela OP Gruppen samt besluta om ett långsiktigt ersättningssystem som gäller hela OP Gruppen och
 • behandla och besluta om att utse strategiskt viktiga arbetsgrupper på grupplanet samt vilka uppgifter och ledamöter de har.
 

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande (presidiet)

Vid sitt första sammanträde efter en ordinarie andelsstämma väljer förvaltningsrådet inom sig en ordförande och två vice ordförande för tiden fram till slutet av följande ordinarie andelsstämma.

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden bildar förvaltningsrådets presidium. Presidiet sammanträder vid behov. Presidiet fungerar som ett diskussionsforum för direktionens ordförande och vice ordförande i strategiska frågor som ur OP Gruppens och centralinstitutets synvinkel är viktiga och av stor betydelse samt för OP Gruppens personalchefer i HR-frågor där direktionen är jävig.

Förvaltningsrådets mötesrutiner och beslutsförfarande

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna har förhinder, av vice ordföranden i regel 6–7 gånger per år. Förvaltningsrådet är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som behandlas vid sammanträdena bereds i regel av direktionen för OP Andelslag och föredras i regel av direktionens ordförande eller vice ordförande. Ärenden som föredras för förvaltningsrådet bereds i regel också i förvaltningsrådets arbetsutskott eller i förvaltningsrådets övriga utskott.

Vid sammanträdena har också OP Andelslags direktionsledamöter och ersättare, revisionsdirektören samt fyra separat utsedda representanter för de anställda eller deras eventuella ersättare närvaro- och yttranderätt.

Förvaltningsrådet har fastställt bland annat följande arbetsordningar och instruktioner:

 • Förvaltningsrådets arbetsordning
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets presidium
 • Arbetsordning för OP Gruppens nomineringskommitté
 • Arbetsordning för OP Gruppens ersättningsutskott
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets arbetsutskott
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets revisionsutskott
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets ersättningsutskott
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets riskhanteringsutskott
 • Arbetsordning för nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning
 • Direktionens arbetsordning
 • Principer för intern styrning
 • Principer för intern kontroll
 • Risktagning och risktoleranssystemet
 • Principer för upprättande av bokslut och principer för kapitaltäckningsanalys
 • Anvisningarna Fit & Proper-prövning i OP Gruppen

Dessutom fastställer förvaltningsrådet OP Gruppens verksamhetsprinciper.

 

OP Andelslags förvaltningsrådsledamöter OP-förbundsvis 15.3.2016

 

Förvaltningsrådets verksamhet 2016

Förvaltningsrådet sammanträdde 7 gånger under året. Ordförande för förvaltningsrådet var Jaakko Pehkonen och vice ordföranden Mervi Väisänen och Olli Tarkkanen. Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 95.

Under 2016 behandlade förvaltningsrådet bland annat:

 • vid sammanträden under början av året hur strategiarbetet framskred och fastställde i juni strategin OP 2016 samt under sammanträden under slutet av året hur verkställandet av strategin skulle börja

 

 • fastställde OP Gruppens risktagnings- och risktoleranssystem, principer för intern kontroll, anvisningar för Fit & Proper-bedömningen i OP Gruppen, principer för bokslut och kapitalutvärdering samt principer för andelsbankens bolagsstyrning
 • fastställde OP Gruppens återhämtningsplan
 • fastställde ledningens långsiktiga ersättningssystem för 2017-2019
 • fastställde OP Gruppens och centralinstitutskoncernens årsplan
 • behandlade OP Gruppens organisation för intressebevakning
 

Förvaltningsrådets utskott

Förvaltningsrådet valde för ett år i taget inom sig vid det konstituerande mötet på våren fem utskott: arbetsutskottet, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och riskhanteringsutskottet samt nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning. Dessutom jämställs presidiet med utskotten. Utskotten är organ som fungerar som stöd för förvaltningsrådet och de har i regel ingen självständig beslutanderätt.

Förvaltningsrådet utser också inom sig ledamöterna i de utskott som rapporterar till förvaltningsrådet samt ordföranden och vice ordföranden för revisionsutskottet och riskhanteringsutskottet samt fastställer utskottens arbetsordning.

Arbetsutskottet

Förvaltningsrådets arbetsutskott består av förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande samt sex andra ledamöter som förvaltningsrådet årligen utser inom sig. Förvaltningsrådets ordförande är ordförande för arbetsutskottet.

Arbetsutskottets uppgift är att biträda förvaltningsrådet med att bereda OP Gruppens strategi och följa upp hur den genomförs, delta med att bereda betydande frågor för gruppen samt ta hand om att de följs upp. Arbetsutskottet ska också behandla frågor som är centrala i anslutning till samarbetet inom gruppen och genomföringen av gruppens verksamhetsprinciper.


Dessutom ska arbetsutskottet bland annat:

 • bereda betydande ärenden som tas upp av förvaltningsrådet och följa upp verkställandet av förvaltningsrådets beslut,
 • fungera som diskussionsforum för OP Gruppens ledning i frågor som gäller gruppens strategi och andra betydande ärenden
 • fungera som kontakt mellan förvaltningsrådet och direktionen bl.a. för att säkerställa informationsgången
 • behandla organisationsförändringar som gäller centralinstitutets högsta ledning,
 • kan ge rekommendationer och utlåtanden till direktionen i prissättningsfrågor mellan andelsbankerna och företagen som hör till centralinstitutskoncernen
 • kan ge rekommendationer till direktionen i strategiska ärenden som gäller OP Gruppen.

Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden cirka 8–11 gånger per år. Centralinstitutets direktion bereder ärendena som behandlas vid sammanträdena.

 

 

Ledamöterna i arbetsutskottet är:

 

Namn och födelseår Roll Utbildning Huvudsyssla, titel
Jaakko Pehkonen, 1960 Ordförande ED Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet
Mervi Väisänen, 1963 Vice ordförande EM, ekonom Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Olli Tarkkanen, 1962 ledamot JK, VH, eMBA Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
Kalle Arvio, 1964 ledamot Studentmerkonom, MBA, AFF, APV1 Verkställande direktör, Ruukin Osuuspankki
Tapani Eskola, 1953 ledamot DI -
Leif Enberg, 1954 ledamot EM Företagare, Oy Mapromec Ab
Jorma Hyrskyluoto, 1950 ledamot Ekonom -
Esko Mononen, 1957 ledamot AFM Verkställande direktör, Pohjois-Karjalan Osuuspankki
Juha Pullinen, 1963 ledamot AFM, FtM Verkställande direktör, Loimaan Seudun Osuuspankki

 

Arbetsutskottets verksamhet 2016

Arbetsutskottet sammanträdde 8 gånger under året. Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 97.

I arbetsutskottets sammanträden deltog utöver utskottets ledamöter direktionens ordförande, vice ordförande och som sekreterare fungerade förvaltningsrådets sekreterare. Arbetsutskottet har vid sammanträdena berett ärenden som tas upp på förvaltningsrådets sammanträden samt gått igenom andra centrala beredningsärenden som gäller gruppen.

 

 

Revisionsutskottet

Förvaltningsrådet väljer vid sitt konstituerande möte inom sig för ett år i taget till revisionsutskottet fyra ledamöter, och utser bland dem en ordförande och en vice ordförande, samt som permanenta expertledamöter för tre år i taget eller till slutet av förvaltningsrådets mandattid tre verkställande direktörer för andelsbanker. Den som är ledamot av revisionsutskottet får inte i arbets- eller tjänsteförhållande delta i den dagliga ledningen av ett sådant kreditinstitut som omfattas av utskottets uppdrag. Av ledamöterna i utskottet ska minst en ledamot som har tillräckliga kunskaper i redovisning eller revision vara en OP Gruppen utomstående företrädare.

Revisionsutskottet ska ha tillräckliga kunskaper i redovisning, bokföring, ekonomisk rapportering och bokslutspraxis samt internrevision. Revisionsutskottets ordförande ska ha specialkunskaper (special knowledge and experience) inom tillämpning av bokslutsprinciper och interna kontrollprocesser.

Revisionsutskottets uppgift är att biträda förvaltningsrådet med att säkerställa att centralinstitutskoncernen och OP Gruppen har ett adekvat och fungerande system för intern kontroll som täcker hela verksamheten samt att se till att tillsynen över centralinstitutskoncernens och OP Gruppens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Utskottet har också till uppgift att kontrollera att centralinstitutskoncernens och OP Gruppens verksamhet och interna kontroll är organiserad så som lagen, föreskrifterna och ett gott bolagsstyrningssystem förutsätter samt att övervaka verksamheten hos internrevisionen.

Revisionsutskottet bistår också för sin del förvaltningsrådet med att säkerställa att centralinstitutskoncernen administreras sakkunnigt och omsorgsfullt på ett sätt som främjar OP Gruppens konkurrenskraft och framgång.

Dessutom ska revisionsutskottet bland annat:

 • bereda gruppens bokslutsprinciper och principer för kapitaltäckningsanalys för fastställande av förvaltningsrådet
 • för sin del övervaka den finansiella rapporteringen
 • för sin del övervaka att lagar, föreskrifter och andra bestämmelser efterlevs
 • övervaka att god affärssed iakttas
 • övervaka internrevisionens verksamhet och effektivitet
 • bedöma den interna kontrollens täckning, funktion och effektivitet
 • för sin del behandla frågor i anslutning till myndigheternas tillsyn
 • behandla och bedöma frågor som ansluter sig till revisionen och revisorerna, genom

Revisionsutskottet sammanträder i regel 4 gånger per år.

 

Ledamöterna i revisionsutskottet är:

 

Namn och födelseår Roll Utbildning Huvudsyssla, titel
Jarna Heinonen, 1965 Ordförande ED Professor i företagande, Åbo handelshögskola, Åbo universitet
Timo Parmasuo, 1950 Vice ordförande Ingenjör Industriråd, styrelseledamot, Meconet Oy
Katja Kuosa-Kaartti, 1973 Ledamot EM CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy
Seppo Laaninen, 1950 Ledamot FM -
Ari Kakkori, 1955 Expertledamot Agronom Verkställande direktör, Virtain Osuuspankki
Petri Krohns, 1964 Expertledamot JK, VH, MBA Verkställande direktör, Etelä-Karjalan Osuuspankki
Ari Väänänen, 1973 Expertledamot JK, VH Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

 

Revisionsutskottets arbete 2016

Revisionsutskottet sammanträdde 6 gånger under året. Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 92.

Utöver ledamöterna och expertledamöterna har också företrädare för revisorerna samt ordföranden för OP Andelslags direktion, den direktionsledamot som ansvarar för ekonomin och revisionsdirektören deltagit i sammanträdena. 

 

 

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande som är första ställföreträdare för ordförande samt högst tre övriga ledamöter som förvaltningsrådet årligen utser. Som ledamot i utskottet kan vara en person som hör till förvaltningsrådet och som inte står i arbets- eller tjänsteförhållande till ett företag som hör till OP Gruppen.

Ersättningsutskottets uppgift är att bland annat. styra och övervaka utvecklingen av ledningens och de anställdas löner och ersättningar i OP Gruppen, bedöma hur ersättningssystemen fungerar för att se till att ersättningarna följer gruppens värden, strategi, mål, riskpolicyer och kontrollsystem samt bedöma ersättningssystemens incitament och andra effekter på hanteringen av risker, kapital och likviditet. Dessutom fastställer utskottet bland annat mätarna för OP Gruppens personalfond och utfallet för mätarna samt fastställer vilka personer som omfattas av OP Gruppens långsiktiga ersättningssystem för ledningen och fastställer beloppet för den intjänade ersättningen.


