Samhällsansvar och GRI

Ledningsmetoder i fråga om väsentliga aspekter 

Samhällsansvarsprogrammets koder:

 Lokalplanet och samhället
 Ansvar för intressentgrupper
 Ansvarskänsla för produkter och tjänster
 Etisk affärsverksamhet
 Miljö
Ekonomiskt påverkan
 

Aspekt på ämnet

 • Ekonomiska resultat
 • Indirekta ekonomiska effekter

Aspektens effekter och ledningsmetod

OPs verksamhet som helhet har betydande direkta och indirekta ekonomiska effekter, både i hela det finländska samhället och på lokalplanet. OP Gruppens verksamhet bygger på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning, kunnig riskhantering och respekt för kunderna. OP Gruppens grundläggande uppgift är att med hjälp av en stark kapitaltäckning och effektivitet skapa hållbar ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och i omvärlden. I affärsrörelserollen erbjuder gruppen kunderna konkurrenskraftiga produkter och tjänster samt ser till att verksamheten är lönsam.

Indirekta ekonomiska effekter uppstår av verksamhetens inverkan på den lokala och regionala ekonomins vitalitet och på samhället. Exempel på indirekta ekonomiska effekter är sysselsättning, anskaffningar, investeringar, finansiering och betalning av skatter. Rollen som finansiär och försäkrare av ekonomin och ansvaret för kunderna betonas ytterligare i ekonomiskt svåra tider.

Mätt enligt de skatter som OP Gruppen betalar för resultatet är den en av de största skattebetalarna i Finland. Alla 178 andelsbanker betalar sin samfundsskatt lokalt till de orter där de verkar. Genom att betala skatten i Finland främjar gruppen hela Finlands framgång.
 

Mål

Som en till grunden kooperativ aktör har OP Gruppen inte som mål att maximera vinsten för ägarna, utan att så effektivt som möjligt producera de tjänster som ägarkunderna och kunderna behöver. En betydande del av affärsrörelsens resultat går tillbaka till ägarkunderna. Återstoden av resultatet används till att stärka gruppens omslutning och trygga kreditgivningsförmågan. Vi måste agera på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt när vi producerar de tjänster som kunderna behöver och ha en god lönsamhet och solvens.

De ekonomiska målen

Policyer och åtaganden

Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och koncernboksluten iakttas de allmänna principerna för OP Gruppens bolag.

Ledning

De ekonomiska effekterna styrs som en del av strategin och affärsverksamheten.

 

Redovisningens omfattning och avgränsning

OP Gruppen

Nyckeltal som redovisas

G4-EC1, G4-EC2, G4-EC3,
G4-EC4, G4-EC7, G4-EC8

Teman i OPs samhälls- ansvarsprogram som anknyter till aspekten

 
 

 

Miljöpåverkan
 

Aspekt på ämnet

 • Energi
 • Utsläpp
 • Avloppsvatten och avfall

Aspektens effekter och ledningsmetod

Lokalernas värme- och elenergiförbrukning utgör merparten av den egna verksamhetens direkta miljöpåverkan. Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning och agera energieffektivt, vilket också minskar kostnaderna. OPs ambition är i första hand att förebygga avfall, återvinna material och utvinna energi ur avfall genom förbränning. Gruppens avfall slutdeponeras på avstjälpningsplatsen om inga andra alternativ finns. Den egna verksamheten ger upphov till växthusgasutsläpp. OP ger upphov till växthusgasutsläpp även indirekt genom sin verksamhetsmiljö.
 

Mål

OP beaktar miljökonsekvenserna i all sin verksamhet, från produktutveckling till tjänster. Vi bedömer miljörisker som en del av riskhanteringen. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan med målet att minska koldioxidavtrycket från den egna verksamheten, öka antalet anställda som arbetar i Green Office-kontor, förebygga avfall, höja återvinningsgraden och återanvända material. Vi utvecklar kundernas möjligheter att utnyttja våra tjänster digitalt.

Policyer och åtaganden

OP gör utsläppskalkyler enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och utsläppen av växthusgaser anges som CO2-ekvivalenter. Av den miljölagstiftning som reglerar verksamheten kan nämnas energicertifikatslagen och avfallslagen. OPs verksamhet omfattas inte av systemet med utsläppshandel.

