Samhällsansvar och GRI

GRI innehållsindex

Den här rapporten innehåller OP Gruppens nyckeltal för samhällsansvar och en beskrivning av ledningsmetoder i enlighet med den internationella organisationen Global Reporting Initiatives (GRI) GRI G4-ramverk (core). I rapporteringen beaktas också GRI:s rekommendationer för branschspecifik rapportering inom finansbranschen. Den omfattar också den information som förutsätts i FN:s initiativ Global Compact om främjande av principer som rör de mänskliga rättigheterna, arbetslivet, miljön och motverkan mot korruption.

 

  GRI-INNEHÅLL Ingår i Tilläggsinformation
  STRATEGI OCH ANALYS  
G4-1 Verkställande direktörens översikt OP 2016: Chefdirektörens översikt  
G4-2 Huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter OP 2016: Strategi, Riskhantering, Modell för värdeskapande  
  ORGANISATIONSPROFIL  
G4-3 Den redovisande organisationens namn Bokslut, not 1: Allmänt  
G4-4 Viktigaste varumärken, produkter och tjänster OP 2016: Affärsrörelser  
G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor Helsingfors  
G4-6 Antal verksamhetsländer och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de väsentliga aspekterna av företagsansvar i redovisningen Bokslut, not 51  
G4-7 Organisationens ägarstruktur och bolagsform Bokslut, not 51  
G4-8 Marknadsområden OP 2016: Affärsrörelser  
G4-9 Den redovisande organisationens storlek OP 2016: Nyckeltal  
G4-10 Total personalstyrka uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön GRI-information Socialt påverkan  
G4-11 Personal som omfattas av kollektivavtal GRI-information Socialt påverkan  
G4-12 Organisationens leverantörskedja OP 2016: Värdekedja, GRI-information Ekonomisk påverkan  
G4-13 Väsentliga förändringar i organisationens storlek, struktur, ägarstruktur eller leverantörskedja under redovisningsperioden Bokslut, verksamhetsberättelse: Förändringar i OP Gruppens struktur  
G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen Bokslut, not 2: OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering  
G4-15 Externt utvecklade principer eller initiativ som organisationen anslutit sig till eller stöder GRI-information  
G4-16 Medlemskap i organisationer och lobbyorganisationer GRI-information  
  ASPEKTER SOM BEDÖMTS VARA VÄSENTLIGA OCH AVGRÄNSNING  
G4-17 Koncernens avgränsning Bokslut, not 51  
G4-18 Definition av rapportens innehåll GRI-information Utvärdering av ledarskapet  
G4-19 Väsentliga aspekter GRI-information Utvärdering av ledarskapet  
G4-20 Avgränsning av väsentliga aspekter inom organisationen GRI-information Utvärdering av ledarskapet  
G4-21 Avgränsning av väsentliga aspekter utanför organisationen GRI-information Utvärdering av ledarskapet  
G4-22 Ändringar i tidigare redovisad information Förändringar har rapporterats vid indikatorer  
G4-23 Väsentliga förändringar i rapportens omfattning och avgränsningen av aspekter Inga förändringar  
  INTRESSENTENGAGEMANG  
G4-24 Förteckning över organisationens intressentgrupper GRI-information Intressentengagemang  
G4-25 Princip för identifiering och urval av intressentgrupper GRI-information Intressentengagemang  
G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter GRI-information Intressentengagemang  
G4-27 Viktiga frågor och orosmoment som framkommit i dialog med intressenter GRI-information Intressentengagemang  
  REDOVISNINGSPROFIL  
G4-28 Redovisningsperiod 1.1–31.12.2016  
G4-29 Datum för publicering av den senaste rapporten 23.2.2015  
G4-30 Redovisningscykel Årligen  
G4-31 Kontaktinfo för beställning och ytterligare information Kontaktinfo  
G4-32 GRI-innehållsjämförelse GRI-information GRI-innehåll  
G4-33 Policy för externt bestyrkande Bestyrkande  
  STYRNING  
G4-34 Förvaltningsstruktur och utskott Bolagsstyrning: Förvaltningsrådet och dess utskott  
  ETIK OCH INTEGRITET  
G4-56 Värderingar och affärsprinciper Bolagsstyrning: Ledningssystem  
  OP 2016: Strategi  
  BESKRIVNING AV LEDNINGSMETODER  
  Allmän beskrivning av ledningsmetoder (DMA) GRI-information Utvärdering av ledarskapet  
  Beskrivning av ledningsmetoder branschvis Ledningsmetoder i fråga om väsentliga aspekter  
 
