Förvaltning

Direktionens ledamöter

 • Reijo Karhinen, Chefdirektör
 • Tony Vepsäläinen, Direktör för grupptjänster
 • Karri Alameri, Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning
 • Carina Geber-Teir, Direktör för kundupplevelse och kommunikation
 • Jari Himanen, Direktör för gruppstyrning och kundrelationer
 • Olli Lehtilä, Affärsrörelsedirektör, skadeförsäkring
 • Harri Luhtala, Ekonomidirektör
 • Harri Nummela, Direktör för digitala affärer och nya affärsrörelser
 • Erik Palmén, Riskhanteringsdirektör
 • Jouko Pölönen, Affärsrörelsedirektör, bankrörelse
 • Outi Taivainen, Personaldirektör
 • Leena Kallasvuo, Revisionsdirektör
 

Reijo Karhinen, Chefdirektör

f.1955
Chefdirektör, verkställande direktör för OP Andelslag
I direktionen sedan 1994, ordförande sedan 2007  
Bergsråd, ekonomie magister, hedersdoktor vid Åbo handelshögskola och
Östra Finlands universitet

Tidigare central arbetserfarenhet:

Andelsbankscentralen anl: verkställande direktör 1997–2006,
funktionsdirektör 1994–1996
Kuopion Osuuspankki: verkställande direktör 1990–1994
Savonlinnan Osuuspankki: verkställande direktör 1988–1990
Varkauden Osuuspankki: verkställande direktör 1985–1988
Juvan Osuuspankki: biträdande direktör 1979–1984

Centrala förtroendeuppdrag:

Liikesivistysrahasto: styrelseordförande
Försvarsfrämjandet rf: styrelseordförande
Stödföreningen Nya barnsjukhuset: vice ordförande för styrelsen
HelsingforsMissionen: delegationsordförande
Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry: fullmäktigeordförande
Unico Banking Group: styrelseledamot
Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i styrelsen och
styrelsens arbetsutskott
 

Tony Vepsäläinen, Direktör för grupptjänster

f.1959
Direktör för grupptjänster, chefdirektörens ställföreträdare
Vice ordförande
I direktionen sedan 2006 
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP-Pohjola anl: Affärsrörelsedirektör 2011–2014
OP-Centralen anl: verkställande direktör 2007–2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 1998–2006
Åbonejdens Andelsbank: vice verkställande direktör 1996–1998
Kuopion Osuuspankki: bankdirektör 1993–1996
Sparbanken i Finland SBF Ab: ersättare för regiondirektören 1992–1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: chefsuppdrag 1985–1992

Centrala förtroendeuppdrag:

Andelslaget Finlands Bostadsmässa: ledamot av förvaltningsrådet
Automatia Pankkiautomaatit Oy: vice ordförande för styrelsen
 

Karri Alameri, Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning

f.1963
Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning
I direktionen sedan 2015
Ekonom, CEFA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Andelslag: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning, placeringsverksamhet
Pohjola Kapitalförvaltning Ab: verkställande direktör 2012–2014
OP-Pohjola anl: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning 2013–2014
OP-Livförsäkrings Ab: vice verkställande direktör, placeringsdirektör 2009–2012
Danske Capital, Sampo Bank Abp: vice verkställande direktör 2007–2008
Mandatum Kapitalförvaltning Ab: vice verkställande direktör 2004–2006
Carnegie Kapitalförvaltning Finland Ab: placeringsdirektör 1997–2003

Centrala förtroendeuppdrag:

Access Capital Partners Group S.A.: styrelseledamot
Cinia Group Ab: styrelseledamot
 

Carina Geber-Teir, Direktör för kundupplevelse och kommunikation

f.1972
Direktör för kundupplevelse och kommunikation
I direktionen sedan 2009 
Politices magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: kommunikationsdirektör 2002–2009

Centrala förtroendeuppdrag:

Yle: styrelseledamot
Unico Banking Group: ledamot av kommunikationskommittén
 

Jari Himanen, Direktör för gruppstyrning och kundrelationer

f.1962
Direktör för gruppstyrning och kundrelationer
I direktionen sedan 2014
Merkonom, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Etelä-Karjalan Osuuspankki: verkställande direktör 2009–2014
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör, säljkanaler och säljstöd, 2007–2009
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör, styrning av medlemsbanker 2002–2006
Kuusamon Osuuspankki: verkställande direktör 1997–2001
Pohjolan Osuuspankki: bankdirektör 1994–1997
Iisalmen Osuuspankki: bankdirektör 1989–1994
Etelä-Savon Osuuspankki: bankdirektör 1986–1989
Koillis-Savon Osuuspankki: kreditchef 1985–1986

