Verksamhetsberättelse och bokslut

År 2016 i sammandrag

På den här sidan presenteras OP Gruppens nyckeltal 2016 i sammandrag. Ladda ner OP Gruppens hela verksamhetsberättelse och bokslut 2016 här.

Resultat före skatt

1 138 milj. €

+ 3,3 %

 

Tillväxten i kreditstocken

4,5 %

från året innan

 

Ny OP-bonus

208 milj. €

+ 5,3 %

 

OP Gruppens resultat förbättrades ytterligare, gruppen fortsatte att på bred front växa snabbare än marknaden

 • Resultatet före skatt var 1 138 miljoner euro (1 101).
 • Räntenettot ökade med 3 %, försäkringsnettot med 6 % och de totala intäkterna med 3 % från året innan. Kostnaderna ökade med 3 %. Kostnadsökningen förklaras i sin helhet av ökningen i utvecklingskostnaderna.
 • CET1-kapitaltäckningen steg under året med 0,6 procentenheter till 20,1 %. I Europeiska bankmyndighetens stresstest överskred kapitaltäckningen klart myndigheternas minimikrav också i ett mycket ofördelaktigt scenario.
 • Bolånen ökade med 4 %, företagskrediterna med 3 % och insättningarna med 6 %. Nya bolån togs ut för 8 % och företagskrediter för 10 % mer än ett år tidigare.
 • Premieintäkterna ökade med 2 %.
 • Kapitalförvaltningens medel som förvaltas ökade med 9 % från året innan.
 • Resultatet för 2017 uppskattas bli ungefär lika stort som eller mindre än 2016 på grund av växande utvecklingskostnader och andra kostnader för genomförandet av strategin.

OP Gruppen fick nästan 160 000 nya bankkunder och 260 000 nya ägarkunder

 • OP Gruppen fick nästan 160 000 nya bankkunder, dvs. 21 % mer än ett år tidigare. Antalet ägarkunder ökade med närmare 260 000 till över 1,7 miljoner. Antalet gemensamma kunder i bank- och försäkringsrörelsen ökade med nästan 100 000 till över 1,7 miljoner.
 • Ny OP-bonus samlades för över 200 miljoner euro, dvs. 5 % mer än ett år tidigare. Räntan på Avkastningsandelarna uppskattas till totalt 83 miljoner euro.
 • I sin samhälleliga roll genomförde gruppen flera Finland framåt-initiativ. Under räkenskapsperioden offentliggjorde gruppen bl.a. donationer på över 6 miljoner euro till finländska universitet.
 • OP Gruppens gåva till det hundraåriga Finland är hundra år av frivilligarbete. På den nya webbplatsen för förmedling av frivilligarbete Hiiop100.fi möts de som behöver hjälp och de som erbjuder frivilligarbete.
 • För gruppen fastställdes i juni en kraftigt förnyande strategi, som nu genomförs på bred front.
 

OP Gruppens nyckeltal

  1–12/2016 1–12/2015 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. € 1 138 1 101 3,3
  Bankrörelse 596 642 -7,3
  Skadeförsäkring 230 259 -11,1
  Kapitalförvaltning 232 213 8,8
Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 208 197 5,3
         
  31.12.2016 31.12.2015 Förändring, %
CET1-kapitaltäckning, % 20,1 19,5 0,6*
Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 22,7 21,5 1,2*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %*** 170 191 -21*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,09 0,10 0,0*
Ägarkunder (1 000) 1 747 1 491 17,2
         
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2015. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015 om inte annat nämns.  
* förändring i relationstalet  
**12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet  
*** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna och jämförelseuppgifterna har ändrats.