OP Gruppen

Ägarkundens bästa styr vår verksamhet

OP ägs av sina kunder och skapar enligt sin grunduppgift välmående för sina ägarkunder och för omvärlden. Det är därför ägarkunden står i centrum av vår verksamhet.

Man kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats. Medlemsinsatsen är en engångsplacering - inga andra avgifter tas ut. En ägarkund har två slags rättigheter: Som ägarkund har man rätt att delta i och rösta vid sin andelsbanks andelsstämma eller fullmäktigeval. En ägarkund har rätt till de förmåner för OPs ägarkunder som gäller vid respektive tidpunkt.

Sedan 2014 har det varit möjligt för ägarkunder att placera i sin andelsbank också via Avkastningsandelar. Andelsbanken betalar årligen ränta på Avkastningsandelarna på basis av bankens resultat och delar på så vis med sig av sin goda framgång till ägarkunderna. OP uppskattar att den kommer att betala 3,25 (3,25) procent i ränta på Avkastningsandelarna för 2016.

Antalet ägarkunder i OP Gruppen ökade med 256 000 till över 1,7 miljoner år 2016. Året var det andra hela verksamhetsåret efter det att Pohjola Bank avnoterades från börsen och OP återvände till sina rötter som en finansgrupp som helt och hållet ägs av sina kunder. Aktiebolaget OP Helsingfors, som är verksamt i huvudstadsregionen, blev en andelsbank i samband med att OP Gruppen blev helt kundägd.

Ägarkunden påverkar i andelsbankens förvaltning

I enlighet med principerna för kooperativ verksamhet hörs våra ägarkunders röst starkt i beslutsfattandet och i utvecklingen av vår verksamhet. Ägarkunderna utser inom sig den egna bankens förtroendevalda. På så sätt säkerställer man att andelsbankens verksamhet utvecklas så att man lyssnar på de lokala kundernas behov. I förvaltningen sträcker sig ägarkundernas påverkningsmöjligheter till att främja regionens näringsliv och välfärd.

Läs mer om andelsbankernas lokalpåverkan.

Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där grundvärdena för beslutsfattandet är principen en medlem en röst. Medlemmarna, alltså ägarkunderna, väljer inom sig företrädare för banken genom att rösta i fullmäktigevalet. Fullmäktige utövar beslutandemakt på andelsbankens medlemmars vägnar i fullmäktigesammanträden. Beslutandemakten gäller ärenden som föreskrivs i lagen om andelslag och i bankens stadgar. I de andelsbanker som inte väljer fullmäktige är andelsstämman det högsta beslutande organet.

Flera andelsbanker i OP Gruppen arrangerar fullmäktigeval 2017. De som har blivit ägarkunder före slutet av juni 2017 kan delta i valet.

 

 

 

 

Digitala kundgemenskaper en ny kanal för påverkan

Ägarkunderna kan i fortsättningen påverka verksamheten i sin bank på allt mångsidigare sätt.

Hösten 2016 testade andelsbankerna i Sastamala, Ruukki, Oulais och Kajanaland en ny digital kundgemenskap som är en kanal för ägarkunder att påverka. I ägarkundsgemenskapen påverkar man genom att svara på enkäter och delta i diskussioner.

I testet bad man ägarkunderna föreslå välgörenhetsmål för den egna banken och rösta fram en favorit bland alla idéer. Inom alla banker röstade ägarkunderna för att man skulle verkställa en idé som gäller stöd för mindre bemedlade barnfamiljer. Testet utvidgas under 2017. Varje andelsbank tar i bruk ägarkundsgemenskaper genom att bjuda in sina ägarkunder enligt en egen tidtabell.

Ägarkunderna kan också påverka OPs tjänste- och produktutveckling.

 


Förmåner för ägarkunder och OP-bonus

I enlighet med principen för kooperativ verksamhet gynnas ägarkunderna av OPs verksamhet och framgång. En betydlig del av rörelseresultatet återbetalas till ägarkunderna genom OP-bonus och genom olika förmåner och rabatter. Ju fler tjänster ägarkunder använder, desto mer nytta drar de.

Förmånsprogrammet består av OP-bonus som samlas i förhållande till hur många tjänster man använder samt av förmåner och rabatter som ges på banktjänster och på skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningsprodukter. Dessutom erbjuds vissa tjänstehelheter endast till ägarkunder.

OP-bonus är ägarkundens mest betydelsefulla förmån. Kunden samlar bonus för nästan alla sina ärenden. OP-bonus kan användas för en stor del av OP Gruppens bankavgifter, skadeförsäkringspremier och kapitalförvaltningsavgifter samt för OP-Fastighetscentralens förmedlingsprovisioner. OP-bonus användes för bank- och kapitalförvaltningstjänster för totalt 101 miljoner euro (100) och för försäkringspremier för skadeförsäkringsprodukter för 107 miljoner euro (101). Sedan 1999 har ägarkunderna betalats sammanlagt över 1,9 miljarder euro i OP-bonus. År 2016 samlade kunderna OP-bonus för totalt cirka 208 miljoner euro (197). Rabatt på skadeförsäkringar beviljades sammanlagt 86 miljoner euro (79). OP-bonus användes för 2 200 000 försäkringsräkningar (2 023 000), av vilka 297 000 (273 000) betalades helt med bonus.

Ägarkundsförmånerna utvecklas hela tiden. Den nya fondförmånen lanserades i juni 2016. OPs ägarkunder får nu köpa, sälja och byta de flesta av OPs fonder utan handelskostnader. Dessutom lanserades nya tjänster för ägarkunder, bland annat OP-placeringspartner, som är en tjänstehelhet som stöder ägarkunder i placeringsbeslut, samt en ny typ av bolån som för första gången i Finland går att binda till fast ränta under hela lånetiden, upp till hela 25 år.