Vastuullisuus ja GRI

Johtamistapa olennaisten näkökohtien osalta

Vastuullisuusohjelman koodit:

Paikallisuus ja yhteiskunta
Vastuu sidosryhmistä
Vastuulliset tuotteet ja palvelut
Eettinen liiketoiminta
Ympäristö
Taloudellinen vastuu
 

Tunnistettu olennainen näkökohta

 • Taloudelliset tulokset
 • Välilliset taloudelliset vaikutukset

Näkökohdan vaikutukset ja niiden johtamistapa

OPlla on kokonaisuutena merkittäviä välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia sekä koko suomalaisessa yhteiskunnassa että paikallisissa talouksissa OP Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen, osaavaan riskienhallintaan ja asiakkaiden kunnioittamiseen. OP Ryhmän perustehtävänä on luoda vahvan vakavaraisuutensa ja tehokkuutensa avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja toimintaympäristölle. Liiketoiminnallisessa roolissa ryhmä tarjoaa asiakkaille kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä huolehtii toimintansa kannattavuudesta.

Välillisiä taloudellisia vaikutuksia syntyy toiminnan vaikutuksista paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Esimerkkejä välillistä taloudellisista vaikutuksista ovat työllistäminen, hankinnat, investoinnit, rahoitus ja verojen maksu. Rooli talouden rahoittajana ja vakuuttajana sekä vastuu asiakkaista korostuvat erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina.

Tuloksesta maksetuilla veroilla mitattuna OP Ryhmä on yksi Suomen suurimmista veronmaksajista. Kaikki 178 osuuspankkia maksavat yhteisöveronsa paikallisesti toimialueelle. Maksamalla verot Suomeen ryhmä on edistämässä koko Suomen menestystä
 

Tavoitteet

Perustaltaan osuustoiminnallisena toimijana OP Ryhmän tavoitteena ei ole voiton maksimointi omistajille, vaan osuuskunnan omistaja-asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti. Liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa palautuu omistaja-asiakkaille. Loppuosa tuloksesta jää ryhmän taseen vahvistamiseen ja luotonantokyvyn turvaamiseen. Meidän on toimittava tehokkaasti ja tuotettava asiakkaiden tarvitsemat palvelut kilpailukykyisesti sekä oltava kannattava ja vakavarainen.

Taloudelliset tavoitteet

Politiikat ja sitoumukset

Ulkoinen raportointi perustuu muun muassa IFRS-standardeihin, osakeyhtiölakiin, luottolaitoslakiin, vakuutusyhtiölakiin, kirjanpitolakiin sekä Finanssivalvonnan standardeihin ja määräyksiin. OP Ryhmään kuuluvien yhtiöiden kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä noudatetaan yhtenäisiä periaatteita.

Johtaminen

Taloudellisia vaikutuksia ohjataan osana strategiaa ja liiketoimintaa.

 

Raportoinnin kattavuus ja rajaukset

OP Ryhmä

Raportoitavat tunnusluvut

G4-EC1, G4-EC2, G4-EC3,
G4-EC4, G4-EC7, G4-EC8

Näkökulmaan liittyvät OPn vastuullisuusohjelman aiheet

 
 

 

Ympäristövastuu
 

Tunnistettu olennainen näkökohta

 • Energia
 • Päästöt
 • Jätevedet ja jätteet

Näkökohdan vaikutukset ja niiden johtamistapa

Oman toiminnan suorista ympäristövaikutuksista toimitilojen lämpö- ja sähköenergiankulutus on merkittävin. Pyrimme vähentämään energiankulutusta ja toimimaan energiatehokkaasti säästäen näin myös kustannuksia. OPn tavoitteena on ensisijaisesti jätteiden synnyn ehkäisy, materiaalin uudelleen hyödyntäminen, jätteen hyödyntäminen energiaksi polttamalla, ja jos muita vaihtoehtoja ei ole loppusijoitus kaatopaikalle. Omien toimintojen vaikutuksista aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. OP aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä myös välillisesti toimintaympäristönsä kautta.
 