Dessutom ska ersättningsutskottet bland annat:

 • ge en helhetsbedömning på OP Grupplanet om hur förutsättningarna för ersättningarna uppfylls beträffande konsolideringsgruppens totala resultat och dess utveckling, kapitalbasens tillräcklighet, kreditvärdigheten både beträffande ekonomiska och andra faktorer i första hand före utbetalningen av ersättningarna respektive år samt utbetalningen av uppskjutna poster.
 • fastställa struktur- och andra förändringar som gäller utvecklingen av ersättningarna.
 • fastställa de allmänna villkoren för OP Gruppens ersättningssystem bl.a. beträffande uppdateringar som beror på ändringar i reglering, lagstiftning och avtal.
 • årligen fastställa grunderna för OP Gruppens lönetabell och bedömning av tjänsters svårighetskategori.
 • fastställa risktagningsuppgifter vilkas innehavare med sin verksamhet kan påverka gruppens, företagets eller andelsbankens riskposition.
 • övervaka att bestämmelserna och föreskrifterna för ersättningar och ersättningssystem efterlevs i hela OP Gruppen.
 • övervaka avlöning och ersättningar för personer som i OP Gruppen ansvarar för riskhanteringen och tillsynsfunktioner som är oberoende av affärsrörelserna.
 • för centralinstitutets förvaltningsråd bereda förslag om bl.a. de allmänna principerna för ersättningar i OP Gruppen.
 • ge rekommendationer om principer för andelsbankernas och OP-Fastighetscentralernas lednings ersättningar och löner
 • årligen fastställa rekommendationer om arvodet för de förtroendevalda
 

Ledamöterna i ersättningsutskottet är:

 

Namn och födelseår Roll Utbildning Huvudsyssla, titel
Jaakko Pehkonen, 1960 Ordförande ED Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet
Mervi Väisänen, 1963 Vice ordförande EM, ekonom Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ilmo Aronen, 1958 ledamot AFD Forskningsdirektör, Raisioagro Ab
Annukka Nikola, 1960 ledamot EM, ekonom Administrationsdirektör, Konehuone Oy
Seppo Kietäväinen, 1959 ledamot Agrolog -

 

Ersättningsutskottets verksamhet 2016

Ersättningsutskottet sammanträdde 12 gånger under året. Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 98.

Utskottet bestod av förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande som är första ställföreträdare för ordförande samt Annukka Nikola, Ilmo Aronen och Seppo Kietäväinen. I utskottets sammanträden deltog utöver utskottets ledamöter också OP Gruppens personaldirektör.

 

 

Riskhanteringsutskottet

Förvaltningsrådet väljer för ett år i taget inom sig till riskhanteringsutskottet 4 ledamöter med tillräckliga kunskaper om kreditinstituts och OP Gruppens riskhanteringsförmåga och riskprinciperna i gruppens strategi, och utser bland dem en ordförande och en vice ordförande, samt till permanenta expertledamöter 3 verkställande direktörer för andelsbanker som förvaltningsrådet inom sig utser separat. Minst en ledamot i utskottet ska vara en OP Gruppen utomstående företrädare.

Riskhanteringsutskottet ska biträda förvaltningsrådet i frågor som gäller centralinstitutskoncernens och gruppens risktagning och riskhantering samt i den riskbaserade övervakningen av att den verkställande ledningen iakttar en risktagning som är förenlig med gruppstrategin och de risklimiter som förvaltningsrådet fastställt.

Riskhanteringsutskottet bistår förvaltningsrådet med att säkerställa att riskhanteringssystemet är adekvat och att man inte tar så stora risker i verksamheten att det äventyrar kontinuiteten i verksamheten, kapitaltäckningen, likviditeten eller genomföringen av strategin.

Utskottet ska bedöma huruvida de avgifter som centralinstitutet och dess koncern tar ut för tjänster som binder kapital motsvarar deras affärsmodell och principerna för risker i strategin samt om det visar sig att så inte är fallet, bereda en plan för att korrigera läget. Utskottet ska biträda förvaltningsrådets ersättningsutskott med att upprätta sunda ersättningssystem.

Riskhanteringsutskottet verkställer sin uppgift bland annat genom att:

 • för fastställande av förvaltningsrådet bereda principerna för gruppens risktagnings- och risktoleranssystem, principerna för det ledningssystem som det solidariska ansvaret förutsätter, gruppens risklimiter samt gruppens kapitalplan
 • övervaka att riskpolicyn följer gruppstrategin och risklimiterna; beloppet och kvaliteten hos gruppens och dess företags kapital, resultatutveckling, riskposition samt att riskpolicyn, risklimiterna och kontrollgränserna följs
 • bedöma tillräckligheten hos gruppens risklimitsystem, gruppens riskposition på basis av riskanalyser samt på basis av olika rapporter bedöma kvaliteten och tillräckligheten hos gruppens riskhantering och kapitaltäckning
 • följa upp utvecklingen av andelsbankernas riskklasser, verksamheten hos direktionens Balans- och riskhanteringsutskott, riskbedömningar av tillsynsmyndigheter, utvecklingen av regleringen i anslutning till gruppens verksamhet ur riskhanteringssynpunkt
 

Ledamöterna i riskhanteringsutskottet är:

 

Namn och födelseår Roll Utbildning Huvudsyssla, titel
Ola Eklund, 1952, Ordförande Ingenjör (högre YH) Verkställande direktör, Wintem-Agency Ab
Ulla Järvi, 1952 Vice ordförande EM GR-revisor
Jaakko Kiander, 1963 Ledamot PD Direktör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Petri Sahlström, 1971 Ledamot ED Dekan, Uleåborgs universitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet
Tuomas Kupsala, 1967 Expertledamot EM, eMBA Verkställande direktör, Korpilahden Osuuspankki
Timo Laine, 1959 Expertledamot JK, VH, eMBA Verkställande direktör, kommerseråd, Päijät-Hämeen Osuuspankki
Olli Näsi, 1963 Expertledamot JK, VH, eMBA Verkställande direktör, Satakunnan Osuuspankki

Riskhanteringsutskottets verksamhet 2016

Riskhanteringsutskottet sammanträdde 6 gånger under året. Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 97.

I utskottets sammanträden har under året utöver ledamöterna och sekreteraren deltagit ordföranden för OP Andelslags direktion, den ledamot i direktionen som ansvarar för riskhanteringen och den ledamot i direktionen som ansvarar för ekonomin.

 

 

Nomineringskommittén för Centralinstitutskoncernens ledning

Nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning består av förvaltningsrådets ordförande, första vice ordförande och i enlighet med förvaltningsrådets beslut en eller flera ledamöter av förvaltningsrådet.

Nomineringskommittén bereder för förvaltningsrådet förslag till ledamöter i centralinstitutets direktion, revisionsdirektör och compliance-ansvarig, till befattningsbeskrivningar för dem samt justeringar i beskrivningarna och förlag till att upphäva uppgifter. Dessutom fattar kommittén beslut om löner, justeringar av löneförmåner och ersättningar för direktionsledamöterna och revisionsdirektören.

Nomineringskommittén ska bedöma direktionsledamöternas, revisionsdirektörens och den compliance-ansvarigas tillförlitlighet, lämplighet och kompetens samt behandla efterträdarplaner för direktionsledamöterna och revisionsdirektören. Kommittén biträder förvaltningsrådet bland annat med att bedöma de uppgifter och färdigheter, den erfarenhet och mångfald som krävs i direktionsarbetet samt den tid som åtgår för uppdraget som ledamot, att bedöma direktionens sammansättning, arbete och enskilda ledamöter samt att bedöma valgrunderna och valförfarandet för den verkställande ledningen.

 

Ledamöterna i nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning är:

 

Namn och födelseår Roll Utbildning Huvudsyssla, titel
Jaakko Pehkonen, 1960 Ordförande ED Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet
Mervi Väisänen, 1963 Vice ordförande EM, ekonom Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ilmo Aronen, 1958 Ledamot AFD Forskningsdirektör, Raisioagro Ab
Annukka Nikola, 1960 Ledamot EM, ekonom Administrationsdirektör, Konehuone Oy

 

Verksamheten hos nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning 2016

Nomineringskommittén för ledningen sammanträdde tre gånger under 2016. Ledamöternas deltagandeprocent var 100.

 

 
 

 

OP gruppens chefdirektör och OP andelslags verkställande direktör samt direktion
 

OP Gruppens chefdirektör

Ordföranden för centralinstitutets direktion (chefdirektören) har som uppgift att leda OP Gruppen, centralinstitutet samt centralinstitutskoncernen och svara för deras strategiska ledning i enlighet med det av förvaltningsrådet fastställda strategiska målet, svara för gruppgemenskapen samt leda och utveckla direktionsarbetet. Chefdirektörens uppgift är också att leda ordet vid direktionssammanträdena samt se till att direktionsverksamheten är effektiv och att direktionen ombesörjer alla uppgifter som hör till direktionen.

Chefdirektören är också ordförande för styrelserna för centralinstitutskoncernens kreditinstitut som bedriver företagsbanksrörelse samt hushållsbanksrörelse i huvudstadsregionen, skadeförsäkringsbolag och kapitalförvaltningsbolag samt OP-Tjänster Ab och OP-Processtjänster Ab.

Som verkställande direktör för centralinstitutet bär chefdirektören enligt lagen ansvar för centralinstitutets operativa ledning i enlighet med förvaltningsrådets och direktionens anvisningar och föreskrifter.

Förvaltningsrådet utser chefdirektören som verkar som verkställande direktör för centralinstitutet och beslutar om chefdirektörens anställningsvillkor.

Chefdirektörens främsta ansvarsområden fastställs i en befattningsbeskrivning som förvaltningsrådet godkänner separat.

OP Gruppens chefdirektör är ekonomie magister, bergsrådet Reijo Karhinen. Han har varit chefdirektör för OP Gruppen sedan 2007. Information om ersättningarna till chefdirektören finns nedan i avsnittet om ersättningar.

 

OP Andelslags direktion

Val av direktion, dess sammansättning och mandattid

Centralinstitutet har en direktion som fungerar som styrelse. Direktionen består av ordföranden, som arbetar som verkställande direktör och som benämns chefdirektör, av chefdirektörens ställföreträdare, som fungerar som vice ordförande för direktionen, samt, enligt vad som förvaltningsrådet beslutar, av minst fyra och högst nio övriga ledamöter och högst fyra ersättare.

Direktionsledamöterna och ersättarna ska ha tillräcklig allmän kunskap om finansbranschen, om ekonomiska ärenden och om centralinstitutet och dess koncern samt om OP Gruppens affärsrörelse och annan kompetens som uppgiften kräver.

OP Gruppens direktionsledamöter

Chefdirektören och direktionens övriga ledamöter och ersättare samt revisionsdirektören väljs och entledigas av förvaltningsrådet som också beslutar om arbetsfördelningen mellan ledamöterna i direktionen.

Mandattiden för ledamöterna och ersättarna i direktionen samt för revisionsdirektören fortsätter tills vidare, dock högst till pensionsåldern enligt OP Gruppens pensionssystem. Mandattiden kan upphöra innan dess, om ifrågavarande person anhåller om avsked eller entledigas.

 

 

 

Direktionens uppgifter

Direktionen har till uppgift att leda centralinstitutets och dess koncerns verksamhet i enlighet med lagen om andelslag, annan lagstiftning, myndighetsföreskrifter och centralinstitutets stadgar. Direktionen ska omsorgsfullt främja OP Gruppens, dess centralinstituts och dess koncerns intresse.

Direktionens uppgifter består i enlighet med direktionens roll av uppgifter i anslutning till OP Gruppens styrning och ledningen av centralinstitutskoncernen samt ledningen och förvaltningen av centralinstitutskoncernens moderföretag (centralinstitutet).

