Vastuullisuus ja GRI

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Sidosryhmävuorovaikutus on sisäänrakennettu OPn osuustoiminnalliseen toimintamalliin. Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on edellytys OPn yhteisöllisessä roolissa onnistumiselle. Kuulemalla sidosryhmiämme pyrimme ymmärtämään niiden odotuksia OPta kohtaan ja löytämään siten keinot edistää hyvinvointia toimintaympäristössämme. Yksi tärkeimmistä sidosryhmätoiminnan tavoitteista onkin tunnistaa OPn yhteiskuntavastuutoiminnan kehityskohtia. Sidosryhmien näkemyksiä kartoitetaan, ja sidosryhmäyhteistyön onnistumista mitataan erilaisilla tutkimuksilla ja palautekyselyillä. OP on perustanut epämuodollisen sidosryhmäfoorumin entistä paremman sidosryhmädialogin varmistamiseksi. Vuonna 2016 OP toteutti sidosryhmäkyselyn vastuullisuuden teemoista osana vastuullisuusohjelman päivitystyötä. Lue lisää olennaisuusanalyysista.

Tärkeimmät sidosryhmämme ja esimerkkejä niiden odotuksista ja yhteistyömuodoistamme on esitetty alla olevassa taulukossa.

 
Sidosryhmä Odotukset Esimerkkejä yhteistyön muodoista ja odotuksiin vastaamisesta
Henkilöstö Henkilöstö odottaa OPlta työnantajana
muun muassa koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia sekä tasavertaista kohtelua.
Koko OP Ryhmän henkilöstö Suomessa ja ulkomailla kuuluu kehitys- ja tavoitekeskustelujen piiriin. OP Ryhmässä halutaan luoda tasa-arvoiset työskentelymahdollisuudet naisille ja miehille. Tasa-arvon kokemusta seurataan säännöllisesti henkilöstötutkimuksilla.
Omistaja-asiakkaat ja asiakkaat Omistaja-asiakkaat odottavat hyötyvänsä
OPn menestyksestä mm. OP-bonuksien ja
muiden keskittämisetujen muodossa.
Asiakkaat odottavat meiltä parasta mahdollista asiakaskokemusta.
Osuustoiminnallisena yrityksenä maksimoimme omistaja-asiakkaittemme taloudellisen hyödyn siinä suhteessa, missä he käyttävät palveluitamme. Haluamme tarjota alan parhaat keskittämisedut.
Omistaja-asiakkaamme ovat vahvasti edustettuina OP Ryhmän päätöksenteossa hallinnon kautta. Lisäksi asiakkaamme ovat keskiössä kaikessa tuote- ja palvelukehityksessämme.
Sijoittajat Sijoittajat edellyttävät OP Ryhmältä
vahvaa luottokelpoisuutta, vakaata taloudellista asemaa sekä luotettavaa takaisinmaksukykyä.
OP Ryhmän sijoittajia ovat osuuspankkien tuotto-osuuksien haltijat ja ryhmän yhtiöiden liikkeeseen laskemien velkainstrumenttien haltijat. OP Ryhmä on jatkanut Pohjolan delistautumisen jälkeen taloudellista tiedottamista samassa laajuudessa kuin listayhtiöt, ja IR-toiminto huolehtii suhteista velkasijoittajiin.
Edustajisto ja hallinto Osuuspankkien hallintohenkilöt odottavat
ajantasaista tietoa ja koulutusta taloudesta ja pankin toimintaan vaikuttavista asioista.
OP Ryhmässä on käynnissä laaja hallinnon osaamisen kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda eri hallintotehtäville systemaattinen osaamisen kehittämisen kokonaisuus. Näin hallintotehtävistä rakennetaan ainutlaatuinen näköalapaikka, jossa on mahdollisuus kasvattaa omaa osaamista ja edetä hallintoelimissä.
Lähiyhteisöt Paikallisyhteisöt odottavat OPlta vahvaa
paikallisuutta ja yhteisöllisyyttä, joka toteutuu erityisesti osuuspankkien kautta.
Osuuspankit järjestävät eri kohderyhmille paljon erilaisia tilaisuuksia, kuten talouslukutaitoa kehittäviä oppilaitosvierailuja, luentoja, asiakastilaisuuksia ja perinteisiä lasten Hippo-urheilukisoja. Monet osuuspankit tukevat
paikallisia urheiluseuroja ja kulttuuritapahtumia sekä lahjoittavat hyväntekeväisyyteen ja tukevat yrittäjyyttä.
OP on mukana pankkien yhteisessä nuorten taloustaitohankkeessa.
Media Media odottaa OPlta oikea-aikaista avoimuutta ja palvelua sekä olennaisen tiedon jakamista.
OPn johtajat ja asiantuntijat tapaavat toimittajia, vastaavat kysymyksiin ja avaavat keskusteluja eri kanavissa.
OP on aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa. Facebook ja Twitter ovat sosiaalisen median pääkanavamme.
OP kehittää omaa mediaa.
Koulut ja yliopistot, tiedeyhteisö Oppilaitokset odottavat OP Ryhmältä
muun muassa ammatillisen tietotaidon
jakamista, työharjoittelumahdollisuuksia ja
opinnäyteyhteistyötä.
Olemme mukana lukuisissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö- ja rekrytointitapahtumissa eri puolella Suomea. Vuonna 2016 järjestimme lukuisia työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä lopputyömahdollisuuksia opiskelijoille.
Olemme mukana mahdollistamassa Hundred – 100 koulua -hanketta yhtenä pääyhteistyökumppanina. Vuonna 2016 päätimme lahjoittaa suomalaisille yliopistoille ennätykselliset 6,3 miljoonaa euroa.
Kansalaisjärjestöt Järjestöt toivovat OPlta muun muassa avoimuutta ja aktiivisuutta vastuullisuusasioissa. OP haluaa olla aktiivinen vastuullisuusviestinnässään ja pyrkii vastaamaan esitettyihin tieto- ja keskustelupyyntöihin. OPn Identiteetti ja viestintä saattaa tarvittaessa sidosryhmien huolenaiheita ylimmän johdon tietoon. Vuonna 2016 OP julkisti Suomi 100 -hankkeensa "100 vuotta vapaaehtoistyötä", jonka puitteissa tehdään laajasti yhteistyötä järjestökentän kanssa.
Toimialajärjestöt, työmarkkinajärjestöt Finanssiala pyrkii yhteistyötä tekemällä
ottamaan kantaa vireillä oleviin lainsäädäntömuutoksiin ja viranomaisnormeja koskeviin ehdotuksiin sekä lisäämään alan vaikuttavuutta yhteisillä hankkeilla.
OP on uuden strategian mukaisesti matkalla finanssiryhmästä monialaiseksi palveluyritykseksi. Vuoden 2016 aikana OP irtautui Finanssialan Keskusliitosta ja liittyi Palvelualan työnantajat Paltaan. OP vaikuttaa aktiivisesti myös kansainvälisissä toimialajärjestöissä, esimerkiksi EACB:ssa (European Association of Co-operative Banks)
Päättäjät ja viranomaiset OP Ryhmä saa vuosittain runsaasti
lausuntopyyntöjä tai asiantuntijakutsuja
kuulemistilaisuuksiin, joissa ryhmä ottaa
kantaa toimintaansa koskeviin muutosesityksiin.
OP Ryhmä käy aktiivista vuoropuhelua ja tekee yhteistyötä kotimaisten viranomaisten ja ministeriöiden, ja niiden virkamiesten kanssa ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista. OP Ryhmä myös tapaa ja informoi Euroopan parlamentin jäseniä ja eduskunnan kansanedustajia lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksista suomalaiseen finanssialaan.
Vuonna 2016 OP perusti edunvalvontayksikön lainsäädäntöhankkeiden edunvalvontaan. Yhteisöllisessä roolissaan OPn tavoitteena on löytää vaikuttamiskeinoja, joilla olisi myös suomalaisen yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta myönteisiä vaikutuksia.