Tavoitteet

OP huomioi ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassaan tuotekehityksestä palveluihin. Arvioimme ympäristöriskejä osana riskienhallintaa. Pyrimme toimillamme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme, tavoitteena oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen, Green Office -toimistoissa työskentelevien määrän kasvattaminen, jätteiden synnyn ehkäisy, hyötykäyttöasteen nostaminen ja materiaalien kierrättäminen. Kehitämme asiakkaiden mahdollisuuksia hyödyntää palveluita digitaalisesti.

Politiikat ja sitoumukset

Päästölaskentaa OP tekee GHG Protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti ja kasvihuonekaasut ilmoitetaan CO2-ekvivalentteina. Ympäristölainsäädännöstä toimintaa ohjaa esimerkiksi energiatehokkuuslaki ja jätelaki. OPn oma toiminta ei ole päästökaupan alaista.

Johtaminen

OPlla on käytössä WWF:n Green Office -järjestelmä. Green Officea sovelletaan Vallilan korttelin lisäksi kolmessa pankissa. Tavoitteemme on laajentaa Green Officen käyttöä pankeissa. Green Office on yksi keino lisätä henkilöstön ympäristötietoutta. Käytännön työkaluina toimitiloissamme lisäksi energianseurantajärjestelmät, jäteraportointi ja rakennusten ympäristösertifioinnit (LEED). Energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti OP on laatinut suuren yrityksen energiakatselmuksen.

 

Raportoinnin kattavuus ja rajaukset

OP Ryhmä

Raportoitavat tunnusluvut

G4-EN3, G4-EN5, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN23

Näkökulmaan liittyvät OPn vastuullisuusohjelman aiheet

 
 

 

Sosiaalinen vastuu: Henkilöstö ja työolot
 

Tunnistettu olennainen näkökohta

 • Työllistäminen
 • Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
 • Työterveys ja turvallisuus
 • Koulutus
 • Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Näkökohdan vaikutukset ja niiden johtamistapa

Henkilöstöön ja työoloihin liittyy merkittäviä vaikutuksia, koska OP Ryhmä on suuri suomalainen työllistäjä. OP Ryhmässä on työtekijöitä 12 227, joista 440 Suomen ulkopuolella.
 

Tavoitteet

OP Ryhmän tavoitteena on olla finanssialan vetovoimaisin työnantaja ja yksi arvostetuimmista suurista työnantajista Suomessa. Henkilöstoasioissa painopisteitämme ovat osaamisen, johtamisen ja kulttuurin uudistaminen ja kehittäminen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo ryhmälle menestystekijän, jolla vastataan muuttuvan toimintaympäristön ja digitalisaation tuomiin haasteisiin. OP Ryhmässä monimuotoisuus nähdään voimavarana ja takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeuden ja kohtelun kaikille. Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti mm. palkkauksessa, rekrytoinnissa ja etenemismahdollisuuksissa. Seuraamme vuosittain henkilöstön jakautumista eri tehtäväryhmissä mm. sukupuolen, palkkauksen ja iän mukaan. Turvallisuus huomioidaan OPn kaikessa henkilöstöön ja työolosuhteisiin liittyvässä toiminnassa.

Politiikat ja sitoumukset

Henkilöstöön ja työoloihin liittyviä vaikutuksia OPssa johdetaan strategisten HR-linjausten ja OP Ryhmän henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Yhteistyö henkilöstön ja työnantajan välillä perustuu paikalliseen lainsäädäntöön. Vastuu työturvallisuudesta on erityisesti työnantajalla. Työturvallisuus perustuu ennakointiin ja suunnitelmallisiin työtapoihin.

Johtaminen

Käytännön johtamistyökaluja ovat OP Ryhmän hyvän johtamisen periaatteet, palkitsemisjärjestelmä ja -politiikka, yhteinen tasa-arvon runkosuunnitelma ja osaamisen kehittämisen toimintamallit. Uhkaaviin tilanteisiin on luotu ryhmätasoiset menettelytavat, joita tulee soveltaa paikallisesti ryhmän eri yhteisöissä. Pankkiryöstötilanteisiin on luotu menettelytavat ja raportointikäytännöt. Vakavien uhkatilanteiden varalta on sovittu menettelytavat jälkihoidon järjestämiseen sekä henkilöstön suojaamiseen. Ohjeistusten läpikäynti on osa asiakaspalvelussa työskentelevien perehdytysohjelmaa ja käytännöt tulee kerrata vuosittain. Toteutuneet uhkatilanteet kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään ja raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Henkilöstön kokemuksia uhkaavista asiakaspalvelutilanteista seurataan myös henkilöstötutkimuksella. Vakavat uhkatilanteet ilmoitetaan poliisille. Pankkiryöstötilanteet raportoidaan johtokunnalle reaaliaikaisesti ja kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestelmään.

