Vastuullisuus ja GRI

Sosiaaliset vaikutukset

Henkilöstö ja työolosuhteet

G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

OP Ryhmän henkilöstön määrä kasvoi 97 henkilöllä vuonna 2016. Vuoden lopussa ryhmän palveluksessa oli 12 227 henkilöä (12 130). Vakinaisessa työsuhteessa oli 93 prosenttia (93). Kokoaikatyötä tekevien osuus oli 92 prosenttia (93).

Suomessa työskenteli 11 787 henkilöä (11 695), Virossa 191 (191), Latviassa 113 (112), Liettuassa 134 (130) ja Pietarin edustustossa Venäjällä kaksi henkilöä. OP Ryhmällä ei ole varsinaista liiketoimintaa Venäjällä.

 

 


Miehet Naiset Yhteensä
Vakinaiset kokoaikaiset 3 162 7 447 10 609
Vakinaiset osa-aikaiset 69 698 767
Määräaikaiset kokoaikaiset 198 466 664
Määräaikaiset osa-aikaiset 69 118 187
Yhteensä 3 498 8 729 12 227

 


Miehet Naiset Yhteensä
Suomi 3 379 8 408 11 787
Viro 47 144 191
Latvia 26 87 113
Liettua 46 88 134
Venäjä 0 2 2
Yhteensä 3 498 8 729 12 227

 

Oman henkilökunnan lisäksi OP Ryhmä työllisti vuoden lopussa 1 089 vuokratyöntekijää kehittämisen ja palvelutuotannon tehtävissä.


Työllistäminen

G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Vuoden 2016 aikana OP Ryhmässä aloitti 1236 uutta työntekijää (1015). Vakinaisen henkilöstön vuotuinen lähtövaihtuvuus oli 7,9 %(8,3). Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus oli 3,7 %(3,8). Vuoden aikana OP Ryhmässä päätettiin 42 työsuhdetta (243), joista tuotannollisista syistä irtisanottiin 14 (63) ja vapaaehtoisten järjestelyjen kautta vähennettiin 28 työsuhdetta (180). Vuoden aikana ei tapahtunut liikkeenluovutuksia.

OP Ryhmässä työskenteli kesän aikana yhteensä 492 kesätyöntekijää, joiden keski-ikä oli 24,4 vuotta. Kesätyöntekijöistä 56 % oli naisia.

Vuonna 2016 eläkkeelle siirtyi 388 henkilöä (241). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,7 vuotta (61,5). 

 

Suomi Koko Ryhmä
Miehet
(Suomi)
Naiset
(Suomi)
Yhteensä
(Suomi)
Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 255 400 655 267 436 703
30–39 vuotta 107 156 263 110 176 286
40–49 vuotta 61 94 155 61 102 163
Yli 49 vuotta 34 45 79 35 49 84
Yhteensä 457 695 1 152 473 763 1 236

 

 

G4-LA3 Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhempainloman jälkeen jaoteltuna sukupuolen mukaan

Vuoden 2016 aikana vanhempainlomalla oli kaiken kaikkiaan 1089 (1112) henkilöä, heistä naisia oli 793 (812) ja miehiä 296 (300). Vuoden aikana päättyneiltä perhevapailta työhön palasi miehistä 99 % (100%) ja naisista 93 % (94%). Edellisenä vuonna perhevapailta palanneiden pysyvyysaste on miesten osalta 92 % (87%) ja naisten osalta 94 % (93%). Luvut on laskettu vain Suomen osalta, eivätkä sisällä OP-kiinteistökeskusten henkilöstöä.

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin

OP Ryhmä noudattaa kaikessa yhteistoiminnassa lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sekä kaikkia muita yhteistoimintaa koskevia paikallisia lakeja. Yhteistoiminta OP Ryhmässä on järjestetty siten, että neljä kertaa vuodessa kokoontuu ryhmätasoinen yhteistoimintaryhmä, joka käsittelee ryhmän taloutta ja tulosta sekä muita ryhmätasoisia ajankohtaisia asioita. Kaikissa ryhmän yhtiöissä on omat yhteistoimintamenettelynsä lain vaatimalla tavalla.

OP Ryhmä noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä. Suomessa uudelleenjärjestelytilanteita koskevat keskeiset säädökset sisältyvät lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Liikkeen luovutuksissa tiedottamisaika henkilöstön edustajille on lain mukaisesti yksi viikko. Kirjallinen neuvotteluesitys henkilöstön edustajille yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi pitää puolestaan antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Suomessa 91 prosenttia (90) OP Ryhmän henkilöstöstä on yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa toimialalla ei ole sitovia työehtosopimuksia.