  Verksamhetsindikatorer  
  EKONOMISK PÅVERKAN  
  Aspekt: Ekonomiska resultat  
G4-EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde GRI-information Ekonomisk påverkan  
G4-EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen GRI-information Ekonomisk påverkan  
G4-EC3 Omfattning av organisationens pensionsåtaganden Bokslut, not 35  
G4-EC4 Statliga understöd OP Gruppen fick inga betydande statliga understöd år 2016.  
  Aspekt: Indirekt ekonomisk påverkan  
G4-EC7 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och bidrag till stöd för allmännyttig verksamhet GRI-information Ekonomisk påverkan Lokala projekt, investeringar i ett fungerande inhemskt betalningsrörelsesystem.
G4-EC8 Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning GRI-information Ekonomisk påverkan  
  MILJÖPÅVERKAN  
  Aspekt: Energi  
G4-EN3 Organisationens egen energiförbrukning GRI-information Miljöpåverkan  
G4-EN5 Energiintensitet GRI-information Miljöpåverkan  
  Aspekt: Utsläpp  
G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) GRI-information Miljöpåverkan Utsläppen från tjänstebilar allokerats till Scope 1 i stället för Scope 3 även retroaktivt sedan år 2015.
G4-EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) GRI-information Miljöpåverkan  
G4-EN17 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) GRI-information Miljöpåverkan  Utsläppen från tjänstebilar allokerats till Scope 1 i stället för Scope 3 även retroaktivt sedan år 2015.
G4-EN18 Utsläppsintensitet för växthusgaser GRI-information Miljöpåverkan  
G4-EN19 Minskning av växthusgasutsläpp GRI-information Miljöpåverkan  
  Aspekt: Avloppsvatter och avfall  
G4-EN23 Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod GRI-information Miljöpåverkan  
  SOCIALT PÅVERKAN  
  Personal och arbetsförhållanden  
  Aspekt: Anställning  
G4-LA1 Totalt antal och andel nyanställda samt personalomsättning per åldersgrupp, kön och region GRI-information Socialt påverkan  
G4-LA3 Andel som återvänder till och stannar kvar i arbetet efter föräldraledighet, enligt kön GRI-information Socialt påverkan  
  Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning  
G4-LA4 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida detta är specificerat i kollektivavtal GRI-information Socialt påverkan  
  Aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet  
G4-LA5 Andel av personalstyrkan som är representerad i formella och för ledning och personal gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning och rådgivning GRI-information Socialt påverkan  
G4-LA6 Typ och omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön GRI-information Socialt påverkan Olyckor, arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall följs upp men rapportering av dem är inte relevant.
G4-LA7 Anställda i arbetsuppgifter som har hög frekvens och risk för vissa sjukdomar I OP Gruppens affärsverksamhet ingår inga arbetsuppgifter med identifierad hög frekvens och risk för vissa sjukdomar.  
G4-LA8 Hälso-
och säkerhetsteman i avtal med fackförbund
GRI-information Socialt påverkan  
  Aspekt: Utbildning  
G4-LA10 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut GRI-information Socialt påverkan  
G4-LA11 Andel anställda som regelbundet får utvärdering av sin prestation och utvecklingssamtal GRI-information Socialt påverkan  
  Aspekt: Mångfald och jämställdhet  
G4-LA12 Sammansättning av organisationens förvaltningsorgan samt uppdelning av anställda per personalkategori enligt kön, åldersgrupp, minoritetsgrupp och andra mångfaldsindikatorer GRI-information Socialt påverkan  
  Mänskliga rättigheter  
  Aspekt: Förbud mot diskriminering  
G4-HR3 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder GRI-information Socialt påverkan Inga nya fall år 2016.
  Aspekt: Mekanismer för klagomål om missförhållanden i mänskliga rättigheter  
G4-HR12 Antal missförhållanden som registrerats, behandlats och avgjorts via mekanismen för klagomål om mänskliga rättigheter Inga fall år 2016.  
  Samhälle  
  Aspekt: Lokalsamhällen  
FS13 Tillgång till finansiella tjänster i glesbygdsområden eller mindre gynnade områden uppdelad enligt typ av tjänst GRI-information Socialt påverkan  
FS14 Initiativ som förbättrar handikappade personers möjligheter att använda sig av finansiella tjänster GRI-information Socialt påverkan  
  Aspekt: Antikorruption  
G4-SO3 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption samt identifierade betydande risker GRI-information Socialt påverkan  
G4-SO4 Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption GRI-information Socialt påverkan Utbildning för att förhindra missbruk. Utbildning kring principerna för god affärssed.
G4-SO5 Bekräftade mutfall och vidtagna åtgärder Inga fall år 2016.  
  Aspekt: Politik  
G4-SO6 Totalt värde av politiska bidrag per land och mottagare OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer.  
  Aspekt: Konkurrenshämmande aktiviteter  
G4-SO7 Totalt antal rättsliga åtgärder och domstolsbeslut för överträdelse av konkurrenslagstiftning, karteller och missbruk av dominerande marknadsställning GRI-information Socialt påverkan  
  Aspekt: Efterlevnad  
G4-SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. Inga fall år 2016.  
G4-SO11 Antal missförhållanden som registrerats, behandlats och avgjorts via mekanismen för klagomål om samhälleliga konsekvenser Inga fall år 2016.  
  Produktansvar  
  Aspekt: Produkt-
och tjänsteinformation
 