 

Raportoinnin kattavuus ja rajaukset

OP Ryhmä

Raportoitavat tunnusluvut

G4-LA1, G4-LA3, G4-LA4, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA11, G4-LA12

Näkökulmaan liittyvät OPn vastuullisuusohjelman aiheet

 
 

 

Sosiaalinen vastuu: Ihmisoikeudet
 

Tunnistettu olennainen näkökohta

 • Syrjinnän kielto
 • Ihmisoikeuksien valituskanavat

Näkökohdan vaikutukset ja niiden johtamistapa

Koko ryhmää ja sen hallintoa sitovat periaatteet nojaavat vahvasti perustehtäväämme sekä arvoihimme ja ovat merkittävä osa toimintamme vastuullisuutta. OPn omaan toimintaan ei liity välittömästi merkittäviä ihmisoikeusriskejä tai -vaikutuksia. Välillisesti tällaisia vaikutuksia voi kuitenkin liittyä toimitusketjuun tai sijoitus- ja rahoituskohteiden toimintaan.
 

Tavoitteet

OP pyrkii ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. OP pyrkii ehkäisemään ihmisoikeuksien loukkauksia sekä tukemaan lapsityövoiman ja pakkotyön poistamista toiminnassaan sekä toimitusketjussaan.

Politiikat ja sitoumukset

OPn toimintaa ohjaa hyvä pankki-ja vakuutustapa sekä finanssialan sääntely. Syrjinnän ehkäisystä ja ihmisoikeuksista linjaavat esimerkiksi YK:n Global Compact, UN PRI, ILOn sopimus työelämän perusoikeuksista, joihin OP on sitoutunut, sekä OPn Hyvän liiketavan periaatteet.

Johtaminen

Henkilöstö voi ilmoittaa syrjintäepäilyistä tarkastustoiminnolle. Hyvän liiketavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä voi myös keskustella HR:n, lähiesimiehen tai Compliancen kanssa. OP Ryhmässä ilmoitukset epäillyistä säännösten ja määräysten rikkomuksista on mahdollista tehdä myös nimettömänä OP Ryhmän tarkastusjohtajalle ns. whistle blowing –toiminnon kautta. Ilmoitus voi myös koskea OP Ryhmän arvojen vastaista toimintaa. Asiakkaan syrjintäepäilykset tulevat tietoomme pääsääntöisesti viranomaisten toimittamien selvityspyyntöjen kautta. OP edellyttää tavaran- ja palveluntoimittajien noudattavan OPn yhteiskuntavastuun toimittajavaatimuksia, Hyvän liiketavan periaatteita sekä soveltuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

 

Raportoinnin kattavuus ja rajaukset

OP Ryhmä

Raportoitavat tunnusluvut

G4-HR3, G4-HR12

Näkökulmaan liittyvät OPn vastuullisuusohjelman aiheet

 
 

 

Sosiaalinen vastuu: Yhteiskunta
 

Tunnistettu olennainen näkökohta

 • Paikallisyhteisöt
 • Korruptionvastaisuus
 • Poliittinen vaikuttaminen
 • Kilpailun rajoittaminen
 • Määräystenmukaisuus

Näkökohdan vaikutukset ja niiden johtamistapa

OP Ryhmän kannalta yhteiskunnallisista vaikutuksista merkittävimpiä ovat talousrikollisuuden ja väärinkäytösten aktiivinen torjunta, kuten lahjonnan ja korruption kitkeminen sekä kilpailunvastaisuuden poistaminen. OPn vaikutuksista yhteiskuntaan kuvaa myös se, että OPlla on Suomen laajin pankki- ja vahinkovakuutuspalvelut kattava palveluverkko. Suhtautumisemme kilpailunvastaisuuteen, korruptioon ja lahjontaan on ehdottoman kielteinen. OPlle on tärkeää noudattaa lakeja ja Hyvän liiketavan periaatteita. OP Ryhmässä ei tueta poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen.
 

