OP Gruppen

OP Gruppen i korthet

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. Den ägs helt och hållet av sina kunder.

OPs affärsrörelse har indelats i tre segment: Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna.

Enligt vår nya strategi är vårt mål att gradvis förändras från en ren finansaktör till ett flerbranschföretag i den digitala tiden. Vår finanskompetens utgör stommen i vår verksamhet, medan vi utvidgar OPs verksamhet gradvis till nya områden, såsom till hälso- och välbefinnandetjänster samt till boende och mobilitet.

OP har över 12 000 anställda. OP har cirka 3,9 miljoner privatkunder och 440 000 företagskunder. Antalet ägarkunder är cirka 1,7 miljoner.

 

 

Hur vi lyckas i vår dubbelroll mäter vår framgång

OPs verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången mellan alla. Vår grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och för omvärlden.

Grunduppgiften genomför vi via en dubbelroll som är kännetecknande för en kooperativ aktör. I affärsrörelserollen erbjuder OP kunderna de bästa möjliga produkterna och tjänsterna samt ser till att verksamheten är lönsam. Att lyckas i vår affärsrörelseroll och att nå ekonomisk framgång möjliggör att OP kan genomföra sin grunduppgift också med hjälp av samhälleliga gärningar, till exempel med olika Finland framåt-initiativ. Affärsrörelserollen och den samhälleliga rollen ska hållas i balans i vår verksamhet, därför att OPs framgång mäts i hur vi lyckas i båda rollerna.

Enligt samhälleliga principer som grundar sig på kooperativ verksamhet, verkar vi alltid för ett vidare samfundets bästa intresse i vår verksamhet. Vi driver inte OPs eller enskilda aktörers intressen om de strider med omvärldens långsiktiga mål.

 

OP Gruppens struktur

OP Gruppen består av cirka 170 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.

 

 


 

 

Ägarkunderna

OP Gruppen ägs av sina kunder. Gruppen har 1,7 miljoner ägarkunder som äger andelsbankerna.

Andelsbankerna

Andelsbankerna är självständiga inlåningsbanker som bedriver lokal hushållsbanksrörelse i sina regioner. Till sin företagsform är andelsbankerna andelslag, där varje ägarkund har en likvärdig röst. Andelsbankernas mål är att nå framgång tillsammans med kunderna, inte vinst på kort sikt. Avkastningen på andelsbankernas affärsrörelse används för ägarkundernas bästa: för att utveckla produkter, tjänster och förmåner.

Affärsrörelsen

OP Gruppen har tre rörelsesegment: Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Bankrörelsen är gruppens största rörelsesegment. Hälso- och välbefinnandetjänster är tillsvidare en del av Skadeförsäkringens affärsrörelsesegment.


Centralinstitutet

OP Andelslag är centralinstitut för sammanslutningen av andelsbanker. Det är ett andelslag, vars medlemmar är inlåningsbanker och andra kreditinstitut som hör till sammanslutningen. OP Andelslags grunduppgift är att skapa förutsättningar för OP Gruppens enhetlighet och framgång. Det styr gruppens centraliserade tjänster, utvecklar gruppens affärsrörelse, tar hand om gruppens strategiska styrning och intressebevakning samt de lednings- och tillsynsuppgifter som ankommer på företaget i toppen av det finans- och försäkringskonglomerat som OP Gruppen bildar. Dessutom fungerar OP Andelslag som gruppens strategiska ägarsammanslutning. OP Andelslag håller också uppsikt över omvärlden, samlar information om förändringar inom branschen och om marknaden samt ansvarar för gruppens företagsprofil, anseende och varumärken.