Vastuullisuus ja GRI

GRI-sisältöindeksi

Tämä raportti sisältää OP Ryhmän vastuullisuuden tunnusluvut sekä johtamistavan kuvauksen kansainvälisen Global Reporting Initiative (GRI) GRI G4 -viitekehyksen (Core) mukaisesti. Raportoinnissa on huomioitu myös GRI:n finanssialan toimialakohtainen raportointisuositus. Se kattaa myös YK:n Global Compact -aloitteen edellyttämät tiedot ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen liittyvien periaatteiden edistämisestä.

  GRI:N SISÄLTÖ Sijainti Lisätietoa
  SRATEGIA JA ANALYYSI  
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus OPn Vuosi 2016: Pääjohtajan katsaus  
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet OPn Vuosi 2016: Strategia, OPn Vuosi 2016: Riskienhallinta, OPn Vuosi 2016: arvonluontimalli  
  ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS  
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Tilinpäätös, liite 1: Yleistä  
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut OPn Vuosi 2016: Liiketoiminnat  
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Helsinki  
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Tilinpäätös, liite 51  
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Tilinpäätös, liite 51  
G4-8 Markkina-alueet OPn Vuosi 2016: Liiketoiminnat  
G4-9 Raportoivan organisaation koko OPn Vuosi 2016: Avainluvut  
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna GRI-tiedot sosiaaliset vaikutukset  
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö GRI-tiedot sosiaaliset vaikutukset  
G4-12 Organisaation toimitusketju OPn Vuosi 2016: Arvoketju ja GRI taloudelliset vaikutukset  
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Tilinpäätös, toimintakertomus: OP Ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset  
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Tilinpäätös, liite 2: OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet GRI-tiedot, johtaminen  
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa GRI-tiedot, johtaminen  
  TUNNISTETUT OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT  
G4-17 Konsernin laskentaraja Tilinpäätös, liite 51  
G4-18 Raportin sisällönmäärittely GRI-tiedot, johtaminen  
G4-19 Olennaiset näkökohdat GRI-tiedot, johtaminen, olennaisuus  
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä GRI-tiedot, johtaminen, olennaisuus  
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella GRI-tiedot, johtaminen, olennaisuus  
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Muutokset raportoitu tunnuslukujen kohdalla  
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei muutoksia  
  SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS  
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä GRI-tiedot, sidosryhmät  
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet GRI-tiedot, sidosryhmät  
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet GRI-tiedot, sidosryhmät  
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet GRI-tiedot, sidosryhmät  
  RAPORTIN KUVAUS  
G4-28 Raportointijakso 1.1.–31.12.2016  
G4-29 Edellisen raportin päiväys 23.2.2015  
G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosittain  
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Yhteystiedot  
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-tiedot, GRI -sisältöindeksi  
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Varmennuslausunto  
  HALLINTO  
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto- ja ohjausjärjestelmä: Hallintoneuvosto ja sen valiokunnat  
  LIIKETOIMINNAN EETTISYYS  
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Hallinto- ja ohjausjärjestelmä: Johtamisjärjestelmä  
  OPn Vuosi 2016: Strategia  
  JOHTAMISTAVAN KUVAUS  
  Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) GRI-tiedot Johtamistavan kuvaus  
  Toimialakohtaiset johtamistavan kuvaukset GRI-tiedot johtamistapa olennaisten näkökohtien osalta  
 