Inom gruppstyrningen består direktionens uppgift av att:

 • styra sammanslutningens verksamhet och ge de kreditinstitut som hör till sammanslutningen anvisningar om riskhantering, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll för att trygga deras likviditet och kapitaltäckning samt anvisningar om enhetliga redovisningsprinciper vid upprättande av sammanslutningens konsoliderade bokslut.
 • övervaka att också att de företag som hör till sammanslutningen i sin verksamhet efterlever lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller deras finansiella ställning, sina stadgar och bolagsordningar samt centralinstitutets anvisningar
 • ge i 4 kap. i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker avsedda samtycke till att ett medlemskreditinstitut får undantas från tillämpningen av de i lagen närmare nämnda bestämmelserna om kapitalbaskrav, exponeringar, likviditetskrav, offentliggörande av information om kreditrisken samt kvalitativ riskhantering, om direktionen inte inom de gränser som direktionen fastställt har delegerat uppgifterna till organ eller tjänstemän.
 • styra OP Gruppen och verkställa gruppstrategin i enlighet med förvaltningsrådets linjer.
 • till förvaltningsrådet lägga fram ett förslag till OP Gruppens strategi samt operativa och ekonomiska mål
 • bereda årsplanen och lägga fram den för förvaltningsrådet för fastställelse
 • upprätta det konsoliderade bokslut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • besluta om betydande investeringar om inte direktionen inom gränser som den bestämt lämnat dessa beslut till tjänstemän eller organ som den bestämt
 • fastställa arbetsordningar för OP Gruppens riskhanteringsutskott och kreditriskkommitté samt utse ledamöter till dem.
 

Då det gäller ledningen av centralinstitutskoncernen är det direktionen som styrelse för hela koncernen som drar upp riktlinjerna för de frågor som angetts i dotterföretagens arbetsordningar. Direktionen ansvarar för den operativa ledningen av hela centralinstitutskoncernen. Inom ledningen av centralinstitutskoncernen ska direktionen bland annat:

Behandla och dra upp riktlinjer för:
 

 • koncernens riskpolicy samt riskhanterings-, kapitalutvärderings- och balanshanteringspolicy jämte centrala anvisningar för dem
 • koncernens policyer beträffande upplåning, kapitalbelopp och investeringar
 • principerna för dotterföretagens utdelningspolicy och riktlinjer om nivån på utdelningarna
 • principerna för medlemsbankernas servicetariffer
 • verkställandet av investeringar eller företagsköp, företagsförsäljningar eller företagsarrangemang som är strategiskt eller ekonomiskt betydande och som påverkar koncernbolags verksamhet
 • koncernens personalpolitik (inkl. principerna för avlöning och ersättningar samt andra anställningsförmåner) i enlighet med närmare linjer som förvaltningsrådet eller dess utskott fastställt
 • genomföra gruppstrategin i centralinstitutskoncernen samt övervaka hur den genomförs
 • koncernens kommunikationspolicy och varumärkespolicy samt de centrala principerna för dessa.
 • koncernens policy och principer för utläggning
 • koncernens ICT-arkitekturpolicy och ICT-policy
 • den årliga affärsplanen samt övervaka att den genomförs
 • principerna och förfaringssätten för att säkerställa lämplighetsprövningen hos de personer som ansvarar för ledningen av koncernens bolag
 • val och entledigande av dotterföretags verkställande direktörer och deras ställföreträdare samt fastställa villkor för deras löneförmåner och andra förmåner, om beslut och riktlinjer som gäller de här inte hör till uppgifterna för förvaltningsrådets ersättningsutskott
 • de centrala principerna för compliance-policyn och compliance-verksamheten
 • den centrala organisationsstrukturen och ledningssystemet för bolagen i koncernen
 • beskrivningen av den interna kontrollen och övervakningen av om den interna kontrollen är tillräcklig i bolagen

Fastställa

 • en uppgiftsbeskrivning för centralinstitutskoncernens bankrörelse samt ledamöterna i den
 • en uppgiftsbeskrivning för Underwriting-ledningen samt ledamöterna i den
 • centralinstitutskoncernens lednings- och beslutssystem

Ge ett utlåtande över

 • ICAAP-rapporten samt risk- och kapitaltäckningsanalysen (ORSA)
 • betydande ändringar i betalningsgrunden för ansvarsskulden, t.ex. ändringar i diskonteringsräntan
 • beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet och ändringar i dem 

Då det gäller ledningen och förvaltningen av centralinstitutet har direktionen som uppgift att bl.a.:
 

 • bereda föredragningslistor för förvaltningsrådet och dess utskott samt att för förvaltningsrådet lägga fram förslag om bl.a.
  • centralinstitutets och centralinstitutskoncernens operativa och ekonomiska mål
  • viktiga och omfattande ärenden i centralinstitutets och centralinstitutskoncerns verksamhet som gäller gruppens intresse, rättigheter och utveckling för att sammankalla andelsstämman
 • verkställa andelsstämmans och förvaltningsrådets beslut
 • besluta om grundprinciperna för centralinstitutets och dess koncerns företags ersättningssystem till den del som beslut om dem inte hör till förvaltningsrådets uppgifter
 • fastställa centralinstitutets organisation, anställa och entlediga tjänstemän som är nödvändiga för centralinstitutets verksamhet, bestämma om deras löneförmåner och till behövliga delar fastställa de här tjänstemännens arbetsfördelning, om inte direktionen inom gränser som den bestämt har gett de här åtgärderna åt tjänstemän som direktionen fastställt
 • besluta om företagsköp, företagsförsäljningar eller företagsarrangemang som centralinstitutet ska genomföra, om besluten inte på grund av sin betydelse ska fattas av förvaltningsrådet
 • besluta om centralinstitutets finansiering och villkoren för finansieringen
 • upprätta centralinstitutets bokslut och verksamhetsberättelse och lämna det till förvaltningsrådet för utlåtande.

Dessutom ska direktionen bedöma och övervaka att koncernens kapitalutvärdering är ändamålsenlig, övervaka koncernens lönsamhet och tillförlitlighet, fatta beslut om den rapportering med vilken direktionen följer upp koncernens och dotterföretagens affärsrörelse, riskhanteringsförmåga och risksituation samt interna kontroll.

 

Direktionens beslutsrutiner och beslutsfattande

Direktionen fattar beslut i de ärenden som hör till direktionen vid sina sammanträden. Direktionens sammanträden kan också hållas per telefon eller med andra kommunikationskanaler, om ett ärende är brådskande eller om någon annan omständighet kräver det. Direktionsledamöterna ska under beslutsfattandet ha möjlighet att hålla kontakt med varandra.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om ordföranden har förhinder sammankallar vice ordförande direktionen. Sammanträdena hålls i regel varje vecka. De ordinarie direktionsledamöterna och ersättarna deltar i sammanträdena. OP Gruppens revisionsdirektör har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. I direktionens sammanträden kan också delta andra personer, om deras närvaro behövs på grund av det ärende som behandlas.

De ärenden som behandlas vid sammanträdena och de viktigaste möteshandlingarna sänds till direktionsledamöterna för påseende i tillräckligt god tid före sammanträdena.

De ärenden som behandlas i direktionen föredras av respektive direktionsledamot eller ersättare. Vid föredragningen kan också någon som hör till personalen eller någon annan expert användas som biträde. Förslagen ges skriftligt. Varje direktionsledamot och ersättare svarar och övervakar inom sitt ansvarsområde för att direktionsbesluten verkställs. Vid direktionens beslutssammanträden förs protokoll, i vilket antecknas de närvarande, de beslut som har fattats och eventuella avvikande meningar. Protokollet upprättas av en sekreterare som direktionen valt. Protokollet godkänns vid följande direktionssammanträde och det undertecknas förutom av sekreteraren av de direktionsledamöter och ersättare som varit närvarande vid sammanträdet. Protokollen numreras löpande kalenderårsvis.

Direktionen svarar kollektivt för de frågor som den gemensamt fattar beslut om på sina sammanträden. Dessutom har ledamöterna och ersättarna i direktionen ett operativt ansvar för de ansvarsområden och organisatoriska helheter som de tilldelats separat.

En direktionsledamot ska dessutom ge företaget tillräckliga uppgifter så att ledamotens pålitlighet, lämplighet och yrkeskunskap samt oberoende kan bedömas samt meddela om ändringar i de här uppgifterna.

Direktionen upprättar varje år en verksamhetsplan för sin verksamhet. I planen ingår en mötestidtabell och de viktigaste ärenden som behandlas vid sammanträdena. Direktionen bedömer sin verksamhet och arbetsmetoder varje år genom självbedömning.

Direktionens verksamhet 2016

Direktionen sammanträdde 49 gånger under 2016. Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 96.

Direktionen behandlade under året följande vid sina sammanträden:
 

 • strategin OP 2016 och processen för genomföringen av den
 • verkställandet av strategin OP 2016 och strategiska projekt
 • projektet OP Helsingfors
 • Finland framåt-initiativ
 • Inspektioner från tillsynsmyndigheterna (ECB och Finansinspektionen) samt bemötanden av dem
 • Digitaliseringens möjligheter och hot (som en del av strategiarbetet)
 • Hälso- och välbefinnandetjänsterna
 • Projekt inom nya affärsrörelser
 • Förändringsbehov som bestämmelserna för med sig

Direktionen behandlade vid sammanträdena också bland annat årsplanen, principerna för riskhantering och kapitalutvärdering samt riskpolicyerna och följde regelbundet upp OP Gruppens centralinstitutskoncerns och dess affärsrörelsers resultat, kapitaltäckning och riskposition. Direktionen följde också upp hur de viktigaste åtgärderna genomfördes och hur målen nåddes. Vid sammanträdena behandlade direktionen dessutom viktiga frågor i anslutning till marknaden, konkurrensmiljön och regleringen samt bedömde hur förändringarna i dem inverkade på OP Gruppens verksamhet.

Som en del av direktionens normala verksamhet behandlade den bland annat också alla internrevisionsberättelser som upprättats under 2016 samt andra viktiga frågor i anslutning till intern och extern kontroll. Direktionen granskade under året regelbundet stora anskaffningar och projekt. Frågor som gällde kompetensutveckling och ersättningar behandlades och utvärderades omfattande och regelbundet.

Dessutom utvecklade direktionen sin egen verksamhet bland annat genom att hålla två planeringsdagar. OP Gruppens HR-direktör, ersättaren i direktionen, Outi Taivainen blev ledamot i direktionen från 1.4.2016. OP Gruppens direktör för juridiska ärenden, ersättaren i direktionen, Markku Koponen avgick från sitt uppdrag 31.12.2016.

 

Direktionens utskott

Direktionen har bildat fyra utskott och fastställt deras arbetsordning. Utskotten har ingen självständig beslutanderätt, utan direktionen fattar beslut på basis av utskottens beredning.

 

 

HR-utskottet

Centralinstitutets direktion fastställer sammansättningen av HR-utskottet och väljer ledamöterna till utskottet. Som ordförande för utskottet fungerar direktionens ordförande. Övriga ledamöter är direktionsledamöter som är OP Gruppens personaldirektör, direktör för grupptjänsterna samt i roterande perioder på ett år en affärsrörelsedirektör som är direktionsledamot. Ledamöterna i utskottet ska ha tillräcklig kännedom om OP Gruppen och centralinstitutskoncernen samt om HR-ärenden.

HR-utskottets uppgift är att stöda direktionen i styrningen av centralinstitutskoncernens personalledning i enlighet med fastställda verksamhetsprinciper och beslut. Utskottets uppgift är att biträda direktionen att med personalledningens metoder, processer och system som stöder dessa försäkra sig om att personalledningen stöder centralinstitutskoncernen så att den ska nå sina affärsrörelsemål.

Utskottets uppgift är också att övervaka att centralinstitutskoncernen i sin verksamhet iakttar de avtalade och beslutade linjerna för personalledningen.

HR-utskottets verksamhet 2016

HR-utskottet sammanträdde 10 gånger under 2016. Ledamöter i utskottet var chefdirektören, direktören för grupptjänster, personaldirektören och affärsrörelsedirektören för kapitalförvaltningen.

Utvecklingsutskottet

Centralinstitutets direktion fastställer sammansättningen av utvecklingsutskottet och väljer ledamöterna till utskottet. Som ordförande för utskottet fungerar direktionens vice ordförande. Övriga ledamöter är direktören för bankrörelse, direktören för kapitalförvaltningsrörelse, direktören för skadeförsäkringsrörelse, direktören för digitala affärer och nya affärsrörelser samt direktören för gruppstyrning. Ledamöterna i utskottet ska ha tillräcklig kännedom om OP Gruppen och centralinstitutet samt om utveckling.