Ledning

OP tillämpar WWF:s Green Office-system. Green Office tillämpas i kvarteret i Vallgård och dessutom vid tre banker. Vårt mål är att införa Green Office-systemet i flera banker. Green Office är ett sätt att öka personalens miljömedvetenhet. Som praktiska verktyg i våra lokaler används dessutom energiuppföljningssystem, avfallsrapportering och miljöcertifiering av byggnader (LEED). OP har i enlighet med direktivet om energiprestanda genomfört en energibesiktning som krävs av stora företag.

 

Redovisningens omfattning och avgränsning

OP Gruppen

Nyckeltal som redovisas

G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN23

Teman i OPs samhälls- ansvarsprogram som anknyter till aspekten

 
 

 

Socialt påverkan: Personal och arbetsförhållanden
 

Aspekt på ämnet

 • Anställning
 • Relationer mellan anställda och ledning
 • Hälsa och säkerhet i arbetet
 • Utbildning
 • Mångfald och jämställdhet

Aspektens effekter och ledningsmetod

Kategorin Personal och arbetsförhållanden är förknippad med betydande effekter i och med att OP Gruppen är en stor finländsk arbetsgivare. OP Gruppen har 12 227 anställda, varav 440 utanför Finland.
 

Mål

OP Gruppen har som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i finansbranschen och en av de mest uppskattade stora arbetsgivarna i Finland. Vi satsar på att förnya och utveckla kompetensen, ledarskapet och kulturen i personalfrågor. En kunnig och motiverad personal är en framgångsfaktor som hjälper gruppen möta de utmaningar som digitaliseringen och en föränderlig omvärld innebär. OP Gruppen ser mångfald som en resurs och vi garanterar alla lika möjligheter, rättigheter och bemötande. De anställda behandlas jämlikt bl.a. när det gäller avlöning, rekrytering och avancemang. Vi följer årligen upp personalens fördelning bl.a. enligt kön, lön och ålder i olika befattningsgrupper. OP tar hänsyn till säkerheten i all sin verksamhet i anslutning till personal och arbetsförhållanden.

Policyer och åtaganden

Effekter för personal och arbetsförhållanden leds vid OP i enlighet med HR-riktlinjerna och OP Gruppens personalpolitik. Samarbetet mellan personalen och arbetsgivaren grundar sig på den lokala lagstiftningen. Ansvaret för arbetarskyddet ligger primärt hos arbetsgivaren. Arbetarskyddet bygger på framsyn och systematiska arbetssätt.

Ledning

Praktiska ledningsverktyg är OP Gruppens riktlinjer för gott ledarskap, belöningssystemet och belöningspolicyn, den gemensamma översiktsplanen för jämställdhet och verksamhetsmodellerna för kompetensutveckling. För hotsituationer finns procedurer på gruppnivå som ska tillämpas lokalt inom de olika företagen i gruppen. För eventuella bankrån finns procedurer och rapporteringspraxis. För allvarliga hotsituationer finns procedurer för eftervård och skydd av personalen. I inskolningsprogrammet för kundservicepersonalen ingår en genomgång av anvisningarna, och rutinerna ska repeteras varje år. Inträffade hotfulla situationer registreras i systemet för hantering av operativa risker och rapporteras regelbundet till direktionen. Personalens erfarenheter av hotfulla kundservicesituationer följs också genom en personalenkät. Allvarliga hotsituationer anmäls till polisen. Bankrån rapporteras till direktionen i realtid och registreras i systemet för hantering av operativa risker.

 

Redovisningens omfattning och avgränsning

OP Gruppen

Nyckeltal som redovisas

G4-LA1, G4-LA3, G4-LA4, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA11, G4-LA12

Teman i OPs samhälls- ansvarsprogram som anknyter till aspekten

 
 

 

Socialt påverkan: Mänskliga rättigheter
 

Aspekt på ämnet

 • Förbud mot diskriminering
 • Kanaler för rapportering av kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Aspektens effekter och ledningsmetod

Principerna, som är bindande för hela gruppen och dess förvaltning, bygger i hög grad på vår grundläggande uppgift samt på våra värderingar och de är en väsentlig del av vår verksamhet och ansvarskänsla. OPs egen verksamhet är inte direkt förknippad med betydande risker eller effekter i fråga om mänskliga rättigheter. Indirekta effekter kan dock uppkomma från leverantörskedjan eller verksamheten vid placerings- och finansieringsobjekt.
 