Centrala förtroendeuppdrag:

-
 

Olli Lehtilä, Affärsrörelsedirektör, skadeförsäkring

f.1962
Affärsrörelsedirektör, skadeförsäkring
I direktionen sedan 2014 
Agronomie- och forstmagister, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Helsingfors OP Bank Ab: verkställande direktör 2011–2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 2006–2010,
vice verkställande direktör 1999–2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: direktör för företagsbanken 1997–1998
Postbanken Ab: olika expert- och chefsuppdrag 1993–1997
Sparbanken i Finland - SBF Ab: olika chefsuppdrag 1992–1993
Sb-Service Ab: chefspraktikant 1990–1992

Centrala förtroendeuppdrag:

Helsingforsregionens handelskammare: delegationsledamot
Ilmarinen: styrelseledamot
Pellervon taloustutkimus PTT ry: styrelseledamot
Unico Banking Group, Bancassurance Committee: ledamot
 

Harri Luhtala, Ekonomidirektör

f.1965
Ekonomidirektör
I direktionen sedan 2007 
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP-Pohjola-gruppen: olika expert- och chefsuppdrag 1989–2007

Centrala förtroendeuppdrag:

VTS-fonden: styrelseordförande
Stabilitetsfonden: styrelseledamot
 

Harri Nummela, Direktör för digitala affärer och nya affärsrörelser

f.1968
Direktör för digitala affärer och nya affärsrörelser
I direktionen sedan 2014 och tidigare 2007–2010
Juris kandidat, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Andelslag: Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning 2014–2015
OP-Tjänster Ab: verkställande direktör 2011–2014
OP-Centralen anl: direktionsledamot, direktör för funktionen Bank- och placeringstjänster 2007–2010, avdelningschef 1998–2006
OP-Fondbolaget Ab: verkställande direktör 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 1992–1997

Centrala förtroendeuppdrag:

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i näringspolitiska utskottet
Finlands Ishockeyförbund: ordförande
 

Erik Palmén, Riskhanteringsdirektör

f.1959
Riskhanteringsdirektör
I direktionen sedan 2010 
Ekonomie magister, diplomingenjör

Tidigare central arbetserfarenhet:

Nordea Bank Finland Abp: olika expert- och chefsuppdrag 1987–2009

Centrala förtroendeuppdrag:

VTS-fondens delegation: vice ordförande
Ersättningsfonden för investerare: vice ordförande
Unico Banking Group: ledamot av riskhanteringsutskottet
 

Jouko Pölönen, Affärsrörelsedirektör, bankrörelse

f.1970
Affärsrörelsedirektör, bankrörelse
I direktionen sedan 2014
Ekonomie magister, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

Helsingforsregionens Andelsbank (tidigare Helsingfors OP Bank Abp): verkställande direktör 2014–
OP Företagsbanken Abp (tidigare Pohjola Bank Abp): verkställande direktör 2013–
Pohjola Försäkring Ab: verkställande direktör 2010–2014
Pohjola Bank Abp: ekonomi- och finansdirektör 2009–2010 och riskhanteringsdirektör 2001–2008
PricewaterhouseCoopers: CGR-revisor 1999–2001 och revisor 1993–1999

Centrala förtroendeuppdrag:

Unico Banking Group: styrelseledamot
 

Outi Taivainen, Personaldirektör

f.1968
Personaldirektör
I direktionen sedan 2015 (ersättare till 1.4.2016)
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Kone: HR-direktör för Centraleuropa och Nordeuropa 2012–2015
HR House Oy: verkställande direktör 2009–2011
Nokia: HR-chef vid olika enheter 1993–2008

Centrala förtroendeuppdrag:

Finlands Näringsliv EK: ledamot i utskottet för kunnig arbetskraft
Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i arbetsmarknadsutskottet
 

Leena Kallasvuo, Revisionsdirektör

f.1956
Revisionsdirektör
Deltagit i direktionens sammanträden sedan 2010
Ekonomie magister

Tidigare central arbetserfarenhet:

Finansinspektionen: olika expert och chefsuppdrag 2005–2010
Trema Finland Oy: projektchef 2000–2005 
Aktia Sparbank: avdelningschef 1997–2000 
Sparbankernas Central-Aktie-Bank: olika expert- och chefsuppdrag 1983–1996

Centrala förtroendeuppdrag:

-