Utvecklingsutskottets uppgift är att stöda direktionen med styrningen och ledningen av utvecklingen på grupplanet. Centralinstitutets direktion fastställer omfattningen av OP Gruppens årliga utveckling och riktlinjerna för hur utvecklingssatsningarna fokuseras. Utvecklingsutskottet fastställer på basis av direktionens linjer prioriteringarna för utvecklingen och fördelar utvecklingssatsningarna mellan olika utvecklingsplaner. Utskottet styr prioriteringen mellan utvecklingsplanerna och utvecklingsportföljerna som de genererar så att gruppens strategi och de mål som härletts från den ska nås.

Utvecklingsutskottets verksamhet 2016

Utvecklingsutskottet sammanträdde 17 gånger under 2016. Allokeringen av gruppens satsningar på utveckling behandlades vid längre sammanträden fyra gånger under året: vid sammanträdena i april-maj gick styrelsen genom portföljernas nuvarande planer och genomföringsförmåga och vid sammanträdena i september-oktober koncentrerade styrelsen sig på att identifiera de viktigaste förutsättningarna och ändringsbehoven i strategin för 2017.

 

Styrnings- och complianceutskottet

OP Andelslags direktion fastställer sammansättningen av styrnings- och complianceutskottet och väljer ledamöterna till utskottet. Som ordförande för utskottet fungerar direktionens ordförande. Övriga ledamöter är den direktionsledamot som svarar för gruppstyrningen och den direktionsledamot som svarar för riskhanteringen. Då ordförande har förhinder, väljer utskottets ledamöter inom sig en ordförande för sammanträdet.

Utskottet har som uppgift att i enlighet med riktlinjerna från OP Andelslags förvaltningsråd ge direktionen stöd med den styrning och övervakning av centralinstitutskoncernen och andelsbankerna som centralinstitutet ska utföra. Utskottet fattar beslut i ärenden som direktionen delegerar till det.

Styrnings- och complianceutskottets verksamhet 2016

Styrning- och complianceutskottet sammanträdde 12 gånger under 2016. Utskottet behandlade vid sina sammanträden regelbundet bland annat ärenden som gällde andelsbankernas riskklassificering och bankvisa styrning samt strukturutvecklingen och problemfall. Dessutom behandlade utskottet redogörelser som gällde andelsbankernas internrevisioner, styrning och gruppgemenskap samt Alla med-riktlinjerna. Utskottet fick regelbundet rapporter om hur projektet med de andelsbanker som övergick till gruppen framskred. Då utskottets uppdrag utvidgades genom att arbetsordningen ändrades att gälla också styrningen och övervakningen av centralinstitutskoncernen, behandlar utskottet regelbundet också processerna på grupplanet, kvalitativa risker samt analysen av observationerna från intern kontroll.

Balans- och riskhanteringsutskottet

Centralinstitutets direktion fastställer sammansättningen av balans- och riskhanteringsutskottet och väljer ledamöterna till utskottet. Som ordförande för utskottet fungerar direktionens ordförande. Övriga ledamöter är direktionsledamöterna som fungerar som OP Gruppens ekonomidirektör, riskhanteringsdirektör, direktör för bankrörelsen och direktör för gruppstyrningen. Ledamöterna i utskottet ska ha en tillräcklig kännedom om gruppens och centralinstitutskoncernens verksamhet samt kapitalutvärdering och balans- och riskhantering.

Balans- och riskhanteringsutskottet stöder direktionen med att styra och leda gruppens riskhanteringsförmåga och riskvilja i enlighet med de verksamhetsprinciper och beslut som förvaltningsrådet fastställt. Utskottets uppgift är också att biträda direktionen med att säkerställa att centralinstitutet och dess koncern har ett adekvat system för kapitalutvärdering och riskhantering som täcker hela verksamheten. Utskottets uppgift är också att övervaka att centralinstitutet, dess koncern och hela OP Gruppen inte i sin verksamhet tar så stora risker att centralinstitutets, dess koncerns och hela gruppens kapitaltäckning, likviditet och lönsamhet äventyras väsentligt.

Utskottet fattar beslut i ärenden som anges i arbetsordningen och som direktionen delegerar till det. Utskottet behandlar dessutom frågor som ska beslutas av direktionen, frågor som ges direktionen för kännedom samt övriga frågor som ligger på utskottets ansvar.

Balans- och riskhanteringsutskottets verksamhet 2016

Balans- och riskhanteringsutskottet sammanträdde 13 gånger 2016.

 

Centralinstitutskoncernens ledningsgrupp

Centralinstitutskoncernen har ingen separat ledningsgrupp, utan uppgiften sköts av centralinstitutets direktion.

 

 

 

 

Ledningssystemet
 

Värden och de etiska anvisningarnas roll

För OP Gruppen har fastställts värden som styr verksamheten och som för sin del också fungerar som etiska anvisningar. Koncernens värden är människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. OP Gruppen följer i sin verksamhet också principerna för god affärssed. Principerna för god affärssed utgör en etisk grund enligt vilken alla som arbetar i OP Gruppen och alla som verkar inom gruppens förvaltning ska handla. Den etiska verksamheten styrs dessutom av principer och anvisningar som stöder hanteringen av intressekonflikter. De uppdateras årligen.

I de här principerna ingår närmare föreskrifter och anvisningar bland annat om att identifiera och hantera intressekonflikter, att följa god sed, att ta emot betalningar utan vederlag i anslutning till rörelsen, ledningens och de anställdas bindningar och bisysslor, egna och den närmaste kretsens affärsrörelse och beslut samt åtgärder vid konflikter.

OP Gruppens värden presenteras mer ingående på OP Gruppens internetsidor.

 

OP Andelslags struktur och ledningssystem

Förvaltningsrådet fastställer arbetsfördelningen mellan ledamöterna i centralinstitutets direktion. Direktionen fastställer för sin del centralinstitutets verksamhetsorganisation. Det operativa och juridiska beslutsfattandet förenas i centralinstitutets direktion som har styrnings- och kontrollansvar över hela koncernen.

 

 

Centralinstitutskoncernens ledningssystem
och centralinstitutets dotterföretag

I hela koncernen fattas beslut så långt som möjligt som koncernbeslut av centralinstitutets direktion. Dotterföretagens styrelser behandlar de frågor som hör till dem i första hand antingen i enlighet med riktlinjerna från centralinstitutets direktion eller efter att ha hört direktionen om de frågor som behandlas.

Centralinstitutets direktion fattar beslut om personer som föreslås som ledamöter till dotterföretagens styrelser varefter styrelsen väljs på det sätt som fastställs i bolagsordningen och gällande lagstiftning. Dotterföretagens styrelser består i första hand av centralinstitutets direktionsledamöter. Styrelseledamöterna ska ha tillräcklig kännedom om ekonomiska frågor och om företagets affärsrörelse eller annan kompetens som uppgiften förutsätter samt möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för skötseln av uppgiften.

I arbetsordningarna för dotterföretagens styrelser beskrivs de uppgifter som respektive styrelse har. Styrelserna upprättar årligen också verksamhetsplaner ur vilka tidtabellen för sammanträdena samt de viktigaste ärendena som behandlas vid sammanträdena framgår. Styrelserna utvärderar sin verksamhet och sina arbetsrutiner regelbundet.

Dotterföretagens styrelseordförande fungerar som operativ chef för respektive dotterföretags verkställande direktör.

 

 

De viktigaste dotterbolagens styrelser och verkställande direktörer 2016

 

Bolag Styrelse Verkställande direktör
OP Företagsbanken Abp Karhinen Reijo, ordförande Pölönen Jouko

Luhtala Harri

Himanen Jari (från 15.3.2016)

Palmén Erik (till 15.3.2016)

Vepsäläinen Tony
Helsingforsnejdens Andelsbank Karhinen Reijo, ordförande Pölönen Jouko

Luhtala Harri

Vepsäläinen Tony
OP-Bostadslånebanken Abp Luhtala Harri, ordförande Iloniemi Lauri

Hirvinen Hanno

Ronkanen-Minogue Elina
OP-Kortbolaget Abp Huttunen Jussi, ordförande Patovirta Kai

Jaatinen Hannu

Pölönen Jouko
OP Försäkring Ab Karhinen Reijo, ordförande Lehtilä Olli

Luhtala Harri

Himanen Jari (från 24.2.2016)

Palmén Erik (till 24.2.2016)

Vepsäläinen Tony
OP Kapitalförvaltning Ab Karhinen Reijo, ordförande Alameri Karri

Luhtala Harri

Himanen Jari (från 14.3.2016)

Palmén Erik (till 14.3.2016)

Vepsäläinen Tony
OP-Livförsäkrings Ab Alameri Karri, ordförande Kuisma Jarmo

Luhtala Harri

Himanen Jari (från 24.2.2016)

Palmén Erik (till 24.2.2016)
OP-Fondbolaget Ab Jormalainen Sami, ordförande Saariaho Kalle

Kuisma Jarmo

Vanha-Honko Vesa-Matti

 

 

 

 

 

 

Intern och extern kontroll
 

Intern kontroll

En effektiv och tillförlitlig intern kontroll bildar grunden för iakttagande av sunda och försiktiga affärsprinciper.

Med intern kontroll avses en organisations interna förfaringssätt och handlingssätt för att säkerställa att de mål som ställts upp i strategin uppnås, att resurserna används ekonomiskt och att den information som används som stöd för ledningen är tillförlitlig. Dessutom säkerställer den interna kontrollen att riskhanteringen, förvaringen av kundmedel och egendomsskyddet är tillräckligt. Den interna kontrollen säkerställer också att bestämmelserna och de etiska principer som fastställts efterlevs.

I OP Gruppen fastställs principerna för intern kontroll av centralinstitutets förvaltningsråd.

De interna kontrollåtgärderna riktar sig till all verksamhet och de omfattar OP Gruppens alla företag och kontor. Då åtgärderna planeras ska beaktas arten och omfattningen hos verksamheten samt vid behov också de särdrag som ansluter sig till den internationella verksamheten. Den interna kontrollen genomförs på alla organisationsplan. Den primära och mest omfattande interna kontrollen sker i den operativa affärsrörelsen, där den interna kontrollen är en fortlöpande verksamhet och en del av de dagliga rutinerna.

Den interna kontrollen kompletteras av att de anställda inom OP Gruppen via en oberoende kanal kan rapportera misstankar om överträdelser av författningar och föreskrifter (whistle blowing).


 

 

Den interna kontrollens ansvar och organisation

Styrelserna i OP Gruppens företag har till uppgift att se till att den interna kontrollen är korrekt ordnad och att den beaktar principerna för intern kontroll på grupplanet och de anvisningar från centralinstitutet som kompletterar dem. Verkställande direktören och verkställande ledningen ansvarar för att se till att de praktiska åtgärderna för intern kontroll genomförs samt för att arbetsuppgifterna är ändamålsenligt åtskilda.

Gruppens företag biträds vid säkerställandet av att den interna kontrollen fungerar av de centraliserade funktionerna för Compliance, Riskhantering samt Ekonomi och Treasury. Dessutom biträder Internrevisionen samt, särskilt för att säkerställa att de finansiella uppgifterna är korrekta, de externa revisorerna att säkerställa att den interna kontrollen fungerar.

Intern kontroll 2016

Ledningen av verksamheten stöds med interna anvisningar och efterlevnaden av anvisningarna övervakas fortlöpande. Under 2016 granskades och uppdaterades anvisningarna om intern kontroll på grupplanet. Anvisningarna om rutinerna har utvecklats.

Centralinstitutets revisionsutskott har en särskilt betydande roll i att säkerställa att den interna kontrollen fungerar och att verksamheten är förenlig med föreskrifterna. Till revisionsutskottet rapporteras regelbundet observationer från den interna kontrollen samt hur de rekommendationer som getts till affärsrörelsen och genomföringen av rekommendationerna framskrider.

 

Internrevisionen

Internrevisionen ansvarar för att internrevisionen genomförs på grupplanet inom OP Gruppen. Internrevisionens granskning är en oberoende och objektiv analys-, säkrings- och konsulteringsverksamhet. Internrevisionen ska bistå OP Gruppen i att uppnå sina mål genom att erbjuda ett systematiskt betraktelsesätt för bedömningen och förbättringen av organisationens processer för riskhantering, övervakning, ledning och administration.

