Strategi

Värdekedja

Finansbranschen har en central betydelse för samhällsekonomin samt vid produktionen av nödvändiga bastjänster och verksamhetsmöjligheter för medborgare, företag och organisationer både direkt och indirekt. I leveranskedjan uppstår det indirekta effekter via till exempel placeringsverksamhet, finansiering och skadeförsäkringens ersättningstjänster.

Vi beaktar riskhanteringen, dataskyddet och ansvarsaspekterna i alla skeden av vår värdekedja. Centraliserad anskaffning svarar inom OP för anskaffningen av gruppens mest centrala produkter och tjänster. Vi förutsätter att de leverantörer som levererar varor eller tjänster till OP Gruppen ska iaktta leverantörskriterierna för OPs leverantörer, OP Gruppens upphandlingsvillkor och principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

Vid sidan av finansbranschen är OP också verksam i hälso- och välbefinnandesektorn. Affärsrörelsen i hälso- och välbefinnandesektorn har inte beskrivits i den här värdekedjan.