Toimintakertomus ja tilinpäätös

Vuosi 2016 tiivistetysti

Tällä sivulla on esitetty OP Ryhmän vuoden 2016 avainluvut tiivistetysti. Lataa koko OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 tästä.

Tulos
ennen veroja

1 138 milj. €

+ 3,3 %

 

Luottokannan
kasvu

+4,5 %

edellisvuodesta

 

Kertyneet uudet
OP-bonukset omistaja-asiakkaille

208 milj. €

+5,3 %

 

OP Ryhmän tulos parani edelleen, markkinoita nopeampi kasvu jatkui laaja-alaisesti

 • Tulos ennen veroja oli 1 138 miljoonaa euroa (1 101).
 • Korkokate kasvoi 3 % ja vakuutuskate 6 % ja tuotot yhteensä kasvoivat 3 % vuotta aiemmasta. Kulut kasvoivat 3 %. Kulujen kasvu selittyy kokonaisuudessaan kehittämiskulujen kasvulla.
 • CET1-vakavaraisuus nousi vuodessa 0,6 prosenttiyksikköä 20,1 %:iin. Euroopan pankkiviranomaisen stressitestissä vakavaraisuus ylitti selvästi viranomaisten vähimmäisvaatimukset myös hyvin epäsuotuisassa toimintaympäristössä.
 • Asuntoluotot kasvoivat 4 %, yritysluotot 3 % ja talletukset 6 %. Uusia asuntoluottoja nostettiin 8 % ja yritysluottoja 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2 %.
 • Varallisuudenhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat 9 % vuotta aiemmasta.
 • Vuoden 2017 tuloksen arvioidaan muodostuvan kasvavien kehittämiskulujen ja muiden strategian toteutuksesta aiheutuvien kulujen johdosta saman tasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuoden 2016 tulos.

OP Ryhmälle lähes 160 000 uutta pankkiasiakasta ja 260 000 uutta omistaja-asiakasta

 • OP Ryhmä sai uusia pankkiasiakkaita lähes 160 000, eli 21 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Omistaja-asiakkaiden määrä nousi lähes 260 000:lla yli 1,7 miljoonaan. Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi lähes 100 000:lla yli 1,7 miljoonaan.
 • Uusia OP-bonuksia kertyi yli 200 miljoonaa euroa eli 5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuotto-osuuksille arvioidaan maksettavan korkoja yhteensä 83 miljoonaa euroa.
 • Yhteisöllisessä roolissa ryhmä toteutti useita #Suominousuun-avauksia. Tilikauden aikana ryhmä julkisti mm. yli 6 miljoonan euron lahjoitukset suomalaisille yliopistoille.
 • OP Ryhmän lahja satavuotiaalle Suomelle on 100 vuotta vapaaehtoistyötä. Uusi vapaaehtoistyön välityssivusto Hiiop100.fi saattaa yhteen avun tarvitsijat ja vapaaehtoistyön tekijät.
 • Ryhmälle vahvistettiin kesäkuussa vahvasti uudistava strategia, jonka toteutus on käynnissä laajalla rintamalla.
 

OP Ryhmän avainlukuja


1–12/2016 1–12/2015 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. € 1 138 1 101 3,3

Pankkitoiminta 596 642 -7,3

Vahinkovakuutus 230 259 -11,1

Varallisuudenhoito 232 213 8,8
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille 208 197 5,3


31.12.2016 31.12.2015 Muutos, %
CET1-vakavaraisuus, % 20,1 19,5 0,6*
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % ** 22,7 21,5 1,2*
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % *** 170 191 -21*
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,09 0,10 0,0*
Omistaja-asiakkaat (1 000) 1 747 1 491 17,2

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2015 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2015 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.
* suhdeluvun muutos
** 12 kk liukuva, muutos suhdeluvun muutoksena
*** Rava-suhdeluku on laskettu Solvenssi II -siirtymäsäännöillä ja vertailutiedot on muutettu.