Samhällsansvar och GRI

Ekonomisk påverkan

Ekonomiska resultat

G4-EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

I och med den dubbelroll som följer av att OP Gruppen ägs av dess kunder kanaliseras nyttan och mervärdet av affärsverksamheten till medlemmarna och kunderna via kundrelationen. Andelsbankernas resultat används till förmån för kunderna i form av koncentreringsförmåner och andra ekonomiska förmåner samt till att upprätthålla och utveckla serviceförmågan. Över 200 miljoner euro delades ut i ny OP-bonus, dvs. 5 procent mer än ett år tidigare. En betydande del av OPs ekonomiska effekter påverkar indirekt även den lokala och regionala ekonomins vitalitet. Exempel på indirekta ekonomiska effekter är:

  • sysselsättning (nya arbetsplatser, praktikplatser, sommararbetsplatser)
  • anskaffningar (inköp från lokala varu- och tjänsteleverantörer)
  • investeringar (fastigheter, underhåll, lokal infrastruktur och byggprojekt) 
  • finansiering (finansiering för nystartade företag, finansiering av lokala objekt, etiska riktlinjer för kreditgivning branschvis)

 

Finland 2013 2014 2015 2016
Skapat direkt ekonomiskt värde
a) Intäkter 2 450 2 657 2 808 2 910
Fördelning av ekonomiskt värde
b) Rörelsekostnader 619 661 574 640
c) Personalkostnader 791 741 781 762
d) Återföringar till ägarkunder 193 195 195 206
e) Inkomstskatt 36 308 249 223
f) Donationer och stöd 3 4 3 6
För att stärka soliditeten, utveckla affärsverksamheten 807 749 1 007 1 073

 

 

På många orter hör andelsbankerna till de största skattebetalarna och på gruppnivå är OP en av de största skattebetalarna i Finland. OP Gruppens inkomstskatter under översiktsperioden var 223 miljoner euro (249). Den effektiva skattesatsen var 19,6 procent (22,6).

OPs skatteavtryck

G4-EC2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen

OPs verksamhet har liten direkt inverkan på klimatförändringen. Miljörisker, inklusive klimatrisker, kan dock påverka OPs affärsverksamhet förutom direkt även indirekt via effekter för kunder och intressentgrupper. Inom utsläpps- och energiintensiva branscher kan klimatförändringen och t.ex. regleringen i anslutning till den ha betydande ekonomiska effekter. OPs finansierings- och placeringsverksamhet ger upphov till indirekta klimatförändringsrelaterade effekter.

Eftersom extrema väderfenomen även är operativa risker tas de upp i OPs egen kontinuitetsplanering. Dessutom kan orosmoment i anslutning till klimatförändringen utgöra ryktesrisker, om det kommer fram att OPs eller till och med dess partners eller kunders verksamhet i betydande mån strider mot bekämpningen av klimatförändringen. Samtidigt skapar den ökade allmänna miljömedvetenheten också nya affärsmöjligheter, t.ex. för placeringsprodukter som framhäver miljöansvaret och för olika egendomsförsäkringar.

Vår skadeförsäkringsverksamhet följer ständigt hur riskeffekterna av klimatförändringen utvecklas med avseende på befintliga och nya försäkringsprodukter. Vår ambition är att i så bred utsträckning som möjligt täcka alla försäkringsbara risker även under föränderliga omständigheter. OP gör årligen en bedömning av de ekonomiska effekterna av klimatförändringsrelaterade risker i sitt CDP-svar.

 

 

Indirekt ekonomisk påverkan

G4-EC7 Utveckling och effekter av investeringar i infrastruktur och bidrag till stöd för allmännyttig verksamhet

OP har det mest omfattande servicenätverket för bank- och försäkringsärenden i Finland. Detta för att säkerställa att kunderna ska ha lika möjligheter att uträtta sina ärenden. Servicenätverket omfattar såväl de digitala servicekanalerna (op.fi, OP-mobil, Pivo) som telefonitjänsten och kontorsnätverket. Vi beaktar kundernas föränderliga behov när vi utvecklar våra tjänster.

G4-EC8 Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning

I slutet av 2016 hade OP Gruppen 12 227 anställda (12 130). Av dem var 93 procent (93) fast anställda och 7 procent visstidsanställda (7).

OP Gruppen hade sammanlagt 492 sommaranställda under året. OP är också en betydande inköpare av varor och tjänster. Den sammanlagda inköpsvolymen för partnernätverket för tjänster, produkter, rättigheter och ersättningstjänster uppgick år 2016 till cirka 954 (615) miljoner euro, och antalet leverantörer till över 20 000. Dessutom ansvarar gruppens affärsrörelser själva för sin medelsanskaffning och upphandlingar som relaterar till placeringsverksamheten.

OP håller på att konstruera mätare för att utvärdera samhälleliga och regionala ekonomiska effekter. Målet med utvärderingen är att ta fram olika sätt att mäta en enskild banks eller hela gruppens samhälleliga och regionala ekonomiska genomslag.