Mål

OP vill förebygga diskriminering i all sin verksamhet. OP strävar efter att förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och motarbeta barnarbete och tvångsarbete i sin verksamhet och sin leverantörskedja.

Policyer och åtaganden

OP iakttar god bank- och försäkringssed och det regelverk som gäller finansbranschen. Utöver sina egna Principer för god affärssed har OP också förbundit sig att iaktta de riktlinjer om mänskliga rättigheter och förebyggande av diskriminering som finns t.ex. i FN:s Global Compact, UN PRI och ILO:s avtal om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Ledning

Personalen kan anmäla misstankar om diskriminering till revisionsfunktionen. Underlåtenhet att följa Principerna för god affärssed kan diskuteras med HR, den närmaste chefen eller Compliance. Inom OP Gruppen kan anmälningar om misstänkta överträdelser av författningar och föreskrifter också göras anonymt till revisionsdirektören genom den så kallade whistle blowing-funktionen. Anmälan kan också gälla verksamhet som strider mot OP Gruppens värderingar. Misstänkt diskriminering av kunder kommer i regel till vår kännedom om myndigheterna lämnar en begäran om utredning. OP förutsätter att varu- och tjänsteleverantörerna följer OPs krav på leverantörernas samhällsansvar och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

 

Redovisningens omfattning och avgränsning

OP Gruppen

Nyckeltal som redovisas

G4-HR3, G4-HR12

Teman i OPs samhälls- ansvarsprogram som anknyter till aspekten

 
 

 

Socialt påverkan: Samhälle
 

Aspekt på ämnet

 • Lokalsamhällen
 • Antikorruption
 • Politik
 • Konkurrensbegränsningar
 • Efterlevnad

Aspektens effekter och ledningsmetod

För OP Gruppen är det viktigaste inom samhällspåverkan att aktivt motarbeta ekonomisk brottslighet och missbruk såsom mutor och korruption och att eliminera konkurrensbegränsningar. OP påverkar samhället också i och med det mest omfattande nätverket av bank- och skadeförsäkringstjänster i Finland. Vi accepterar inga former av konkurrensbegränsningar, korruption eller mutor. För OP är det viktigt att följa lagstiftningen och principerna för god affärssed. OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer.
 

Mål

OP vill förebygga ekonomisk brottslighet och missbruk samt möjliggöra öppen konkurrens. OP anser att finansbranschen är av central betydelse för samhällsekonomin samt när det gäller att erbjuda nödvändiga bastjänster och verksamhetsmöjligheter för medborgare, företag och sammanslutningar. OP Gruppen deltar aktivt i att utveckla den lokala och regionala livskraften.

Policyer och åtaganden

OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer. Perspektiven styrs bl.a. av FN:s initiativ Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Centralinstitutets förvaltningsråd har antagit dokumentet Principer för god affärssed enligt vilket vi ska undvika alla situationer som kan leda till att vi själva eller OP Gruppen utsätts för mutmisstankar. Vår verksamhet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism styrs av den nationella lagstiftningen, myndighetsföreskrifter, internationell praxis och av OPs verksamhetsmodell för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism som godkänts av högsta ledningen.

Ledning

Med avsikt att förankra principerna för god affärssed har en obligatorisk nätkurs tagits fram för hela OP Gruppens personal. Anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP Gruppen syftar till att förebygga korruption. Samtliga företag i OP Gruppen ansvarar för egen del för att anvisningen om intressekonflikter iakttas. Alla i företagen verksamma tjänstemän och personer i ledande ställning ska känna till anvisningen. Ansvaret för övervakningen av att anvisningen iakttas ligger hos cheferna och i sista hand hos verkställande direktören och styrelsen för respektive företag. Anvisningen för hantering av intressekonflikter ska tas upp i företagen och med personalen med regelbundna intervaller och alltid när någon inskolas i en ny uppgift. OP har säkerhetspersonal som arbetar med att bekämpa oegentligheter och som behandlar interna och externa fall av missbruk i gruppen. Händelser som uppfyller rekvisitet för brott polisanmäls alltid och ärenden som rör oegentligheter rapporteras till den behöriga myndigheten, t.ex. Finansinspektionen, och internt till OPs direktion. I enlighet med penningtvättslagen har vi metoder för kundkontroll och fortlöpande övervakning och ger personalen utbildning, anvisningar och skydd. Vi underrättar centralen för utredning av penningtvätt om tvivelaktiga transaktioner i enlighet med lagens krav.