Granskningarna genomförs genom att iaktta god internrevisionssed. Riktlinjer för god revisionssed samt för oberoende och objektiv intern tillsyn ställs för internrevisionen upp bland annat av The Institute of Internal Auditors och för datasystemsinspektion av Information Systems Audit and Control Associations branschstandarder och etiska regler. Granskningarna planeras, genomförs och rapporteras oavhängigt. Den externa kvalitetsbedömningen av internrevisionens verksamhet sker med fem års mellanrum. Internrevisionen rapporterar granskningarna till centralinstitutets revisionsutskott. Internrevisionen har inget operativt ansvar eller befogenheter för de funktioner som granskas.

OP Andelslags förvaltningsråd fastställer verksamhetsprinciperna för Internrevisionen i OP Gruppen. Förvaltningsrådets revisionsutskott fastställer Internrevisionens verksamhetsplan. Revisionsdirektören rapporterar sina granskningar och observationerna från dem regelbundet till förvaltningsrådets revisionsutskott. Dessutom behandlas revisionsdirektörens observationer i centralinstitutets direktion.

Internrevisionen 2016

Internrevisionens verksamhetsplan för 2016 som har godkänts av revisionsutskottet vid centralinstitutets förvaltningsråd omfattade internrevisioner både i centralinstitutskoncernen och i andelsbankerna. Internrevisionerna fokuserar på att identifiera riskfaktorer och utvärdera hur den interna kontrollen fungerar hos de processer som granskas. Internrevisionen ska i sina rapporter ge rekommendationer för hur de missförhållanden som observerats kan förbättras. Internrevisioner har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen och rapporter har avgetts till förvaltningsrådets revisionsutskott, centralinstitutskoncernens direktion, ledningsgrupperna för centralinstitutskoncernens rörelsesegment och vissa andra verksamheter, dotterbolagens styrelser samt för internrevisionerna i andelsbankerna till andelsbankernas ledning.

Internrevisionen har fortlöpande följt upp hur de halvårsvis givna rekommendationerna genomförts och rapporterat sina iakttagelser regelbundet till förvaltningsrådets revisionsutskott och centralinstitutskoncernens ledning.

 

Compliance

Hanteringen av compliance-risken utgör en del av intern kontroll och tillförlitlig förvaltning. Den utgör en integrerad del av ledningen av affärsrörelsen och företagskulturen. Ansvaret för regelefterlevnaden och övervakningen av regelefterlevnaden i OP Gruppens företag ligger hos den högsta och verkställande ledningen samt alla chefer. Dessutom ansvarar var och en som är anställd vid ett företag i OP Gruppen för sin del för att reglerna efterlevs.

Compliance-verksamheten biträder den högsta och operativa ledningen samt affärsrörelsen med att hantera risker i anslutning till regelefterlevnaden, övervakar att reglerna efterlevs och bidrar till att utveckla den interna kontrollen. Compliance-enheten inom avdelningen för intern kontroll som verkar inom centralinstitutets oberoende riskhantering ansvarar inom OP Gruppen för anvisningar, rådgivning och stöd för compliance-verksamheten. Andelsbankerna har utsedda compliance-ansvariga. Compliance-verksamhetens styrning, stöd och övervakning till andelsbankerna genomförs via ett nätverk av kontaktpersoner som består av de för bankerna utsedda compliance-ansvariga. Andelsbankernas stöd för hantering av operativa risker och compliance som verkar som en del av centralinstitutets Riskhantering ger stöd för compliance-uppgifterna i andelsbankerna.

De observationer som skett i compliance-verksamheten rapporteras regelbundet till affärsrörelserna, direktionen för OP Andelslag samt förvaltningsrådets riskhanterings- och revisionsutskott.


Compliance 2016

De riskbaserade prioriteringarna i compliance-verksamheten 2016 fokuserade som tidigare år på bestämmelserna om kundkännedom, lagstiftning och myndighetsföreskrifter med anknytning till tillhandahållande av placeringstjänster, efterlevnaden av anvisningar på grupplanet samt funktionen hos processerna.

Också compliances rådgivningsverksamhet och stöd till affärsrörelsen fokuserade på att lösa problem som framkommer i kundkännedom och efterlevnad av regler för placeringstjänster. Samma riskbaserade prioritering iakttas också då stöd ges i anslutning till utbildningen i affärsrörelsen. Utbildningen stöder också kännedomen om anvisningarna på grupp- och företagsplanet.

Under 2016 upprättades en riskanalys för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism i OP Gruppen. Dessutom planerades ett nytt systemstött verktyg för intern kontroll som möjliggör övervakningen av chefstillsynsuppgifterna på grupplanet. Uppföljningen av kommande ändringar i regelverket och förberedelser för dem utvecklades. Målet var att förbättra affärsrörelsens förutsättningar att förbereda sig på kommande ändringar i regelverket och att försäkra sig om att de åtgärder som ändringarna förutsätter genomförs i affärsrörelsen innan bestämmelserna träder i kraft. Särskilt fästes uppmärksamhet vid hur förberedelserna för EU:s dataskyddsförordning, implementeringen av det fjärde penningtvättsdirektivet i nationell lagstiftning samt hur förberedelserna för MiFID II framskrider.

Över compliance-verksamheten och observationerna vid tillsynen ska regelbundet rapporteras till företagens och gruppens högsta och verkställande ledning i enlighet med anvisningarna på grupplanet.

 

Riskhantering och kapitalutvärdering

Grunden för riskhanteringen och kapitalutvärderingen utgörs av OP Gruppens grunduppgift och värden, strategiska mål och finansiella målsättningar. Strategin innehåller prioritetsområdena för gruppens riskvilja och riskhantering. Prioriteringarnas syfte är att säkerställa att strategin genomförs. Riskhanteringens mål är att ge stöd för att de mål som ställts i strategin ska uppnås genom att övervaka att riskerna står i rätt proportion till riskhanteringsförmågan.

Riskhantering och kapitalutvärdering är en del av intern kontroll. Målet med riskhanteringen och kapitalutvärderingen är att trygga OP Gruppens och gruppens företags riskhanteringsförmåga och likviditet samt att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Riskhanteringen och kapitalutvärderingen i OP Gruppen är en integrerad del av gruppens affärsrörelse och ledningen av den.

Riskhanteringsförmågan bildas av en högklassig riskhantering som är dimensionerad enligt verksamhetens omfattning och krav samt en tillräcklig kapitaltäckning och likviditet som baserar sig på lönsam affärsrörelse.

OP Gruppens mest betydande risker i affärsrörelsen utgörs av kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, försäkringsrisker, koncentreringsrisker samt strategiska risker, anseenderisker och operativa risker inkl. compliance-risker som gäller all affärsrörelse samt anseenderisker. OP Gruppen förhåller sig moderat till risktagning.

I OP Gruppens principer för risktagning och risktoleranssystemet som centralinstitutets förvaltningsråd fastställt anges principerna för hur gruppens risktagning ska styras, begränsas och övervakas samt för hur processen för riskhantering och kapitalutvärdering ska läggas upp.
Riskhanterings- och kapitalutvärderingsprocessen omfattar:
 

 •  identifiering, mätning, analys och reducering av risker
 • tillförlitligt och oberoende fastställande av det kapital- och likviditetsbehov som olika riskslag och affärsverksamheter kräver
 • planmässig allokering av kapital och likviditet per rörelsesegment enligt den nuvarande och den planerade risktagningen

Centralinstitutets direktion fastställer OP Gruppens riskpolicy årligen för gruppens rörelsesegment och företag. Den innehåller de riktlinjer, åtgärder, mål, limiter och kontrollgränser som behövs för att styra affärsrörelsen så att de linjedragningar som fastställts i gruppens strategi och principerna för risktoleranssystemet genomförs.

Med de risklimiter som centralinstitutets förvaltningsråd årligen fastställer säkerställs att OP Gruppen i sin verksamhet inte tar så stora risker att gruppens lönsamhet, kapitaltäckning, likviditet eller kontinuiteten i verksamheten äventyras. Centralinstitutets direktion fastställer årligen limiter för centralinstitutskoncernens företag och kontrollgränser för andelsbankerna. Limiterna och kontrollgränserna härleds från gruppens limiter.

Tre försvarslinjer för riskhantering och kapitalutvärdering

Organiseringen av och ansvaret för gruppens riskhantering och kapitalutvärdering baseras på tre försvarslinjer.

 


 

Den första försvarslinjen består av riskhanteringen i anslutning till affärsrörelsen och den övriga operativa verksamheten. Den ska övervaka riskbesluten och se till att uppföljningen av riskpositionen och riskhanteringsförmågan är tillräcklig på företagsplanet. Riskhanteringen ingår i affärsmodellerna och processerna.

Den andra försvarslinjen består av riskhanteringen som fungerar oberoende av den operativa affärsrörelseorganisationen och som är koncentrerad till centralinstitutet. Den är innehavare till gruppens riskhanteringsramverk, övervakar riskbeslutsprocessen och ansvarar för gruppens konsoliderade riskposition samt uppföljningen av riskhanteringsförmågan.

Den tredje försvarslinjen är den centraliserade internrevisionen. Den granskar och analyserar såväl gruppens riskhanteringsramverk som tillämpningen av det i centralinstitutet och de övriga företagen i gruppen.

Riskhanteringen 2016

Centralinstitutets riskhantering har under 2016 följt upp utvecklingen av den externa regleringen och fortsatt att bereda sig på förändringarna i regleringen. Betydande ändringar var bl.a. de paneuropeiska Solvens II-bestämmelserna som gäller försäkringsbolag och som trädde i kraft från början av 2016 samt EBA:s anvisningar om hanteringen av ränterisken i kreditinstituts finansiella balansräkningar.

Riskhanteringens bedömningsprocesser och operativa processer har vidareutvecklats för att säkerställa att riskhanteringen är en integrerad del av all affärsrörelse. Dessutom förnyades riskhanteringens instruktioner, rapportering och limitering av riskerna. Riskhanteringen har utvecklats betydligt också genom OP Gruppens interna stresstestmetoder.

 

Extern kontroll

Revision

OP Andelslag har en revisor som ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Revisorn granskar även det konsoliderade bokslut som avses i 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Revisorn väljs av andelsstämman. Revisorns mandattid upphör vid utgången av följande ordinarie andelsstämma efter valet. Revisionsutskottet vid OP Andelslags förvaltningsråd begär med cirka fem års mellanrum (senast i slutet av 2011) in anbud av revisionssammanslutningar och lägger med stöd av det här för andelsstämman fram ett förslag till val av revisorer.

Till revisorn betalas ett arvode enligt räkning.

Revisorernas uppgift är att granska bokföringen, boksluten och förvaltningen hos OP Gruppen, företagen i gruppen och deras underkoncerner för att säkerställa att gruppen, företagen i gruppen och deras förvaltningsorgan handlar i enlighet med lagen samt att boksluten är upprättade i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller samt att de ger andelslagets andelsägare och de övriga intressentgrupperna riktiga och tillräckliga uppgifter om gruppens operativa resultat och kassaflöde. Dessutom ger revisorerna regelbundet övriga utlåtanden med stöd av de specialbestämmelser som gäller branschen. Förvaltningsrådets revisionsutskott bedömer årligen kvaliteten på revisorns verksamhet och sidotjänster samt revisorernas oberoende och utredningen av sidotjänsterna. Revisorerna avger årligen till andelslagets medlemmar en revisionsberättelse, i vilken de tar ställning till innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Dessutom upprättar de över sina observationer revisionspromemorior som ges för kännedom till OP Andelslags direktion och verkställande direktör, förvaltningsrådets revisionsutskott, riskhanteringsdirektören, internrevisionen och Finansinspektionen. Revisorerna ger vid behov också muntliga redogörelser till de organ som räknats upp ovan.

Förvaltningsrådets revisionsutskott hör revisorn då det behandlar gruppens bokslut, delårsrapporter och bokslutsprinciper. Enligt lagen är revisorerna skyldiga att underrätta Finansinspektionen om omständigheter eller beslut som äventyrar verksamheten och förutsättningarna för koncession eller som i revisionsberättelsen leder till ett annat uttalande än ett uttalande utan reservation eller till ett sådant påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.