Työterveys ja -turvallisuus

G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdonyhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa antavissa toimikunnissa

OP Ryhmässä osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna työsuojelutoimikunnissa, on 88 (87) % koko ryhmän henkilöstöstä. Keskusyhteisöllä on oma työsuojelutoimikunta ja kaikilla yli 20 työntekijän pankeilla on oma työsuojelutoimikunta.

G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan

Sairauspoissaolojen osuus vuoden 2016 säännöllisestä työajasta oli 3,5 % (3,5). Miehillä sairaspoissaolojen osuus oli 1,8 % (1,8) ja naisilla 4,1 % (4,1). Sairaspoissaolot ovat pysyneet samalla tasolla koko 2010-luvun. Tiedot on laskettu vain Suomen osalta, eivätkä sisällä OP-Kiinteistökeskusten henkilöstöä.

G4-LA8 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat

OP Ryhmä on järjestäytynyt työnantaja. Ryhmän yhtiöissä noudatetaan kolmea työehtosopimusta: pankkitoiminnassa rahoitusalan työehtosopimusta, vakuutusyhtiöissä vakuutusalan työehtosopimusta ja Pohjola Sairaalassa terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sopimukset sisältävät määräyksiä mm. työsuojeluyhteistoiminnan toteuttamisesta ja työsuojeluvaltuutettujen asemasta ja toimintaedellytysten turvaamisesta. Isona työnantajana OP Ryhmällä on suuri rooli työelämän kehittämisessä.

 

 

 

Koulutus

G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa

OPssa on monipuolisia tapoja kehittää osaamista kaikille henkilöstöryhmille. Perustana kehittymiselle on jokaisen yksilön kohdalla OPn strategian sisäistäminen ja ymmärrys siitä, miten uudistuminen tulee vaikuttamaan omiin tekemisiin ja osaamisiin.

Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään vahvasti kaikkia oppimisen keinoja ja tilaisuuksia työntekemisen puitteissa: rakentamalla uusia haasteita ja oppimisen tilaisuuksia nykyisiin tehtäviin tai hyödyntäen monipuolisia uramahdollisuuksia ryhmän sisällä. Uuden oppimisen keskiössä on osaamisen jakaminen ja ymmärryksen syventäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja verkostoissa. Näiden osaamisen kehittämisen keinojen lisäksi OPssa käytettiin henkilöstön lähikouluttamiseen sekä video- ja verkko-opiskeluratkaisuihin noin 7 miljoonaa euroa vuonna 2016. Vuosittaisten suoritusarviointien ja kehityskeskusteluiden piiriin kuuluu koko OPn henkilöstö Suomessa ja ulkomailla.

Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli OP Ryhmässä tähtää siihen, että tiiviillä ja organisoidulla työterveyden, työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisella pystytään varmistamaan entistä paremmin työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyvien työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Tilanteissa, joissa työ lakkaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja henkilö joutuu irtisanomisuhan alle, hänelle tarjotaan mahdollisuus tukipakettiin ja työllisyyttä tukevaan valmennukseen. Keskeisiä työhyvinvoinnin elementtejä ovat esimerkiksi varhaisen tuen malli, työterveyshuolto, kuntoutus, työelämän joustot ja monimuotoisuuden johtaminen.

OPn työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalleja päivitettiin vuoden 2016 aikana.

G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmaa viedään käytäntöön säännöllisten kehityskeskusteluiden kautta. Ne ovat tärkeä osa suorituksen johtamista ja pitävät sisällään tavoite-, tulos-, osaamis- ja seurantakeskustelun. Vuoden ensimmäisessä keskustelussa asetetaan tulevan kauden tavoitteet ja keskitytään menneen kauden arviointiin. Toisessa keskustellaan osaamisesta ja siitä, missä kuluvan kauden tavoitteiden toteutumisessa mennään. Osaamiskeskustelussa henkilöille laaditaan kehittymissuunnitelma tärkeimmistä kehittymiskohteista.