 

Redovisningens omfattning och avgränsning

OP Gruppen

Nyckeltal som redovisas

FS13, FS14, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO6, G4-SO7, G4-SO8, G4-SO11

Teman i OPs samhälls- ansvarsprogram som anknyter till aspekten

 
 

 

Socialt påverkan: Produktansvar
 

Aspekt på ämnet

 • Produkt- och tjänsteinformation
 • Marknadskommunikation
 • Kundernas integritet
 • Efterlevnad

Aspektens effekter och ledningsmetod

OPs tjänstemän och de olika organens medlemmar har lagstadgad tystnadsplikt i fråga om hanteringen av kundernas ärenden. OP har förbundit sig till ansvarsfull marknadsföring och reklam. Enligt lagstiftningen ska kunden delges vissa villkor, egenskaper och risker som gäller produkten eller tjänsten.
 

Mål

Uppgifter som rör kunderna hanteras med tillbörlig försiktighet. I sin marknadsföring strävar OP efter att tillhandahålla alla de uppgifter om produkter och tjänster som kan påverka kundens beslut. OP uppmuntrar kunderna att förbättra sin finansiella läskunnighet. Reklam som är särskilt riktad till barn och ungdomar förekommer i ytterst begränsad utsträckning. OP tar i beaktande målgruppens allmänna oerfarenhet och begränsade rättsliga handlingsförmåga.

Policyer och åtaganden

Gruppen tillämpar marknadsföringslagstiftningen och de internationella organisationernas anvisningar för självreglering, som bl.a. omfattar Internationella handelskammaren ICC:s anvisningar. OP tillämpar också Konkurrens- och konsumentverkets och Finansinspektionens anvisningar om marknadsföring. Anvisningar om intressekonflikter finns i Principerna för god affärssed och i anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP Gruppen. I kreditinstituts lagen finns bestämmelser om banksekretess, som innebär en skyldighet att hemlighålla information om gruppens kunder eller andra personer med anknytning till verksamheten. OPs tjänstemän och de olika organens medlemmar har lagstadgad tystnadsplikt; bank- och försäkringssekretessen garanterar att kundernas ärenden hanteras konfidentiellt. Tjänstemännen får hantera kunduppgifter endast i den omfattning som deras arbetsuppgifter förutsätter.

Ledning

OP följer de bestämmelser som reglerar branschen och iakttar god försäkrings- och banksed samt god värdepappersmarknadssed. Hela OPs verksamhet regleras dessutom av flera lagar och föreskrifter och anvisningar av tillsynsmyndigheterna. Principerna för god affärssed utgör en etisk grund som alla anställda inom OP ska beakta i sitt arbete, oberoende av roll, position eller verksamhetsställe.

OP medverkar i ett riksomfattande projekt för att öka ekonomikunskapen bland unga. Syftet med projektet är att förebygga allvarliga ekonomiska problem bland unga och att hjälpa dem hantera sin ekonomi. Antalet anteckningar om betalningsstörningar nådde en rekordnivå år 2016. Rätt slags stöd kan förebygga ekonomiska svårigheter och anteckningar om betalningsstörningar. På det lokala planet håller bankerna lektioner om personlig ekonomi i skolorna. Principerna iakttas som en del av de normala processerna. Principerna uppdateras vid behov. OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering godkänns av förvaltningsrådet.

 

Redovisningens omfattning och avgränsning

OP Ryhmä

Nyckeltal som redovisas

G4-PR3, G4-PR4, G4-PR5, G4-PR7, G4-PR8, G4-PR9

Teman i OPs samhälls- ansvarsprogram som anknyter till aspekten

 
 
 

 

Socialt påverkan: Produktansvar – Innehav
 

Aspekt på ämnet

 • Aktivt ägande

Aspektens effekter och ledningsmetod

OP förvaltar kundmedel värda 74,5 (68) miljarder euro. Aktivt ägarskap är en väsentlig del av ansvarsfull placering.
 