Revisionen 2016

CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab har fungerat som revisor för OP Andelslag sedan 2002 och CGR Raija-Leena Hankonen har varit huvudansvarig revisor sedan 2014. Revisorer för de företag som hör till OP Andelslagskoncernen, dvs. centralinstitutskoncernen, utgörs av CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab och huvudansvariga revisorer är revisorer som KPMG Oy Ab utsett. Som revisor för OP Gruppens medlemsbanker fungerar utöver KPMG Oy Ab också andra revisionssammanslutningar och CGR-revisorer.

Revisionen har baserat sig på revisionsplaner som upprättats på förhand. Den lagstadgade revisionen av enskilda bolag och deras koncerner omfattar bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse samt granskning av förvaltningen i företaget. Vad gäller lagstadgad revision är centrala omständigheter fordringar på kunder, placeringstillgångar och derivatinstrument, försäkringsskulden samt kontrollmiljö och datasystem i anslutning till ekonomisk rapportering. Delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna är oreviderade.

OP Andelslagskoncernen har anlitat KPMG Oy Ab:s rådgivningstjänster främst för låneprograms comfort letter, ISAE 3402-säkringar för centraliserade tjänster, uppdrag som gäller strukturella arrangemang i centralinstitutet samt för skattetjänster och skatterådgivning.

Revisionsarvodena för lagstadgad revision baserar sig på årsplanen.

De arvoden som betalades till revisorerna för revisionen var 1,9 milj. € (2,2 milj. €), för uppdrag i enlighet med 1 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen 0,2 milj. € (0,3 milj. €), för skatterådgivning 0,1 milj. € (0,0 milj. €) och för övriga tjänster 0,7 milj. € (0,7 milj. €). 

 

Tillsynen över sammanslutningen av andelsbanker

Sammanslutningen bildas av OP Andelslag som fungerar som centralinstitut och dess medlemskreditinstitut samt de finansiella institut och tjänsteföretag som de har bestämmande inflytande i. Centralinstitutet OP Andelslag styr sammanslutningens verksamhet och ger företagen som hör till sammanslutningen anvisningar om riskhantering, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll för att trygga deras likviditet och kapitaltäckning. Centralinstitutet kan dessutom för medlemskreditinstituten fastställa allmänna principer för verksamhet som är av betydelse för sammanslutningen.

Dessutom övervakar OP Andelslag medlemskreditinstitutens verksamhet i enlighet med lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Myndighetstillsyn

OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet övervakas av Europeiska centralbanken. De finländska värdepappersföretag och försäkringsbolag som ingår i OP Gruppen övervakas av Finansinspektionen i enlighet med lagstiftningen om finans- och försäkringsmarknaden. OP Gruppens verksamhet i Estland, Lettland och Litauen övervakas i tillämpliga delar av tillsynsmyndigheterna i respektive land.

 
 

 

Finansiell rapporteringsprocess
 

De olika delarna av ekonomiförvaltningen som är underställda OP Gruppens ekonomidirektör upprättar de delårsrapporter och årliga bokslut för OP Gruppen och de företag som hör till gruppen som den externa redovisningen kräver samt de interna kalkyler som ledningen använder som verktyg, t.ex. upprättandet av månatliga rapporter som beskriver resultatet i affärsrörelsen. OP Gruppens Control-funktion upprättar också resultatprognoser, analyserar den realiserade utvecklingen i relation till prognoserna samt rapporterar om avvikelser.

I det här kapitlet beskrivs i huvuddrag hur OP Gruppens interna kontroll och riskhantering fungerar för att säkerställa att de finansiella rapporter som gruppen offentliggjort ger väsentligen riktiga uppgifter om bolagets och koncernens ekonomi. Grunden för tillförlitlig ekonomisk rapportering består av uppgifter på grupplanet som sammanställs korrekt av delbokföring och uppgifter om OP Gruppens företag.

Hur OP Gruppens rörelsemål och finansiella mål uppnås följs upp med en finansiell rapportering och riskrapportering som omfattar OP Gruppen samt genom en regelbunden genomgång av dem vid den operativa ledningens och OP Andelslags direktions sammanträden. Uppgifterna om utfallet i de finansiella rapporterna jämförs med planerna. Dessutom analyseras eventuella differenser och bedöms resultatutsikterna för det innevarande året och på längre sikt. Den månatliga resultat- och riskrapporten för ledningen upprättas varje månad enligt samma principer. Då rapporten upprättas och då den granskas säkerställs att resultatet och rapporteringen är korrekt genom att analysera resultat- och riskpositionen samt avvikelser från målen.

Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och koncernboksluten för OP Gruppens bolag iakttas enhetliga principer. Gruppens centralinstitut OP Andelslag ansvarar för tolkning, anvisningar och rådgivning som gäller myndigheternas standarder, andra lagar som gäller upprättande av bokslut och myndigheternas bokföringsbestämmelser samt för upprättande och iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper. Vid behov kan av revisorerna skaffas ett utlåtande om de principer och tolkningar som valts.

 

Den finansiella rapporteringens organisation

OP Andelslags direktion är det högsta beslutande organet i frågor som gäller ekonomistyrning. Direktionen ansvarar för att tillsynen av bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Direktionen beslutar om rapportering, förfaranden samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av effektiviteten och resultatet i verksamheten. Direktionen behandlar och godkänner gruppens koncernbokslut och delårsrapporter.

Förvaltningsrådets revisionsutskotts uppgift är att biträda förvaltningsrådet med att säkerställa att centralinstitutskoncernen och OP Gruppen har ett adekvat och fungerande system för intern kontroll som täcker hela verksamheten samt att se till att tillsynen över centralinstitutskoncernens och OP Andelslags bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. För att utföra sitt uppdrag bereder utskottet gruppens bokslutsprinciper och principer för kapitaltäckningsanalys för fastställande av förvaltningsrådet. Dessutom övervakar utskottet för sin del den finansiella rapporteringen

 • genom att bedöma gruppens bokslut och delårsrapporter samt centralinstitutskoncernens bokslut
 • genom att bedöma den årliga bolagsstyrningsrapporten
 • genom att bedöma betydande eller exceptionella affärstransaktioner och ledningens bedömning av dem
 • genom att följa upp bokslutsprocessen, övervaka den finansiella rapporteringsprocessen och bedöma hur korrekt och regelrätt den finansiella rapporteringen är

Verkställande direktören ansvarar enligt lagen om andelslag för att bolagets bokföring följer lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. För OP Gruppens finansiella rapportering svarar OP Andelslags funktioner Ekonomi och centralbank.

Upprättandet av de bokslutsuppgifter och delårsrapporter som offentliggörs har organiserats oberoende av affärsrörelsen. Vid rapporteringen användas i regel OP Gruppens gemensamma system. De operativa uppgifterna som gäller extern och intern revision har också koncentrerats.

 

Oberoendebedömning av den finansiella rapporteringen

Revisorerna ska enligt lagen bedöma hur korrekt den finansiella rapporteringen är. Revisorerna ska granska bolagets och koncernens bokföring, bokslut och förvaltning för att säkerställa att bolaget och dess förvaltningsorgan handlar i enlighet med lagen, att boksluten är upprättade i enlighet med gällande författningar och föreskrifter samt att de ger ägarna och de övriga intressentgrupperna en rättvisande bild av bolagets och koncernens operativa resultat och finansiella ställning.

Internrevisionen ska under sina inspektioner av processer i tillämpliga delar också bedöma hur den finansiella rapporteringen fungerar och räcker till samt rapportera sina inspektioner till den operativa ledningen och förvaltningsrådets revisionsutskott. Finansinspektionen granskar under sina inspektioner också den finansiella rapporteringsprocessen och hur den fungerar.

Som en del av bedömningen av den oberoende finansiella rapporteringen kompletterar revisorerna den egentliga revisionen genom att i enlighet med den internationella standarden för bestyrkandeuppdrag ISAE 3402 granska planeringen av kontrollerna av de centraliserade funktionerna och hur de fungerar. Revisorerna rapporterar separat över den här särskilda revisionen.

Den finansiella rapporteringen 2016

OP Gruppens bokslut har upprättats enligt internationella IFRS-standarder. Vid upprättandet av bokslutet iakttas de IAS- och IFRS-standarder samt de SIC- och IFRIC-tolkningar, som gällde 31.12.2016.

OP Gruppen började 2016 tillämpa följande standarder och tolkningar:
 

 • Målet med en ändring av standarden IAS 1 är att förbättra begripligheten i boksluten genom att fokusera på att redovisa väsentliga poster som bättre beskriver affärsverksamheten. Det nya resultat- och balansräkningsschema som tagits i bruk beskriver den nya affärsrörelsen bättre än det gamla resultat- och balansräkningsschemat. Dessutom har ur noterna slopats irrelevant information.
 • Årliga förbättringar av IFRS-standarderna 2012–2014 (tillämpas främst på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare). Genom förfarandet med årliga förbättringar samlas mindre ändringar i standarderna till en enda helhet som sätts i kraft en gång per år. Följderna av ändringarna varierar från standard till standard, men de är inte betydande.
 • Dessutom har ändringar gjorts i standarderna IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 16, IAS 28 och IAS 38. Ändringarna trädde i kraft 1.1.2016. De har inte haft någon väsentlig inverkan på OP Gruppens bokslut.

Utöver de standarder som togs i bruk har resultat- och balansräkningsschemat förnyats i bokslutet. Den nya indelningen påverkar inte det egna kapitalet, balansomslutningen eller räkenskapsperiodens resultat. Segmentrapporteringen har uppdaterats på motsvarande sätt. Jämförelseuppgifterna har justerats i enlighet med den nya indelningen.

 

 
 

 

Ersättningar
 

OP Gruppens löner och ersättningar

I OP Gruppen består ersättningarna i pengar av fasta och rörliga ersättningar. De rörliga ersättningarna omfattar ersättningar som beviljas utifrån resultat och prestationer på såväl kort som lång sikt.

En tillräckligt stor andel av ersättningarnas sammanlagda belopp ska vara fast. De rörliga ersättningarnas andel får inte överstiga 100 procent av det totala beloppet av respektive ersättningstagarens fasta ersättningar. OP Andelslags förvaltningsråd fastställer vilken balans mellan den fasta och den rörliga lönedelen som är ändamålsenlig.

 

 

 

OP Gruppens helhet med rörliga ersättningar bildas av det gemensamma, långsiktiga ersättningssystemet för OP Gruppens andelsbanker och centralinstitutskoncernen och en personalfond som omfattar hela personalen samt kortsiktiga målgruppsspecifika ersättningssystem.

I ersättningarna iakttas Europeiska unionens bestämmelser och nationell lagstiftning samt Europeiska centralbankens, Finansinspektionens och övriga tillsynsmyndigheters anvisningar. Riktlinjerna för ersättningar till OP Gruppens personal och ledning baserar sig på lag, bestämmelser och rekommendationer för finansbranschen samt på den finska koden för bolagsstyrning.

OP Gruppens ersättningspolicy är förenlig med oklanderlig och effektiv riskhantering och den lockar inte till för stor risktagning. Ersättningssystemen är förenliga med värdena, målen och affärsrörelsestrategin samt gruppens intresse på lång sikt. Ersättningarna får inte leda till situationer som kunde äventyra den allmänna tillförlitligheten hos ersättningssystemet, ägarkunders eller kunders intressen eller anseendet hos OP Gruppen eller ett företag som ingår i gruppen.

 

Beslutsfattande om ersättningar

OP Gruppens principer och riktlinjer för ersättningar behandlas av OP Andelslags förvaltningsråd samt beroende på sammanhanget av OP Gruppens ersättningsutskott, förvaltningsrådets presidium eller nomineringskommittén för centralinstitutets ledning samt av styrelserna och det behöriga ersättningsutskott eller HR-utskott som granskar hur systemen tillämpas och fungerar.