Tavoitteet

OP pyrkii ehkäisemään talousrikollisuutta, väärinkäytöksiä sekä mahdollistamaan avoimen kilpailun. OPssa nähdään, että finanssialalla on keskeinen merkitys kansantalouden hyvinvoinnille sekä välttämättömien peruspalveluiden ja toimintamahdollisuuksien tuottamisessa kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. OP ryhmä on aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta.

Politiikat ja sitoumukset

OP Ryhmässä ei tueta poliittisia puolueita eikä osallistuta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen. Näkökulmia ohjaa muun muassa YK:n Clobal Compact aloite sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. OPn keskusyhteisön hallintoneuvoston vahvistamassa Hyvän liiketavan periaatteet -dokumentissa on linjattu, että vältämme kaikkia tilanteita, jotka voivat asettaa itsemme ja OP Ryhmän alttiiksi lahjusepäilyille. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaamme ohjaavat kansallinen lainsäädäntö, viranomaismääräykset, kansainväliset käytänteet sekä ylimmässä johdossa hyväksytty Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimintamalli.

Johtaminen

Hyvän liiketavan periaatteet -ohjeen jalkauttamiseksi on toteutettu koko OP Ryhmän henkilöstölle pakollinen verkkokurssi. Eturistiriitojen hallinta OP Ryhmässä -ohjeella pyritään estämään korruptiotapaukset. Kaikki OP Ryhmän yhteisöt vastaavat osaltaan eturistiriitoja koskevan ohjeistuksen noudattamisesta yhteisössä. Jokaisen yhteisöissä toimivan johto- ja toimihenkilön tulee tuntea ohjeistus. Vastuu ohjeistuksen noudattamisen valvonnasta on jokaisella esimiehellä ja viime kädessä valvonnasta vastaa kunkin yhteisön toimitusjohtaja ja hallitus. Eturistiriitojen hallintaa koskeva ohjeistus tulee käsitellä yhteisössä ja sen henkilöstön keskuudessa säännöllisin väliajoin sekä aina perehdytettäessä henkilö uuteen tehtävään. OPlla on väärinkäytöksien torjuntaan osoitettu turvallisuushenkilökunta, joka käsittelee ryhmän sisäiset ja ulkoiset väärinkäytökset. Rikoksen tunnusmerkit täyttävistä tapahtumista tehdään aina tutkintapyyntö ja väärinkäytöksiin liittyvistä asioista raportoidaan kulloinkin asianomaiselle viranomaiselle, esimerkiksi Finanssivalvonnalle, sekä sisäisesti OPn johtokunnalle. Olemme järjestäneet rahanpesulain mukaisesti asiakkaan tuntemisen ja jatkuvan seurannan menetelmät sekä henkilöstön koulutuksen, ohjeistuksen ja suojelun. Epäilyttävistä tapahtumista raportoimme rahanpesun selvittelykeskukselle lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

Raportoinnin kattavuus ja rajaukset

OP Ryhmä

Raportoitavat tunnusluvut

FS13, FS14, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO6, G4-SO7, G4-SO8, G4-SO11

Näkökulmaan liittyvät OPn vastuullisuusohjelman aiheet

 
 

 

Sosiaalinen vastuu: Tuotevastuu
 

Tunnistettu olennainen näkökohta

 • Tuote ja palvelutiedot
 • Markkinointiviestintä
 • Asiakkaiden yksityisyyden suoja
 • Määräystenmukaisuus

Näkökohdan vaikutukset ja niiden johtamistapa

OPn toimihenkilöillä ja toimielimien jäsenillä on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus asiakkaiden asioiden käsittelyssä. OP on sitoutunut vastuulliseen markkinointiin ja mainontaan. Lainsäädännön mukaan asiakkaalle on ilmoitettava tietyt, tuotteeseen tai palveluun liittyvät ehdot, ominaisuudet tai riskit.
 