Mål

Vi är aktiva ägare, vi uppmanar våra kundföretag och samarbetspartner att bedriva ansvarsfull affärsverksamhet och främjar ansvarsfulla placeringar inom branschen.

Policyer och åtaganden

OP-Fondbolaget utövar sin rösträtt i de placeringsfonder bolaget förvaltar enligt den ägarpolicy som godkänts av styrelsen. Missförhållanden ska rättas till i direkt samråd med bolaget före bolagsstämmorna, så att man i eventuella omröstningar kan stödja styrelsens förslag. OP Kapitalförvaltning har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI). Vi förväntar oss att de företag vi aktivt placerar i följer allmänt godkända internationella normer såsom Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Ledning

Ägarpolicyn genomförs genom aktivt deltagande i bolagsstämmor i synnerhet i bolag som är noterade i Finland. Ett av de viktigaste sätten att få information om företagen och bedöma hur ansvarsfullt de agerar är portföljförvaltarnas möten med ledningen för respektive företag. Systematisk uppföljning och kontroll av att potentiella och nuvarande placeringsobjekt iakttar ESG-kriterierna genomförs via en extern internationell partner. Om det bland placeringsobjekten finns företag som har brutit mot internationella normer eller vars verksamhet i övrigt inte är ansvarsfull och förenlig med placerarnas långsiktiga intressen, påverkar vi företaget för att rätta till situationen. Om påverkan inte ger resultat kan kommittén för ansvarsfulla placeringar besluta att placeringsobjektet ska säljas.

 

Redovisningens omfattning och avgränsning

OP-Fondbolaget

Nyckeltal som redovisas

FS10, FS11

Teman i OPs samhälls- ansvarsprogram som anknyter till aspekten

 
 

 

Sosialt påverkan: Produktansvar – Revisioner
 

Aspekt på ämnet

 • Revisioner

Aspektens effekter och ledningsmetod

Ansvarsfullheten är en del av affärsverksamheten och även policyerna för miljömässigt och socialt ansvar samt därmed förknippade risker bedöms som ett led i affärsprocesserna. Samhällsansvarsindikatorer beaktas t.ex. vid godkännande av nya produkter, affärsmodeller och system samt vid övervakningen av verksamhetens etik. Revisioner som gäller ägarskap beskrivs i samband med aspekten Aktivt ägarskap.

 

Mål

OPs upphandlingsenhet har som mål att säkerställa att de tjänster, produkter eller rättigheter som köps är kostnadseffektiva, högkvalitativa, tillförlitliga och etiska samt att leverantörshanteringen sköts professionellt till förmån för OP Gruppen och dess kunder.

Policyer och åtaganden

OPs anskaffningar och beställningar baserar sig på de ramavtal OPs upphandlingsenhet förhandlat fram för gruppen eller på OP Gruppens allmänna upphandlingsvillkor. I avtalen förutsätts leverantörerna iaktta OPs krav på leverantörernas samhällsansvar (Kriterier för leverantörers samhällsansvar) samt OP Gruppens Principer för god affärssed och Global Compact-initiativet. Leverantörerna ska dessutom följa gällande lagar och bestämmelser.

Ledning

Leverantören gör en självutvärdering av sitt samhällsansvar första gången i samband med konkurrensutsättningen och därefter regelbundet medan samarbetet pågår enligt den modell som avtalats med OPs upphandlingsenhet. OP utvärderar leverantörerna i enlighet med den årliga utvärderingsplanen för samhällsansvaret. Kraven på leverantörernas samhällsansvar integrerades i upphandlingsavtalen från och med år 2015. I OPs upphandlingar ligger tyngdpunkten på finländska leverantörer och särskilt på tjänster som leverantörerna producerar i hemlandet. Risknivån för samhällsansvaret kan därför hanteras genom ett transparent och styrt samarbete med leverantörerna.

 

Redovisningens omfattning och avgränsning

 

Nyckeltal som redovisas

 

Teman i OPs samhälls- ansvarsprogram som anknyter till aspekten