Då det gäller system för hela gruppen är beslutsfattaren förvaltningsrådet eller OP Gruppens ersättningsutskott. Som ledamot i OP Gruppens ersättningsutskott kan vara en person som hör till förvaltningsrådet och som inte står i arbets- eller tjänsteförhållande till ett företag som hör till OP Gruppen. I andelsbankerna fattas beslut om ersättningar i sista hand av bankens styrelse.

OP Andelslags förvaltningsråd godkänner principerna för gruppens ersättningar, beslutar om de långsiktiga ersättningssystemen, fastställer de allmänna villkoren för gruppens ersättningssystem samt ger rekommendationer om de kortsiktiga ersättningssystemen. Förvaltningsrådet bestämmer över ledningens långsiktiga ersättningssystem och beslutar om mätare, målnivåer och maximiersättningen i systemet. På motsvarande sätt fastställer förvaltningsrådet mätare, målnivåer samt maximiarvoden också för OP Gruppens personalfond. Förvaltningsrådets presidium beslutar på förslag av OP Andelslags direktion om de angelägenheter som ansluter sig till ersättningen för centralinstitutets direktion.

Ersättningsutskottet vid OP Gruppens förvaltningsråd följer upp och övervakar på uppdrag av förvaltningsrådet hur ersättningssystemen fungerar, hur konkurrenskraftiga ersättningarna är och hur ersättningsstrukturerna klarar av att stödja gruppens långsiktiga mål. Utskottet godkänner och granskar riktlinjerna för ersättningarna i gruppen årligen.

OP Andelslags direktions HR-utskott och OP Andelslags förvaltningsråds presidium fungerar som beredande organ i ersättningsfrågor. OP Gruppens ersättningsutskott fungerar som beredande organ för ersättningsärenden som gäller ledningen i andelsbankerna.

Internrevisionen bedömer varje år hur det ersättningssystem som förvaltningsrådet fastställt iakttas.

Förtroendevaldas ersättningar

OP Gruppens ersättningsutskott ger årligen en rekommendation till andelsbankerna om arvoden och ersättningar till de förtroendevalda. Framställan omfattar en rekommendation till månadsarvoden och mötesarvoden för ordförandena och ledamöterna i andelsbankernas förvaltningsråd och styrelser.

OP Andelslags förvaltningsrådsledamöters arvoden och övriga förmåner bestäms av andelsstämman.

Andelsstämman har fastställt följande månadsarvoden för OP Andelslags förvaltningsråds ordförande, vice ordförande och ledamöter för 2016: ordförande 6 600 euro, vice ordförande 3 300 euro och ledamöter 400 euro. Till ordförande för ett utskott som inte leds av förvaltningsrådets ordförande betalas i månadsarvode 1 650 euro. Dessutom betalas alla förvaltningsrådsledamöter 600 euro per sammanträde i mötesarvode. Arvodena till förtroendevalda betalas ut i pengar.

Förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande och ledamöter är försäkrade i pensionskassan OP-Eläkekassa med en sådan frivillig pensionsförsäkring som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

 

 Ersättningar till OP Andelslags förvaltningsråds ordförande och ledamöter 2016


Förvaltningsrådets ordförande Vice ordförande och övriga förvaltnings-rådsledamöter Totalt
Regelbundet månadsarvode 79 200 237 300 316 500
Mötesarvode 24 200 234 000 258 200

Principerna för chefdirektörens lön, arvoden och övriga förmåner

Lönen, arvoden och övriga förmåner för OP Gruppens chefdirektör bestäms – liksom för övriga direktionsledamöter, ersättare och revisionsdirektören – av OP Andelslags förvaltningsråds nomineringskommitté för centralinstitutets ledning. Villkoren för chefdirektörens tjänsteförhållande har fastställts i ett skriftligt direktörsavtal som förvaltningsrådet har godkänt.

Chefdirektörens ersättningar består av tre delar: 1) grundlön (penninglön och naturaförmåner, på basis av hur krävande uppgifterna är och personens kompetens), 2) ersättningar på kort sikt (resultatlöner, på basis av hur målen i årsplanen uppfylls) och 3) ersättningar på lång sikt (OP Gruppens gemensamma aktiebonussystem för ledningen, på basis av hur gruppens gemensamma strategiska mål uppfylls). Chefdirektörens pensionsålder är 63 år. Pensionsförmånerna bestäms i enlighet med pensionslagarna och OP Gruppens egna pensionssystem. Chefdirektören omfattas av ett tilläggspensionsskydd från pensionsstiftelsen OP-Eläkesäätiö. Den intjänade pensionen hos stiftelsen kan betalas ut också före pensionsåldern enligt stadgarna som s.k. fribrevspension, om anställningen hos OP Gruppen upphör.

Uppsägningstiden i chefdirektörens anställningsförhållande är sex månader. Då anställningen upphör i fall som separat bestäms i direktörsavtalet betalas utöver lön för uppsägningstiden en summa som motsvarar penninglönen för högst 12 månader.

Principerna för ersättningar till OP Andelslags direktion

Lönen, arvoden och övriga förmåner för OP Andelslags direktions ledamöter, ersättare och revisionsdirektören bestäms av OP Andelslags förvaltningsråds nomineringskommitté för centralinstitutets ledning. Villkoren för varje ovan nämnda tjänsteförhållande har fastställts i ett skriftligt direktörsavtal som förvaltningsrådet har godkänt.

Ersättningarna till OP Andelslags direktions ledamöter, ersättare och revisionsdirektör består av tre delar: 1) grundlön (penninglön och naturaförmåner, på basis av hur krävande uppgifterna är och personens kompetens), 2) ersättningar på kort sikt (resultatlöner, på basis av hur målen i årsplanen uppfylls) och 3) ersättningar på lång sikt (OP Gruppens gemensamma aktiebonussystem för ledningen, på basis av hur gruppens gemensamma strategiska mål uppfylls).

Pensionsåldern för direktionsledamöterna, ersättaren och revisionsdirektören är 63 år. Pensionsförmånerna bestäms i enlighet med pensionslagarna och OP Gruppens egna pensionssystem.

Direktionsledamöternas tilläggspensionsskydd är ordnat hos pensionsstiftelsen OP-Eläkesäätiö och med OP-Livförsäkrings tilläggspensionsförsäkring.

En uppsägningstid för direktionsledamöterna, ersättaren och revisionsdirektören som arbetsgivaren tillämpar är 6 månader. Då anställningen upphör i fall som separat bestäms i direktörsavtal betalas till direktionens ledamöter utöver lön för uppsägningstid en summa som motsvarar penninglönen för högst 6 månader.

OP Gruppens kortsiktiga ersättningssystem

Målet med de kortsiktiga ersättningarna är att styra, engagera och sporra personalen till att uppnå företagets årliga mål och till goda resultat, att säkerställa att de mål som härletts ur strategin uppnås samt att belöna för att krävande mål uppnås och överträffas.

De kortsiktiga ersättningssystemen baserar sig på mätare som härletts ur de årliga målen. Mätarna kan vara fastställda på grupp-, företags-, avdelnings- eller personplanet. Kortsiktiga ersättningar uppkommer då de mätare som fastställts nås eller överträffas. Utöver personliga prestationer är ett kriterium för betalningen av ersättningar att randvillkoren för ersättningar på grupplanet och/eller företagsplanet uppfylls.

Varje andelsbank som ingår i OP Gruppen bestämmer för sin del målen och mätarna för de kortsiktiga ersättningarna utifrån rekommendationerna från OP Andelslags förvaltningsråd. OP Andelslags direktion bestämmer om ersättningarna för centralinstitutskoncernens del och styrelserna för de företag som ingår i centralinstitutskoncernen fastställer huruvida företaget hör till centralinstitutskoncernens ersättningssystem eller inte.

Ersättningarna enligt det kortsiktiga ersättningssystemet betalas i regel i pengar. I fråga om personer med inverkan på OP Gruppens riskposition iakttas lagstiftningens krav på uppskov med utbetalningen av ersättningar och betalning delvis med andra instrument än pengar då de rörliga ersättningarna överstiger ett bestämt värde.

I varje organisation kan det beslutsorgan som ansvarar för ersättningssystemet enligt egen prövning ändra villkoren för det kortsiktiga ersättningssystemet, upphäva det under ett år eller skjuta upp utbetalningen av ersättningar, om förändringar i omständigheterna leder till att tillämpningen av systemet leder till ett resultat som är oskäligt för organisationen. En andelsbank eller centralinstitutskoncernen kan låta bli att betala ersättningar helt eller delvis, om organisationens finansiella ställning inte ger utrymme för ersättningarna. Organisationen kan också helt eller delvis återindriva ersättningar som det betalt ut, om en person har gjort sig skyldig till missbruk, uppsåtligt äventyrat företagets framtid eller brutit mot lagen.

 

OP Gruppens långsiktiga ersättningssystem för ledningen

OP Gruppens gemensamma, långsiktiga ersättningssystem för ledningen består av treåriga intjäningsperioder. Den första intjäningsperioden i systemet omfattade 2011–2013 och den andra intjäningsperioden 2014–2016. Den tredje intjäningsperioden i systemet inleddes från början av 2017 och den omfattar perioden 2017–2019.

Det långsiktiga ersättningssystemet för ledningen har mål på grupplanet. De primära målmätarna för intjäningsperioden 2014–2016 är ökningen i antalet koncentreringskunder, OP Gruppens resultat före skatt och gruppens kärnprimärkapital (CET1). Dessutom beaktar systemet lönsamheten (avkastningen på ekonomiskt kapital) och kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (s.k. kapitaltäckning enligt konglomeratlagen). Ersättningar betalas inte, om gruppens kapitaltäckning enligt konglomeratlagen vid betalningstidpunkten är mindre än minimum 130 procent för ersättningar.

Under intjäningsperioden 2014–2016 omfattades ledningens långsiktiga ersättningssystem av cirka 320 personer i OP Gruppen.

De personer som omfattas av ledningens långsiktiga ersättningssystem för 2014–2016 kan få ett visst, enligt arbetsuppgifter bestämt, antal debenturer som OP Företagsbanken Abp emitterat, om de för intjäningsperioden uppställda målen, som baserar sig på OP Gruppens strategi, uppnås. Ersättningarna enligt systemet betalas ut som en kombination av debenturer och pengar i tre poster efter det att intjäningsperioden löpt ut 2018, 2019 och 2020, förutsatt att gruppens kapitaltäckning vid betalningstidpunkten överstiger det minimikrav som nämnts ovan. De skatter och avgifter av skattenatur som påförs ersättningstagarna på grund av ersättningarna täcks med den del som betalas ut i pengar. Till utbetalningen av ersättningen ansluter sig villkor som gäller anställningstiden samt säkringsförbud och väntetid. Med säkringsförbud avses att finansiella instrument eller försäkringar inte få användas för skydd mot den personliga risk som ingår i systemet. Med väntetid avses att ersättningstagaren måste ha ägt debenturerna som den förvärvat via systemet i ett års tid från utbetalningen av ersättningen.

OP Gruppens långsiktiga ersättningar för personalen

Personalens långsiktiga ersättningar sker via OP Gruppens personalfond. Medlemskapet i personalfonden baserar sig på anställningsförhållandet. Alla personer som har ett anställningsförhållande ordinarie eller på viss tid hos ett företag i OP Gruppen som hör till personalfonden, är medlemmar i fonden (med undantag av dem som omfattas av ledningens långsiktiga ersättningar).

Grunden för den långsiktiga ersättningen till personalen utgörs av uppnåendet av OP Gruppens gemensamma strategiska mål. Målen och målmätarna på grupplanet för personalfonden är desamma som målen för ledningens långsiktiga system. Styrelsen för de företag som hör till OP Gruppens personalfond fattar varje år beslut om den vinstpremie som överförs till personalfonden.

Ersättningar till personer med inverkan på OP Gruppens riskposition

Den information som enligt tillsynsförordningen krävs om ersättningar till personer med inverkan på OP Gruppens riskposition offentliggörs årligen på OPs nätsidor.