G4-PR3 Typ av produkt-
och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna samt andel i procent av de viktigaste produkter och tjänster som berörs av dessa krav
GRI-information Socialt påverkan  
G4-PR4 Antal brott mot bestämmelser och frivilliga principer om produkt-
och tjänsteinformation och märkning av dessa, uppdelat enligt effekten
Inga fall år 2016.  
G4-PR5 Resultat från kundenkäter GRI-information, KPI  
  Aspekt: Marknadskommunikation  
G4-PR7 Antal överträdelser av bestämmelser och frivilliga principer om marknadskommunikation, marknadsföring och sponsring, uppdelat enligt effekten GRI-information Socialt påverkan  
  Aspekt: Kundernas integritet  
G4-PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata GRI-information Socialt påverkan  
  Aspekt: Efterlevnad  
G4-PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och bestämmelser gällande användningen av produkter och tjänster Inga fall år 2016.  
  Aspekt: Aktivt ägande  
FS10 Interagerande i miljömässiga och sociala frågor med företag i portföljen GRI-information Socialt påverkan  
FS11 Positivt eller negativt urval av placeringsobjekt GRI-information Socialt påverkan  
       

Global Compact -innehållsindex

  Ingår i
Mänskliga rättigheter (Human Rights)  
Princip 1: Företagen ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för sitt inflytande Ledningsrutiner inom samhällsansvaret
Princip 2: Företagen ska se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Mänskliga rättigheter
Arbetsliv (Labour)  
Princip 3: Företagen ska respektera föreningsfriheten och erkänna rätten till kollektivförhandlingar Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Arbetsliv
Princip 4: Företagen ska eliminera alla former av tvångsarbete Ledningsrutiner inom samhällsansvaret
Princip 5: Företagen ska effektivt avskaffa barnarbete Ledningsrutiner inom samhällsansvaret
Princip 6: Företagen ska eliminera diskriminering i arbetslivet Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Mänskliga rättigheter
Miljö (Environment)  
Princip 7: Företagen ska stödja försiktighetsprincipen i miljöfrågor Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Miljöansvar
Princip 8: Företagen ska ta initiativ för att främja ett större miljöansvar Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Miljöansvar
Princip 9: Företagen ska uppmuntra till utveckling och spridning av miljövänlig teknik Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Miljöansvar
Antikorruption (Anti-Corruption)  
Princip 10: Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor Principer för god affärssed s. 6