OP Gruppen

OP Gruppens nyckeltal

 

  1–12/2016 1–12/2015 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. € 1 138 1 101 3,3
  Bankrörelse 596 642 -7,3
  Skadeförsäkring 230 259 -11,1
  Kapitalförvaltning 232 213 8,8
Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 208 197 5,3
         
  31.12.2016 31.12.2015 Förändring, %
CET1-kapitaltäckning, % 20,1 19,5 0,6*
Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 22,7 21,5 1,2*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %*** 170 191 -21*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,09 0,10 0,0*
Ägarkunder (1 000) 1 747 1 491 17,2
         
  1–12/2016 1–12/2015 Förändring, %
Antal anställda 12 227 12 130 0,8
Heltidsanställda 10 609 10 606 0
De anställdas medelålder 43,6 43,8 -0,5
Kvinnor i chefsuppdrag, % 36 36 0
         
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2015. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015 om inte annat nämns.  
* förändring i relationstalet  
**12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet  
*** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna och jämförelseuppgifterna har ändrats.