 

Direktionens löner och naturaförmåner 2016

År 2016 utbetalades till OP Gruppens chefdirektör 754 392 euro i lön och 18 480 euro i naturaförmåner samt 218 838 euro i kortsiktiga ersättningar som tjänats in för 2015, dvs. totalt 991 710 euro. Kortfristiga och långfristiga uppskjutna ersättningar för åren 2011, 2012 och 2013 betalades 2016 för 628 658 för euro.

Lönerna för övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt för revisionsdirektören var 3 430 193 euro och naturaförmånerna 161 997 euro. Kortfristiga och långfristiga ersättningar som tjänats in för åren 2011–2015 betalades för 2 352 938 euro. Löner och arvoden till övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisionsdirektören betalades för sammanlagt 5 945 128 euro.

I lönerna och ersättningarna ingår den andel av resultatlönerna för 2012, 2013 och 2015 som betalats ut 2016. Från de kortsiktiga resultatlöner som chefdirektören och direktionsledamöterna tjänat in för 2015 har inga poster skjutits upp för senare utbetalning. Uppskovsförfarandet baserar sig på ett förfarande enligt kreditinstitutslagen (610/2014), som beskrivs i not 53 om rörliga ersättningar i OP Gruppens IFRS-bokslut för 2016.

 

Pensionsåldern för chefdirektören och de övriga ledamöterna och ersättarna i direktionen samt revisionsdirektören är 63 år. Pensionsförmånerna bestäms i enlighet med pensionslagarna och OP Gruppens egna pensionssystem.

Premierna för tilläggspensionsförsäkringen var 829 698 euro 2016. För tilläggspensionsskyddet från OP-Eläkesäätiö bokfördes inga kostnader 2016.

Kostnaderna för tilläggspensionerna har offentliggjorts bland de uppgifter som EBA årligen samlar in om ersättningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets tillsynsförordning 575/2013 och kapitaltäckningsdirektiv 2013/36.

Den uppsägningstid som arbetsgivaren tillämpar för både chefdirektören, övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt för revisionsdirektören är 6 månader. Då anställningen upphör i fall som separat bestäms i direktörsavtal betalas till chefdirektören utöver lön för uppsägningstid en summa som motsvarar penninglönen för högst 12 månader och till de övriga direktionsledamöterna, ersättaren och revisionsdirektören en summa som motsvarar penninglönen för högst 6 månader.

 

Regelbunden penninglön Naturaförmåner Intjänad kortfristig resultatlön för 2015 2016 utbetalda löner, ersättningar och naturaförmåner totalt Del som utbetalats 2016 av den uppskjutna andelen av resultatlöner som intjänats under 2011, 2012 och 2013* 2016 utbetalda löner, ersättningar och naturaförmåner samt utbetald uppskjuten resultatlön totalt
Reijo Karhinen 754 392 18 480 218 838 991 710 628 658 1 620 368
Tony Vepsäläinen 594 681 14 436 146 985 756 102 492 794 1 248 896
Karri Alameri 291 592 12 420 60 000 364 012 122 105 486 117
Carina Geber-Teir 197 420 12 100 56 718 266 237 92 394 358 632
Jari Himanen 280 386 23 437 52 800 356 623 92 173 448 796
Olli Lehtilä 293 795 36 348 57 200 387 343 129 530 516 873
Harri Luhtala 250 637 10 077 45 100 305 813 134 992 440 805
Harri Nummela 336 159 12 720 60 830 409 709 173 922 583 631
Erik Palmén 238 876 - 46 815 285 691 114 583 400 274
Jouko Pölönen 388 622 13 200 112 000 513 822 143 107 656 929
Outi Taivainen 194 164 5 198 8 000 207 362 - 207 362
Markku Koponen 182 985 11 100 26 347 220 432 74 171 294 603
Leena Kallasvuo 180 876 10 961 33 187 225 024 77 185 302 209
Totalt 4 184 585 180 477 924 820 5 289 881 2 275 614 7 565 496


* Innehåller den 2016 utbetalda andelen av den resultatlön som intjänats för 2012 och 2013 samt den andel av de långsiktiga ersättningarna för 2011–2013 som betalts ut 2016. Utbetalningen av de uppskjutna posterna förutsätter ett separat beslut.
 

 

Insiderövervakning
 

De företag i OP Gruppen som tillhandahåller placeringstjänster, såsom medlemskreditinstituten har egna insider- och handelsanvisningar. Anvisningarna innehåller bestämmelser om insiderinformation, förbudet mot missbruk och röjande av insiderinformation, offentliga insiderregister, icke offentliga insiderförteckningar, förteckningar över personer i ledande ställning samt anmälan och offentliggörande av affärstransaktioner, handelsbegränsningar som gäller insiders och insiderövervakningen. Dessutom behandlar anvisningarna begränsningar som gäller relevanta personer och uppläggningen av övervakningen av hur begränsningarna efterlevs.

Dessutom har OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp som är OP Gruppens värdepappersemittenter insider- och handelsanvisningar. Personer som regelbundet har tillgång till insiderinformation om värdepapper som OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp satt i omlopp hör till respektive bolags icke-offentliga företagsspecifika insiderregister. Inom insiderövervakningen upprätthålls också förteckningarna över personer i ledande ställning för OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp som fungerar som värdepappersemittenter.

Insider- och handelsanvisningarna baseras på lagstiftningen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens bestämmelser och Nasdaq Helsingforsbörsens insideranvisningar.

Syftet med anvisningarna är att främja förtroendet för OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s verksamhet bland aktörerna på värdepappersmarknaden.

OP Juridiska tjänster för de offentliga och företagsspecifika insiderförteckningarna för de företag som ingår i OP Gruppen. Insiderförteckningarna förs via Euroclear Finland Ab:s SIRE-system och OP Gruppens SIPI-system. OP Juridiska tjänster sköter de praktiska frågorna i anslutning till registerföringen.

De bolag som ingår i OP Gruppen för vid behov själva projektspecifika insiderregister.

I sin egenskap av kreditinstitut deltar OP Gruppens medlemsbanker också i kundernas värdepappersaffärer och andra arrangemang som gäller värdepapper. Medlemsbankerna samt personer i ledande ställning och tjänstemän vid dem kan också i samband med finansieringsarrangemangen eller som en del av bankens övriga sedvanliga verksamhet få insiderinformation som gäller kundföretagen. Bland annat av den här anledningen omfattas medlemsbankerna samt personer i ledande ställning och tjänstemän vid dem av insiderbestämmelserna i lagen.

Utbildning i insiderfrågor hålls regelbundet. Utbildning ges speciellt då insideranvisningarna ändras.

 

Insiderregistrens och insiderförteckningarnas
offentlighet och tillgänglighet

Var och en har rätt att ta del av det offentliga insiderregistret och mot kostnadsersättningar få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckningar och adresser samt namnet på andra fysiska personer än insiders namn är dock inte offentliga. Informationen i den permanenta och den företagsspecifika insiderförteckningen är inte offentlig. Utdrag och kopior ur det offentliga insiderregistret kan beställas från OP Juridiska tjänster / Juridiskt stöd för kapitalförvaltning.

 

En specificerad begäran om lämnande av upplysningar ska sändas skriftligt till adressen:

OP Juridiska tjänster
Juridiskt stöd för kapitalförvaltning
PB 1068
00013 OP

 
 

 

Informationsgivningspolicy
 

OP Andelslags dotterbolag OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp svarar för OP Gruppens upplåning på penning- och kapitalmarknaden. De värdepapper som företag som hör till OP Gruppen satt i omlopp noteras utöver eller i stället för på Nasdaq Helsingfors på London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange eller någon annan fondbörs. OP Företagsbanken har också emitterat onoterade obligationslån och/eller bankcertifikat på marknaden i Finland, England och Japan.

OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB iakttar i sin informationsgivningspolicy lagstiftning, föreskrifter och andra bindande bestämmelser samt Nasdaq Helsingfors och tillämpliga delar av andra börsers regler samt Finansinspektionens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) föreskrifter och anvisningar. Utöver det som nämnts ovan beaktas i OP Gruppens kommunikation anvisningarna om bolagsstyrning (Corporate Governance) och gruppens principer för god affärssed (Code of Business Ethics).

Informationsgivningspolicyn (disclosure policy) som OP Andelslags direktion godkänt 14.6.2016 och OP Företagsbankens och OPB:s styrelser 21.6.2016 tillämpas på principerna och metoderna för informationsgivningen hos emittenterna av obligationer (OP Företagsbanken och OPB) samt OP Gruppen.

OP Andelslags uppgift är att se till att också information som omfattas av OP Företagsbankens och OPB:s lagstadgade informationsskyldighet offentliggörs, sprids och hålls tillgänglig. Dotterbolagen rapporterar och offentliggör separat egna delårsrapporter, verksamhetsberättelser och bokslut. OP Andelslag informerar om andra omständigheter som omfattas av informationsskyldigheten för dotterbolagens räkning och i deras namn. I praktiken ges meddelandena i sådana fall ut i OP Gruppens och emittentens namn. Informationsgivningen avgörs i fråga om värdepapper som satts i omlopp av OP Företagsbanken och OPB separat för respektive emittent. Respektive emittent har ansvaret för att emittentens informationsskyldighet uppfylls.

I informationsgivningspolicyn beskrivs de centrala principerna och verksamhetssätten enligt vilka OP Gruppen och emittenterna kommunicerar med marknadsparter och andra intressentgrupper på kapitalmarknaden. I policyn beskrivs dessutom hur information som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten ska offentliggöras, spridas och hållas tillgänglig. OP Gruppen utvärderar minst en gång per år hur konsekvent, fungerande och tillräcklig gruppens informationsgivningspolicy är.

Syftet med OP Gruppens kommunikation är att främja gruppens affärsrörelse genom att förmedla korrekt information om gruppens mål och verksamhet till samtliga intressentgrupper. Syftet med den externa och interna kommunikationen är att stöda gruppens strategiska och affärsmässiga mål, att bygga upp och upprätthålla en stark och ansvarsfull företagsprofil och att främja samarbetet inom gruppen. Både den externa och den interna kommunikationen baseras på fakta och ger en riktig bild av de omständigheter den gäller.

Informationsgivningspolicyn har offentliggjorts på internetsidorna. Adressen till OP Gruppens internetsidor är www.op.fi.

 

 
 

 

Samhällsansvar
 

Samhällsansvaret är en fast del av OP Gruppens affärsrörelse och en del av gruppens strategi. OP Andelslags direktion fattar besluten om riktlinjerna för gruppens samhällsansvar och godkänner gruppens samhällsansvarsprogram. Samhällsansvaret hör i direktionen till kommunikationsdirektörens ansvarsområde. Vid sammansättningen av direktionen och i ledamöternas kompetenskrav beaktas att direktionen har tillräcklig samhällsansvarskompetens. Bedömningen sker på basis av utfallet av samhällsansvarsprogrammets KPI-indikatorer, som granskas regelbundet i enlighet med direktionens årsrytm.

Samhällsansvarsarbetet styrs av de riktlinjer för samhällsansvar som centralinstitutets direktion fastställt. I praktiken ligger ansvaret för samhällsansvarsprogrammet hos styrelserna och ledningsgrupperna för gruppens företag som genomför samhällsansvaret enligt egna beslutsprocesser. Identitet och kommunikation stöder gruppens företag och funktioner med att genomföra samhällsansvarsprogrammet och med dialogen med intressentgrupperna och för vid behov intressentgruppernas bekymmer till direktionen för kännedom.

OP Gruppen följer de av förvaltningsrådet godkända principerna för god affärssed (Code of Business Ethics). OP Gruppen respekterar och tillämpar internationella principer för ekonomiskt och socialt ansvar som för miljöansvar. Gruppen har förbundit sig till att främja principerna i FN:s Global Compact-initiativ. OP-Kapitalförvaltning har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering. OP Gruppen rapporterar sitt samhällsansvar regelbundet i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)-riktlinjerna.

 
 

 

Uppdatering av principerna om bolagsstyrning
 

Ett avsnitt om OP Gruppens bolagsstyrning finns på internetsidan op.fi, och det uppdateras regelbundet.