Samhällsansvar och GRI

Samarbetet med intressentgrupper

Interaktionen med intressentgrupperna är inbyggd i OPs kooperativa verksamhetsmodell. Dialogen med intressentgrupperna är en förutsättning för att OP ska lyckas i sin samhälleliga roll. Genom att höra våra intressentgrupper försöker vi förstå deras förväntningar på OP och därigenom ta reda på hur vi kan främja välfärden i vår omvärld. Ett av de viktigaste målen med intressentverksamheten är att identifiera utvecklingsobjekt i OPs samhällsansvarsarbete. Intressentgruppernas åsikter kartläggs och utfallet av samarbetet mäts med hjälp av olika undersökningar och responsenkäter. OP har etablerat ett informellt intressentgruppsforum för att ytterligare förbättra dialogen med intressentgrupperna. År 2016 genomförde OP en intressentgruppsenkät med temat samhällsansvar som ett led i uppdateringen av samhällsansvarsprogrammet, läs mer om väsentlighetsanalysen.

I tabellen nedan anges våra viktigaste intressentgrupper och exempel på deras förväntningar och på formerna för samarbete.

 

 

Intressentgrupp Förväntningar Exempel på samarbetsformer och svar på förväntningarna
Personal Personalen förväntar sig att OP i egenskap av arbetsgivare bland annat ska erbjuda möjligheter till utbildnings och utveckling samt behandla alla lika.
Hela OP Gruppens personal i Finland och utomlands omfattas av utvecklings- och målsamtalen. OP Gruppen vill skapa lika arbetsmöjligheter för kvinnor och män. Gruppen följer med hjälp av personalenkäter regelbundet upp hur jämlikheten upplevs.
Ägarkunder och kunder Ägarkunderna förväntar sig dra nytta
av OPs framgång bl.a. i form av OP-bonus
och andra koncentreringsförmåner.
Våra kunder förväntar sig bästa möjliga kundupplevelse.
I egenskap av kooperativt företag maximerar vi ägarkundernas ekonomiska nytta i den proportion
som de använder våra tjänster. Vi vill erbjuda branschens bästa koncentreringsförmåner.
Genom förvaltningen är våra ägarkunder starkt representerade i OP Gruppens beslutsfattande. Dessutom står våra kunder i fokus i all vår produkt- och tjänsteutveckling.
Placerare Placerarna förväntar sig
att OP Gruppen har en hög kreditvärdighet, en stabil ekonomisk ställning och en pålitlig återbetalningsförmåga.
OP Gruppens placerare är innehavarna av andelsbankernas avkastningsandelar och de skuldinstrument som emitterats av gruppens bolag. Efter avlistningen av Pohjola har OP Gruppen fortsatt att informera om ekonomin i samma omfattning som börsbolagen, och IR sköter relationerna till skuldplacerarna.
Fullmäktige och förvaltning Andelsbankernas administrativa personal förväntar sig
aktuell information om och utbildning i ekonomi och i
frågor som påverkar bankens verksamhet.
I OP Gruppen pågår som bäst ett omfattande projekt för utveckling av den administrativa kompetensen med målet att skapa en systematisk kompetensutvecklingshelhet för olika administrativa uppgifter. Av dessa administrativa uppgifter byggs därmed en unik utsiktsplats, en möjlighet att utöka den egna kompetensen och göra karriär inom gruppens förvaltning.
Närsamhällen På lokalplanet förväntas OP uppvisa en stark
lokal förankring och gemenskap, särskilt via andelsbankerna.
Andelsbankerna ordnar många olika slags evenemang för olika målgrupper, såsom skolbesök som utvecklar ekonomikunskapen, föreläsningar och kundevenemang samt de traditionella Hippo-idrottstävlingarna för barn. Många andelsbanker stöder
lokala idrottsföreningar, kulturevenemang, välgörenhet och företagande.
OP deltar i bankernas gemensamma ekonomikunskapsprojekt för unga.
Medier Medierna förväntar sig öppenhet och betjäning i rätt tid samt att OP förmedlar väsentlig information.
Direktörerna och experterna vid OP träffar journalister, svarar på frågor och inleder diskussioner i olika medier.
OP är aktivt närvarande i de sociala medierna. Facebook och Twitter är våra huvudsakliga sociala medier.
OP utvecklar sina egna medier.
Skolor och universitet, forskarsamhället Läroanstalterna förväntar sig bland annat att OP Gruppen ska dela med sig av yrkesmässiga kunskaper och färdigheter samt erbjuda möjligheter till praktik och samarbete kring lärdomsprov.
Vi deltar i många samarbets- och rekryteringsevenemang vid universitet och yrkeshögskolor på olika håll i Finland. År 2016 erbjöd vi många praktikplatser, sommarjobb och möjligheter till examensarbeten för studerande.
Vi medverkar som huvudsamarbetspartner i projektet HundrED – 100 skolor. År 2016 beslutade vi att donera rekordsumman 6,3 miljoner euro till finländska universitet.
Medborgarorganisationer Organisationerna förväntar sig bland annat att OP agerar öppet och aktivt i ansvarsfrågor. OP vill vara aktiv i sin ansvarskommunikation och strävar efter att svara på begäranden om information eller samtal. OPs Identitet och kommunikation för vid behov intressentgruppernas problem vidare till den högsta ledningen. År 2016 offentliggjorde OP sitt Finland 100-projekt 100 år frivilligarbete, som innebär ett omfattande samarbete med organisationerna.
Branschorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer Finansbranschen strävar efter att samarbeta för att ta ställning till aktuella lagändringar och förslag som gäller myndighetsnormer
samt öka branschens
genomslagskraft genom gemensamma projekt.
OP är enligt sin nya strategi på väg från finansgrupp till flerbransch-
och tjänsteföretag. Under år 2016 lösgjorde sig OP från Finansbranschens Centralförbund och anslöt sig till Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta. OP är också aktiv i internationella branschorganisationer, till exempel i EACB (European Association of Co-operative Banks).
Beslutsfattare och myndigheter OP Gruppen får varje år en mängd
begäranden om utlåtanden och inbjudningar till experter
att närvara vid samrådsmöten där gruppen tar
ställning till ändringsförslag som tangerar gruppens verksamhet.
OP Gruppen samarbetar och för en aktiv dialog med de finländska myndigheterna samt ministerierna och deras tjänstemän om aktuella lagstiftningsprojekt. OP Gruppen träffar och informerar även Europaparlamentets ledamöter och riksdagsledamöterna om lagstiftningsprojektens konsekvenser för den finländska finansbranschen.
År 2016 etablerade OP en intressebevakningsenhet för intressebevakningen i anslutning till lagstiftningsprojekt. I sin samhälleliga roll har OP som ambition att hitta påverkansmetoder som också har positiva effekter för det finländska samhället och samhällsekonomin.

