Samhällsansvar och GRI

Miljöpåverkan

Energi

G4-EN3 Organisationens egen energiförbrukning och 
G4-EN5 Energiintensitet

Den totala energiförbrukningen omfattar OP Gruppens värme- och elenergi samt bränslen i alla verksamhetsländer. År 2016 var den totala energiförbrukningen 138 230 (142 360) MWh och den hade minskat med 2,9 procent från året innan. Förbrukningen vid objekt som inte omfattas av uppföljningen beräknas på basis av den specifika förbrukningen för respektive fastighetstyp. Dessa objekt står för cirka hälften av förbrukningen.

Elenergin för kvarteret i Vallgård och de maskinsalar som är inrymda där producerades helt med vindkraft.

Energiintensiteten minskade år 2016 och den var 11,3 (11,7) MWh/år/person per anställd i OP Gruppen. 


2014 2015 2016
Fjärrvärme 77 716 73 400 72 050
Fjärrkyla 2 868 2 670 5 360
Bränsle Värme och reservkraft 6 946 7 060 3 780
El 80 311 59 230 57 040
Totalt (MWh)  167 841 142 360 138 230
 

Utsläpp

G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 
G4-EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) och G4-EN18 Utsläppsintensitet för växthusgaser

Förbrukningen av bränsle i reservkraftaggregaten i egna fastigheter ger upphov till direkta växthusgasutsläpp (scope 1). Förbrukningen av el- och värmeenergi i lokalerna ger upphov till indirekta växthusgasutsläpp (scope 2). År 2016 försörjdes lokalerna i Vallgård till 100 procent med energi från förnybara energikällor.

De utsläppskoefficienter som används vid beräkningen av utsläpp grundar sig på Statistikcentralens uppgifter för 2015 om elproduktionen, Fjärrvärmestatistiken för 2015, IEA:s el- och fjärrvärmeuppgifter för 2014 (andra än Finland), databasen Ecoivent 3.3 samt i fråga om grön el på uppgifter från FIGBC.

Scope 1 och 2 utsläpp ton CO2e


2014 2015 2016
Scope 1 1 800 5 3
Scope 2, ortsbaserad 37 114 23 446 18 556
Scope 2, marknadsbaserad - 27 178 26 088
Intensitet ton CO₂e/person 3,00 1,93 1,52
 

G4-EN17 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser 
(scope 3)

Köpta produkter och tjänster omfattar utsläpp som användningen av kontorspapper, posttransporttjänster, externa datacenter och kundtidningar ger upphov till.

För indirekta utsläpp beräknar vi också aktiefondernas koldioxidavtryck. Läs mera (på finska).

Scope 3 utsläpp ton CO2e


2014 2015 2016
Köpta produkter och tjänster 2 266 2 508 2 612
Avfall som verksamheten ger upphov till 598 609 129
Affärsresor 2 408 2 622 3 841
De anställdas resor till och från arbetet 951
 

G4-EN19 Minskning av växthusgasutsläpp

Enligt samhällsansvarsprogrammet har OP som mål att årligen minska sitt koldioxidavtryck. De direkta växthusgasutsläppen i OPs egen verksamhet (scope 1+2) uppgick totalt till 18 559 CO2e-ton (23 451), dvs. 1,52 ton (1,93) per anställd. Utsläppen (scope 1+2) har minskat med cirka 47 procent sedan 2011 (jämförelsetalet 2011 34 847 ton CO2e). Utsläppen minskade främst för att OP avstod från gamla lokaler med låg energieffektivitet och ökade andelen förnybar energi. År 2016 producerades elenergin i kvarteret i Vallgård helt med vindkraft.

CO2-utsläppsgränsen för OPs tjänstebilar är 150 g/km. I slutet av 2015 var det genomsnittliga CO2-utsläppet per tjänstebil 125 g/km (130). Affärsresor gav upphov till 3 841 ton CO2-utsläpp år 2016 (2 622 ton CO2). För att minska antalet affärsresor använder OP video- och nätkonferenser. I enlighet med anvisningen om affärsresor anlitas i regel tåg eller buss för inrikesresor. Centralinstitutet har haft ett system med personalbiljetter för att sporra personalen till att använda kollektivtrafik för pendling.

OP påverkar indirekt genom att styra kunder mot att ta hänsyn till miljön i sina beslut om finansiering, skadeförsäkring och placering och genom att rekommendera e-tjänster och elektroniska dokument.

Avfall

G4-EN23 Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod

Vid de kontor i huvudstadsregionen som administreras av OP-Tjänster uppstod år 2016 totalt 289 ton avfall (1089). Av denna mängd återvanns eller återanvändes 82,5 procent (79).