Tavoitteet

Asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään niiden edellyttämällä huolellisuudella. Markkinoinnissa OP pyrkii antamaan tuotteista ja palveluista kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla merkitystä asiakkaan päätöksenteossa. OP kannustaa asiakkaitaan parantamaan talouslukutaitoja. Erityisesti nuoriin ja lapsiin kohdistuva markkinointi on hyvin rajoitettua. OP huomioi kohderyhmän yleisen kokemattomuuden ja rajoitetun oikeudellisen toimintakyvyn.

Politiikat ja sitoumukset

Ryhmä noudattaa markkinointilainsäädäntöä ja kansainvälisten järjestöjen itsesäätelyohjeistuksia, joita ovat muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ohjeet. Lisäksi OP noudattaa Kuluttajaviraston ja Finanssivalvonnan markkinointiohjetta. Eturistiriitatilanteet on ohjeistettu Hyvän liiketavan periaatteissa ja ryhmätasoisessa Eturistiriitojen hallinta OP Ryhmässä -ohjeessa. Laki luottolaitostoiminnasta määrittää pankkisalaisuutta koskevan velvoitteen, jolla tarkoitetaan ryhmän asiakkaan tai muun toimintaa liittyvän henkilön tietojen salassapitovelvoitetta. OPn toimihenkilöillä ja toimielimien jäsenillä on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus; pankki- ja vakuutussalaisuus varmistavat asiakkaiden asioiden luottamuksellisen käsittelyn. Toimihenkilöt saavat käsitellä asiakastietoja vain työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Johtaminen

OPssa noudatetaan alan toimintaan liittyvää sääntelyä, hyvää vakuutus- ja pankkitapaa sekä hyvää arvopaperimarkkinatapaa. Lisäksi useat lait ja valvontaviranomaisten antamat määräykset ja ohjeet ohjaavat OPn toimintaa kaikilla aloilla. Hyvän liiketavan periaatteet antavat eettisen perustan, jonka mukaisesti kaikkien OPssa työskentelevien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta.

OP on mukana valtakunnallisessa nuorten taloustaitohankkeessa. Taloustaitohankkeen tarkoituksena on nuorten vakavien taloudellisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja taloudenhallinnan tukeminen. Maksuhäiriömerkintöjen määrä kasvoi ennätyksellisen korkeaksi vuonna 2016. Oikeanlaisella tuella ennaltaehkäistään taloudellisten vaikeuksien ja maksuhäiriömerkintöjen syntyä. Paikallisesti pankit pitävät kouluissa oppitunteja opastaen omaan taloudenpitoon. Periaatteita noudatetaan osana normaaleja prosesseja. Periaatteet päivitetään tarvittaessa. OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet hyväksyy hallintoneuvosto.

 

Raportoinnin kattavuus ja rajaukset

OP Ryhmä

Raportoitavat tunnusluvut

G4-PR3, G4-PR4, G4-PR5, G4-PR7, G4-PR8, G4-PR9

Näkökulmaan liittyvät OPn vastuullisuusohjelman aiheet

 
 
 

 

Sosiaalinen vastuu: Tuotevastuu – Omistajuus
 

Tunnistettu olennainen näkökohta

 • Omistajuus

Näkökohdan vaikutukset ja niiden johtamistapa

OP hallinnoi 74,5 (68) miljardin euron asiakasvaroja. Aktiivinen omistajuus on kiinteä osa vastuullista sijoittamista.
 

Tavoitteet

Toimimme aktiivisina omistajina, kannustamme kohdeyhtiöitämme ja yhteistyökumppaneitamme vastuulliseen liiketoimintaan sekä edistämme vastuullisen sijoittamisen yleistymistä toimialalla.

Politiikat ja sitoumukset

OP Rahastoyhtiö käyttää hallinnoimiensa sijoitusrahastojen äänioikeutta OP Rahastoyhtiön hallituksessa hyväksytyn omistajapolitiikan mukaisesti. Epäkohdat pyritään käsittelemään suoraan yhtiöiden kanssa ennen yhtiökokouksia, jolloin mahdollisissa äänestystilanteissa tuetaan hallituksen esitystä. OP Varallisuudenhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Odotamme aktiivisten sijoituskohteidemme noudattavan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja, kuten Global Compactia ja OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille.