 

Skatteavtryck

OP vill öka transparensen och presenterar för första gången ett skatteavtryck för sina väsentliga skatteslag. OP betalar direkta skatter, indirekta skatter och skatter som redovisas. De direkta skatterna omfattar inkomstskatt, fastighetsskatt och avgifter av skattekaraktär som OP betalar direkt. I form av indirekta skatter betalar OP mervärdesskatt och skatt på försäkringspremier. De skatter som redovisas omfattar skatter som OP i egenskap av betalare samlar in och betalar vidare till staten, bland annat förskottsinnehållning på löner och källskatt på räntor.

Förmedling och försäljning av finansiella tjänster är momsfri tjänsteförsäljning som inte medför någon momsbetalningsskyldighet och inte heller berättigar till avdrag för anskaffningar som gjorts. De andelsbanker och andra företag som hör till OP Gruppen är ändå momsskyldiga för sin övriga affärsverksamhet.

De skatter som presenteras i skatteavtrycket har beräknats enligt prestationsprincipen.milj. €
Direkta skatter och avgifter av skattekaraktär
Socialskydds-
och pensionsavgifter
161
Inkomstskatter/FPM 170
Fastighetsskatt 3
Indirekta skatter som kvarstående kostnad
Mervärdesskatt 115
Indirekta skatter
Skatt på försäkringspremier 228
Mervärdesskatt 45
Skatter som redovisas
Förskottsinnehållningar 180
Källskatt 34