Samhällsansvar och GRI

Oberoende bestyrkanderapport – översättning

OP Andelslags ledning

Vi har på begäran av OP Andelslags ledning utfört ett bestyrkningsuppdrag som ger begränsad säkerhet gällande samhällsansvarets GRI indikatorer för rapporteringsperioden 1.1.-31.12.2016, som har presenterats i OP 2016 rapporten i ”Samhällsansvar och GRI” delen av rapporten som publiceras i nätet (härefter Samhällsansvarsrapport).

Ledningens ansvar

OP Andelslags ledning ansvarar för upprättandet och presentationen av Samhällsansvarsrapporteringen enligt rapporteringskriterierna, alltså OP Gruppens rapporterings principer samt G4 riktlinjerna (G4 Core) av Global Reporting Initiative. Detta ansvar innehåller planering, implementering och upprätthållande av relevanta interna kontroller, som säkerställer att rapporteringen inte innehåller väsentliga fel. Därtill hör det till ledningens ansvar att välja och implementera relevanta rapporteringskriterier, samt användandet av estimat som är rimliga i rapporteringens kontext.

Bestyrkarens ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats on Samhällsansvarsrapporteringen på basis av vårt uppdrag. Vi har utfört vårt bestyrkningsuppdrag i enlighet med ISAE 3000 (Revised) för att ge begränsad säkerhet gällande data samt påståenden som presenteras i Samhällsansvarsrapporten.

Standarden kräver att vi följer etiska krav samt planerar och utför bestyrkningsuppdraget så att vi kan uttala en slutsats med begränsad säkerhet om att vi inte blivit medvetna om orsaker som skulle få oss att tro att Samhällsansvarsrapporteringen inte har upprättats och presenterats, till väsentliga delar, enligt rapporteringskriterierna.

Vårt uppdrag har inte varit att bestyrka framtida information, som mål, förväntningar eller ambitioner, som presenteras i Samhällsansvarsrapporteringen. Den här bestyrkningsrapporten har gjorts enligt villkoren som vi kommit överens om med OP Andelslaget. Vi ansvarar för vårt arbete, bestyrkningsrapport och våra slutsatser enbart till OP Andelslaget, inte till tredje parter.

Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet innehåller åtgärder för att erhålla evidens gällande Samhällsansvarsrapporteringen. Valet av åtgärder baserar sig på bestyrkarens professionella omdöme. Åtgärderna är mera begränsade än i ett bestyrkningsuppdrag som ger rimlig säkerhet. Åtgärderna innehåller inte detaljerad testning av enskilda siffror eller effektiviteten av processer och kontroller. Därmed är det möjligt att vi inte har blivit medvetna om alla märkvärdiga saker, som skulle ha märkts i ett bestyrkningsuppdrag som ger rimlig säkerhet.

Vi har utfört bland annat följande åtgärder under uppdraget:

  • Intervjuat fyra representanter av högsta ledningen för att förstärka vår förståelse av OP Gruppens mål gällande samhällsansvar som en del av OP Gruppens affärsstrategi samt operationer;
  • Gått genom intern och extern dokumentation för att klargöra, i vilken mån dokumenten och informationen stöder informationen som presenterats i Samhällsansvarsrapporteringen. Därtill har vi bedömt om redovisade informationen är i linje med vår helhetsuppfattning av OP Gruppens samhällsansvars mål och deras ledning;
  • Intervjuat personalen som ansvarar för insamlingen av data för Samhällsansvarsrapporteringen, och gått genom processer och system som har använts för uppsamlingen av informationen;
  • Analytiska åtgärder och data granskning på basis av stickprov för att bedöma om Samhällsansvarsrapporteringen är presenterad korrekt;
  • Utvärderat till vilken utsträckning Samhällsansvarsrapporteringen presenteras enligt G4 riktlinjerna (G4 Core)

Vi tycker att evidensen vi samlat är tillräcklig för oss att uttala vår slutsats.

Uppdragets begränsningar

Vi har inte bestyrkt finansiella informationen som hör till revisionens omfattning. Till de delar som det presenteras reviderad information i Samhällsansvarsrapporteringen, skall läsaren bekanta sig med revisionsberättelsen för att uppnå säkerhet.

 

Bestyrkarens oberoende och kompetenser

Vi har följt Deloittes politik gällande oberoende och etiska krav som innehåller och delvis överstiger kraven som utgetts av IESBA (the International Ethics Standards Board for Accountants). Vi har varit oberoende av samfundet under vårt bestyrkningsuppdrag.

Vi tillämpar internationella kvalitetsstandarden ISQC1 och därmed uppehåller vi ett omfattande kvalitetkontrollssystem vari ingår dokumenterade principer och tillvägagångssätt för följande av etiska krav, standarder för yrkesutövning samt krav i lagar och andra författningar. Vår bestyrknings arbetsgrupp består av erfarna Samhällsansvarsrapporterings samt bestyrkningsspecialister, som innehar den kunskapsnivå och de professionella kompetenser som behövs att utföra uppdraget.

Slutsats

På basis av arbetet som har gjorts har det inte framkommit några omständigheter som skulle ge oss anledning att anta att informationen som varit föremål för detta bestyrkningsuppdrag inte har varit presenterat enligt G4 riktlinjerna (G4 Core) av Global Reporting Initiative samt att Samhällsansvarsrapporteringen inte skulle vara pålitligt på basis av raporteringskriterierna.

När vår bestyrkningsrapport läses bör de begränsningar som hänför sig till Samhällsansvarsrapporteringens natur gällande uppgifternas precision och fullständighet beaktas.

Helsingfors, den 27 februari 2017


Deloitte & Touche Oy

Lasse Ingström
Partner, CGR

Johan Groop
CGR