Verojalanjälki

OP haluaa lisätä läpinäkyvyyttä ja esittää ensimmäisen kerran verojalanjäljen olennaisista verolajeistaan. OPn verot koostuvat välittömistä, välillisistä ja tilitettävistä veroista. Välittömät verot kattavat OPn suoraan maksamat tuloverot, kiinteistöverot ja veroluonteiset maksut, välillisenä verona OPlla on arvonlisävero ja vakuutusmaksuvero ja tilitettävät verot sisältävät OPn suorituksen maksajana keräämiä ja valtiolle edelleen tilitettäviä veroja, muun muassa ennakonpidätykset palkoista ja lähdeverot koroista.

Rahoituspalvelujen välitys ja myynti ovat arvonlisäverotonta palvelun myyntiä, eivätkä ne siten aiheuta arvonlisäveron suorittamisvelvollisuutta tai oikeuta vähennyksen tekemiseen hankintojen osalta. OP Ryhmään kuuluvat osuuspankit ja muut yritykset ovat kuitenkin arvonlisäverovelvollisia muusta liiketoiminnastaan.

Verojalanjäljessä esitetyt verot on laskettu suoriteperusteisesti.milj. €
Välittömät verot ja veroluonteiset maksut
Sosiaaliturva- ja eläkemaksut 161
Tuloverot/FPM 170
Kiinteistövero 3
Kuluksi jäävät välilliset verot
Arvonlisävero 115
Välilliset verot
Vakuutusmaksuvero 228
Arvonlisävero 45
Tilitettävät verot
Ennakonpidätykset 180
Lähdevero 34
 

OP haluaa lisätä läpinäkyvyyttä ja 
esittää 1. kerran verojalanjäljen 
olennaisista verolajeistaan. 
#OPVuosi2016