Johtaminen

Omistajapolitiikkaa toteutetaan osallistumalla aktiivisesti erityisesti Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouksiin. Yksi tärkeimmistä keinoista hankkia tietoa ja arvioida yritysten vastuullisuutta ovat salkunhoitajien tapaamiset yritysjohdon kanssa. Potentiaalisten ja nykyisten sijoitusten systemaattinen ESG -kriteeristön seuranta ja valvonta toteutetaan ulkopuolisen kansainvälisen kumppanin kautta. Mikäli sijoituskohteiden joukossa on yrityksiä, joilla on kansainvälinen normirikkomus tai joiden toiminta ei muutoin ole vastuullista ja sijoittajan pidemmän aikavälin etujen mukaista, vaikutamme yritykseen tilanteen korjaamiseksi. Mikäli vaikuttaminen ei johda tulokseen, sijoituskohde voidaan vastuullisen sijoittamisen toimikunnan päätöksellä myydä.

 

Raportoinnin kattavuus ja rajaukset

OP Rahastoyhtiö

Raportoitavat tunnusluvut

FS10, FS11

Näkökulmaan liittyvät OPn vastuullisuusohjelman aiheet

 
 

 

Sosiaalinen vastuu: Tuotevastuu – Auditoinnit
 

Tunnistettu olennainen näkökohta

 • Auditoinnit

Näkökohdan vaikutukset ja niiden johtamistapa

Vastuullisuus integroituu osaksi liiketoimintaa ja myös ympäristö- ja sosiaalisen vastuun politiikkojen toteutumista sekä niihin liittyviä riskejä arvioidaan osana liiketoiminnan prosesseja. Yhteiskuntavastuuasioiden noudattamista käydään läpi esimerkiksi uusien tuotteiden, liiketoimintamallien ja järjestelmien hyväksymismenettelyssä sekä toiminnan eettisyyden valvonnassa. Omistajuuteen liittyvät auditoinnit on kuvattu näkökohdan Aktiivinen omistajuus yhteydessä.
 

Tavoitteet

OPn hankinnan tavoitteena on varmistaa hankittavien tuotteiden, palveluiden tai oikeuksien kokonaiskustannustehokkuus, laadukkuus, luotettavuus ja eettisyys sekä ammattimainen toimittajajohtaminen OP Ryhmän ja sen asiakkaiden eduksi.

Politiikat ja sitoumukset

OPn hankinnat ja tilaukset perustuvat OP Hankinnan neuvottelemiin ryhmätasoisiin puitesopimuksiin tai OP Ryhmän Yleisiin Hankintasopimusehtoihin. Näissä sopimuksissa edellytetään toimittajien huomioivan yhteiskuntavastuun toimittajavaatimuksien (Toimittajien yhteiskuntavastuuvaatimukset) lisäksi OPn Hyvän liiketavan periaatteet sekä Global Compact -aloitteen toiminnassaan ja noudattavan kulloinkin sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Johtaminen

Toimittaja tekee yhteiskuntavastuun itsearvioinnin ensimmäisen kerran kilpailutuksen yhteydessä, ja sen jälkeen yhteistyön aikana säännöllisesti OP Hankinnan kanssa sovitun toimintamallin mukaisesti. OP auditoi toimittajia vuosittaisen yhteiskuntavastuun auditointisuunnitelman mukaisesti. Toimittajien yhteiskuntavastuuvaatimukset on liitetty osaksi hankintasopimuksia vuodesta 2015 alkaen. OPn toimittajakanta on painottunut Suomeen ja näiden erityisesti kotimaassa tuottamiin palveluihin, joten hankintojen vastuullisuuteen liittyvä riskitaso on hallittavissa läpinäkyvän ja johdetun toimittajayhteistyön keinoin.

 

Raportoinnin kattavuus ja rajaukset

 

Raportoitavat tunnusluvut

 

Näkökulmaan liittyvät OPn vastuullisuusohjelman aiheet