  Toimintaindikaattorit  
  TALOUDELLINEN VASTUU  
  Näkökohta: Taloudelliset tulokset  
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen GRI-tiedot taloudelliset vaikutukset  
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan GRI-tiedot taloudelliset vaikutukset  
G4-EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Tilinpäätös, liite 35  
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset OP Ryhmä ei saanut valtiolta merkittäviä taloudellisia tukia vuonna 2016.  
  Näkökohta: Välilliset taloudelliset vaikutukset  
G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset GRI-tiedot taloudelliset vaikutukset Paikalliset hankkeet, investoinnit toimivaan suomalaiseen maksuliikennejärjestelmään.
G4-EC8 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus GRI-tiedot taloudelliset vaikutukset  
  YMPÄRISTÖVASTUU  
  Näkökohta: Energia  
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus GRI-tiedot ympäristövaikutukset  
G4-EN5 Energiaintensiteetti GRI-tiedot ympäristövaikutukset  
  Näkökohta: Päästöt  
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) GRI-tiedot ympäristövaikutukset Työsuhdeautojen päästöt allokoitu Scope 1:n sijaan Scope 3:n myös takautuvasti vuodesta 2015.
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) GRI-tiedot ympäristövaikutukset  
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) GRI-tiedot ympäristövaikutukset  Työsuhdeautojen päästöt allokoitu Scope 1:n sijaan Scope 3:n myös takautuvasti vuodesta 2015.
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti GRI-tiedot ympäristövaikutukset  
G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen GRI-tiedot ympäristövaikutukset  
  Näkökohta: Jätteet ja jätevedet  
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti GRI-tiedot ympäristövaikutukset Tiedot saatavilla vain Helsingin toimitiloista.
  SOSIAALINEN VASTUU  
  Henkilöstö ja työolosuhteet  
  Näkökohta: Työllistäminen  
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
G4-LA3 Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhempainloman jälkeen jaoteltuna sukupuolen mukaan GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Näkökohta: Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet  
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Näkökohta: Työterveys ja -turvallisuus  
G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuoleman­tapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset Tapaturmia, ammattitauteja ja työhön liittyvät kuolemantapauksia seurataan, mutta eivät ole relevatteja raportoida.
G4-LA7 Työntekijät, jotka työskentelevät työtehtävissä, joissa on suuri esiintymistiheys ja riski tietyille sairauksille OP Ryhmän liiketoiminnassa ei ole työtehtäviä, jossa olisi tunnistettu suuri esiintymistiheys ja riski tietyille sairauksille.  
G4-LA8 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Näkökohta: Koulutus  
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Näkökohta: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet  
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Ihmisoikeudet  
  Näkökohta: Syrjinnän kielto  
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset Ei uusia tapauksia vuonna 2016.
  Näkökohta: Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit  
G4-HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Ei tapauksia vuonna 2016.  
  Yhteiskunta  
  Näkökohta: Paikallisyhteisöt  
FS13 Finanssipalveluiden saatavuus haja-asutusalueilla tai alikehittyneillä talousalueilla jaoteltuna palvelutyypeittäin GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
FS14 Aloitteet, jotka parantavat vajaakykyisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluita GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Näkökohta: Lahjonta ja korruption vastaisuus  
G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset Koulutus väärinkäytösten estämiseen. Hyvän liiketavan periaatteiden koulutus.
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei tapauksia vuonna 2016.  
  Näkökohta: Poliittinen vaikuttaminen  
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain OP Ryhmässä ei tueta poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen.  
  Näkökohta: Kilpailun rajoitukset  
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Näkökohta: Määräystenmukaisuus  
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Ei tapauksia vuonna 2016.  
G4-SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Ei tapauksia vuonna 2016.  
  Tuotevastuu  
  Näkökohta: Tuote- ja palvelutiedot  
G4-PR3 Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintäjen tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Ei tapauksia vuonna 2016.  
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset GRI-tiedot KPI-taulukko  
  Näkökohta: Markkinointiviestintä  
G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Näkökohta: Asiakkaiden yksityisyyden suoja  
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
  Näkökohta: Määräystenmukaisuus  
G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo Ei tapauksia vuonna 2016.  
  Näkökohta: Omistajuus  
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen GRI-tiedot Sosiaaliset vaikutukset  
       

Global Compact -sisältöindeksi

  Sijainti
Ihmisoikeudet (Human Rights)  
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt, Ihmisoikeudet
Työelämä (Labour)  
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt, Henkilöstövastuu
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt, Ihmisoikeudet
Ympäristö (Environment)  
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt, Ympäristövastuu
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt, Ympäristövastuu
Korruption vastaisuus (Anti-Corruption)  
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta Hyvän liiketavan periaatteet s. 6