Samhällsansvar och GRI

Ledningen av samhällsansvaret i OP

Samhällsansvar är en integrerad del av OPs affärsverksamhet och strategi. Samhällsansvaret bygger på vår grundläggande uppgift, våra gemensamma värderingar, en stark kapitaltäckning och en kunnig riskhantering, som stöds av vår kundägda affärsmodell. Av samhällsansvarets olika aspekter beaktar vi det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga ansvaret. Vårt mål när det gäller samhällsansvar är att vara en föregångare i branschen i Finland.

Principerna för god affärssed utgör en grund som alla anställda inom OP Gruppen ska beakta i sitt arbete, oberoende av roll, position eller verksamhetsställe. Principerna, som är bindande för hela gruppen och dess förvaltning, bygger i hög grad på vår grundläggande uppgift samt på våra värderingar och de är en väsentlig del av vår verksamhet och ansvarskänsla.

OP Gruppens affärsledningsrutiner omfattar till stora delar även åtgärder som gäller ledningen av samhällsansvaret. De centrala ledningsrutinerna har fastställts i OP Gruppens principer för bolagsstyrning. OP iakttar god bank- och försäkringssed, enligt vilken verksamheten ska följa lagar, normer och föreskrifter samt principerna för ärlig och rättvis verksamhet. Riskhanteringen och compliance-funktionen övervakar också riskerna i anslutning till samhällsansvaret samt kravefterlevnaden och har helhetsansvaret för rådgivningen om ansvarsfulla principer. Ansvarsområdet är oberoende av affärsrörelserna.

Som redovisningsprinciper tillämpar OP GRI G4-ramverket (core) och FN:s Global Compact samt utvecklar rapporteringen enligt IIRC-ramverket. OP beaktar också GRI:s branschvisa bilaga för finansbranschen. OP Gruppens ansvarsredovisning följer huvudsakligen samma avgränsning som gruppens ekonomiska redovisning. Avvikelser och begränsningar i avgränsningen rapporteras i samband med de aktuella nyckeltalen.

Organisering av samhällsansvaret

Policyn och riktlinjerna för samhällsansvaret godkänns av förvaltningsrådet. För den strategiska ledningen av och de strategiska riktlinjerna för samhällsansvaret ansvarar OP Andelslags direktion. I direktionen är det kommunikationsdirektören som har hand om samhällsansvarsfrågor. Frågor som gäller samhällsansvaret behandlas regelbundet i direktionen och i ledningsgrupperna för affärsområdena. Det dagliga samhällsansvarsarbetet styrs av en arbetsgrupp för samhällsansvar inom respektive affärsområde. Samhällsansvarschefen är ordförande för arbetsgrupperna.

Samhällsansvarsprogrammet

OPs mål för samhällsansvaret styrs och samordnas av samhällsansvarsprogrammet, som sammanställer samhällsansvarsrelaterade resultat från de viktigaste influensområdena på gruppnivå. Mål gällande KPI-indikatorerna för samhällsansvarsprogrammet fanns uppställda fram till utgången av 2016, och resultatet presenteras i denna rapport. Samhällsansvarsprogrammet har uppdaterats under 2016. Som utgångspunkt för uppdateringen genomfördes två intressentgruppsenkäter med samma innehåll, en för externa intressentgrupper och en för interna. Utgående från enkäterna uppdaterade vi väsentlighetsanalysen för samhällsansvaret.

Det uppdaterade samhällsansvarsprogrammet och KPI-indikatorerna som motsvarar målen offentliggörs under år 2017.

 

Samhällsansvar, KPI-indikatorer

  Utgångsnivå 2011 2015 2016 Mål 2016
Lokalplanet och samhället        
Kapitaltäckningen för finans-
och försäkringskonglomerat (enl. konglomeratlagen)
180 191⁽¹ 170⁽¹ 160
Kundtjänsternas funktionssäkerhet (%) 99,78 99,90 99,92 99,89
Stöd till lokala projekt (mn €) 3,3 2,8 6,1
Ansvar för intressentgrupper        
Bonus till ägarkunder (mn €) 163 197 208
OP Företagsbankens utdelningsförhållande (%) 60 30 50,4 ≥50
Genomsnittlig pensioneringsålder 61,5 61,5 61,7
De anställdas arbetstillfredsställelse (skala 1–5) 3,9 3,9 ⁽²
Fullmäktiges medlemsantal av alla medlemmar (%) 71 84 87
Ansvarskänsla för produkter och tjänster        
Privatkunders e-fakturor (1 000 st.) 2 955 37 132⁽³ 41 769⁽³ 30 000
Företagskunders e-fakturor (1 000 st.) 5 519 31 339 36 372 32 000
Etisk affärsverksamhet        
Rekommendationer av privatkunder        
Banktjänster ⁽⁴ 50 67
Försäkringstjänster ⁽⁴ 32 44
Rekommendationer av företagskunder 31    
Banktjänster ⁽⁴ 40 64
Försäkringstjänster ⁽⁴ 27 45
Miljö        
Den egna verksamhetens koldioxidavtryck (ton CO₂) 34 847 23 451 18 559 -5 % sedan år 2015
Antal personer som arbetar i Green Office-märkta kontor 2 550 3 546 3 246 5 000
     
¹⁾ Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna och jämförelseuppgifterna har ändrats  
²⁾ En personalenkät genomförs vart annat år  
³⁾ Omfattar även direktbetalningar  
⁴⁾ Uppföljningen av rekommendationer har utvecklats från år till år  
         

Utvärdering av ledarskapet

Ledarskapet utvärderas som en del av den allmänna ledarskapspraxisen. Målen och verksamhetsprinciperna uppdateras om det t.ex. sker förändringar i omvärlden som kräver åtgärder.

Internationella åtaganden och samarbete inom organisationer

OP har förbundit sig att utöver lagar och föreskrifter även följa de internationella förbindelser som styr verksamheten. OP undertecknade år 2011 Global Compact-initiativet och förband sig att följa initiativets tio principer om mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och antikorruption. Principerna i Global Compact har integrerats i OPs nya leverantörsavtal. I den webbutbildning som ordnas för personalen kring principerna för god affärssed och samhällsansvar beaktas Global Compact -principerna.

År 2009 var OP en av de första kapitalförvaltarna i Finland att underteckna FN:s principer för ansvarsfull placering. Efter detta har man allt mer målmedvetet utvecklat rutinerna för ansvarsfull placering och samtidigt deltagit i den övergripande utvecklingen av branschen. OP är en av de stiftande medlemmarna i Finsif ry, föreningen för ansvarsfull placering i Finland. OP medverkar också till exempel i Global Compact Nordic Network, företagsansvarsnätverket Finnish Business & Society ry (FiBS), EACB:s (European Association of Co-operative Banks) arbetsgrupp för samhällsansvar och Amice:s (the Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) arbetsgrupp för samhällsansvar.

I enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag följer vi aktivt hur anvisningarna till företagen inom finansbranschen har utvecklats. OECD:s riktlinjer omfattar frivilliga principer och normer för samhällsansvar samt riktlinjer för hur lagstiftningen ska tillämpas i internationell affärsverksamhet.

Under år 2016 undertecknade OP initiativet Equator Principles för ansvarsfull projektfinansiering.

OP besvarade i likhet med tidigare år CDP-enkäten, som syftar till att samla in information av storföretag om hur klimatförändringen påverkar deras affärsverksamhet och om deras metoder för att bekämpa klimatförändringen och minska växthusgasutsläppen. År 2016 fick OP betyget B på skalan A–D. Kategori B innebär att efter inledande bedömningar har företaget vidtagit åtgärder för att förbättra hanteringen av miljöfrågor.

I egenskap av placerare har OP Kapitalförvaltning undertecknat CDP:s klimat- och vatteninitiativ och senast även initiativet mot avskogning.

Våra viktigaste riktlinjer och principer för samhällsansvaret

  • OP Gruppens principer för bolagsstyrning
  • OP Gruppens riktlinjer för samhällsansvaret
  • Principerna i FN:s initiativ Global Compact
  • Principerna för god affärssed
  • OP Gruppens samhällsansvarsprogram
 

Vi stöder FN:s initiativ Global Compact och främjar mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljöskydd och antikorruption.

Reijo Karhinen, chefdirektör
OP Gruppen

 

 

Risker och kontroll

Innan nya produkter, tjänster, affärsmodeller och system tas i bruk görs en bedömning av eventuella risker och förändringar i dem. Betydande nya produkter, tjänster och verksamhetsmodeller eller ändringar i dessa tas vid behov upp till behandling i direktionen för OP Andelslag som i sista hand fattar beslutet om de nya produkterna eller tjänsterna ska tas i bruk. Direktionen informeras om betydande realiserade risker som en del av den månatliga risköversikten. I de årligen uppdaterade riskkartläggningarna identifieras de mest väsentliga riskerna för verksamheten, inklusive risker avseende miljön, det sociala ansvaret eller god förvaltningssed (ESG). Av dessa kartläggningar görs en analys med vars hjälp styrelsen uppmärksammas på viktiga fenomen. Effektiviteten i riskhanteringen och kapitalutvärderingen inom OP och dess företag bedöms årligen. Därtill bedöms den interna kontrollen och kapitalutvärderingen årligen av den interna revisionen.

De interna kontrollåtgärderna gäller all verksamhet och omfattar alla OP Gruppens företag och verksamhetsställen. När åtgärderna fastställs beaktas verksamhetens karaktär och omfattning samt vid behov även särdrag i anslutning till den internationella verksamheten. Den interna kontrollen genomförs på alla organisationsplan. Den primära och mest omfattande interna kontrollen sker i den operativa affärsverksamheten, där den interna kontrollen är en fortlöpande verksamhet och en del av de dagliga rutinerna. Den interna kontrollen kompletteras av att de anställda inom OP Gruppen via en oberoende kanal kan rapportera misstankar om överträdelser av författningar och föreskrifter (whistle blowing).

OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet övervakas av Europeiska centralbanken. De finländska värdepappersföretag och försäkringsbolag som ingår i OP Gruppen övervakas av Finansinspektionen i enlighet med lagstiftningen om finans- och försäkringsmarknaden. OP Gruppens verksamhet i Estland, Lettland och Litauen övervakas i tillämpliga delar av tillsynsmyndigheterna i respektive land.

Definiering av de aspekter som är väsentliga för redovisningen

År 2014 definierades de aspekter som är väsentliga för redovisningen i enlighet med GRI G4-redovisningsriktlinjerna. För att kunna identifiera de väsentliga aspekterna gjordes en väsentlighetsbedömning ur såväl OPs som intressentgruppernas perspektiv. Analysen resulterade i de aspekter som ska redovisas. I tabellen Ledningsmetod för de väsentliga aspekterna presenteras aspekterna, avgränsningen av dem samt beskrivningar av ledningsmetoderna för respektive aspekt. De väsentliga aspekterna har godkänts av direktionen för OP Andelslag.

Väsentlighet

Samhällsansvar är en integrerad del av OPs affärsverksamhet och strategi. Samhällsansvaret bygger på våra gemensamma värderingar, en stark kapitaltäckning och en kunnig riskhantering. Av samhällsansvarets olika aspekter beaktar vi det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga ansvaret. Vårt mål när det gäller samhällsansvar är att vara en föregångare i branschen i Finland. Syftet med väsentlighetsbedömningen för samhällsansvaret är att identifiera vilka samhällsansvarsaspekter som är viktigast för OP och dess intressentgrupper.

Väsentlighetsanalysen av samhällsansvaret genomfördes i slutet av år 2016. Intressentgruppernas tankar samlades in med hjälp av två intressentgruppsenkäter där deltagarna ombads bedöma bland annat olika ansvarsrelaterade aspekters betydelse och roll för OP. Denna väsentlighetsanalys styr uppdateringen av och målen för samhällsansvarsprogrammet. Samhällsansvarsprogrammet för åren 2011–2016 samt väsentlighetsanalysen finns på www.op.fi under Ansvarskänsla.