OP Ryhmän organisaatioilla on keskitetysti käytettävissään kaksi erilaista henkilöstökyselyä: laaja, koko organisaation läpileikkaava Henkilöstötutkimus ja nopeatempoisempi Pulssi. Henkilöstötutkimus toteutetaan OP Ryhmässä joka toinen vuosi. Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2017. Vuoden 2015 henkilöstötutkimuksen tulos oli hyvää tasoa ja siinä keskeisiksi OPn menestystekijöiksi nousivat yhteisöllisyys, arvojen mukainen toiminta sekä asiakaskeskeisyys. Henkilöstötutkimuksen rakennetta ja sisältöjä uudistettiin vuoden 2016 aikana.


 

 

 

 

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti

OP Ryhmän hallintoelinten jäsenistä miehiä oli 64 % (64) ja naisia 36 % (36). Hallinnon jäsenten keski-ikä oli vuoden päättyessä 52,8 vuotta (52,4). Alle 50-vuotiaiden osuus oli 31 % (33).

Hallintoelinten jäsenet
Edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus


Miehet Naiset Yhteensä
alle 30 v 40 35 75
30–39 v 347 271 618
40–49 v 744 604 1 348
yli 49 v 3 045 1 472 4 517
Yhteensä 4 176 2 382 6 558

OPssa halutaan ylläpitää tasa-arvoisia työskentelymahdollisuuksia koko henkilöstölle. Henkilöstöstä vuonna 2016 oli naisia 71 % (72) ja miehiä 29% (28). Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2016 lopussa 43,6 vuotta (43,8) ja palvelusaika keskimäärin 14,0 vuotta (14,4).

Työsuhteessa oleva henkilöstö 


Miehet Naiset Yhteensä
Alle 30 vuotta 494 1 092 1 586
30–39 vuotta 1 111 2 413 3 524
40–49 vuotta 743 1 663 2 406
Yli 49 vuotta 1 150 3 561 4 711
Yhteensä 3 498 8 729 12 227

Miehet Naiset Yhteensä
Johtajat 349 127 476
Esimiehet 423 621 1 044
Asiantuntijat 1 673 2 021 3 694
Toimihenkilöt 1 053 5 960 7 013
Yhteensä 3 498 8 729 12 227

 

 

 

 

 

Ihmisoikeudet

Syrjinnän kielto

G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

Ei syrjintälautakunnan kautta tai HR:n eikä tarkastuksen tietoon tulleita uusia tapauksia vuodelta 2016. Vuoden 2014 aikana OP Ryhmään kohdistuneesta syrjintään liittyvästä väitteestä tehtiin valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan tapauksessa ei ollut kyse syrjinnästä.

 

 

Yhteiskunta

Paikallisyhteisöt

FS13 Finanssipalveluiden saatavuus haja-asutusalueilla tai alikehittyneillä talousalueilla jaoteltuna palvelutyypeittäin

OP Ryhmän palveluverkosto koostuu konttori-, verkko-, puhelin- ja mobiilipalveluista. Henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjotaan sekä konttoreissa että digitaalisesti. OPlla on Suomen laajin pankki- ja vahinkovakuutuspalvelut kattava palveluverkko. Sen avulla halutaan varmistaa asiakkaiden tasa-arvoiset asiointimahdollisuudet. Laajasti eri puolilla Suomea sijaitsevat osuuspankit ja niiden toimipaikat mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen asiakkaiden ja paikallisen yhteisön kanssa. Ryhmän osuuspankeilla oli vuoden 2016 lopussa noin 469 toimipaikkaa ja sen asiakkaiden käytettävissä oli noin 1 376 pankkien yhteiskäytössä olevaa pankkiautomaattia ympäri maata.

OP-mobiili oli joulukuussa asiakkaiden päivittäisasioinnin pääkanava yli 13 miljoonalla käynnillä yhden kuukauden aikana. Op.fi:n käyntien määrä oli lähes 10 miljoonaa. Maaliskuussa 2016 OP-mobiilin käyntien määrä ohitti ensimmäisen kerran op.fi:n käyntien määrän.

FS14 Aloitteet, jotka parantavat vajaakykyisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluja

Palvelemme kattavasti asiakkaitamme suomen ja ruotsin kielellä, mutta varsinkin yritysasiakkaiden keskuudessa ja pääkaupunkiseudulla sekä kasvukeskuksissa tarve englanninkieliselle palvelulle on suuri. Tarjoamme asiakkaillemme sähköiset palvelut (op.fi, OP-mobiili, Pivo) päivittäisten pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseen englanniksi. Muiden palvelujen osalta englanninkielistä palvelukykyä kehitetään asiakastarvetta vastaavaksi. Joissakin OP-Kiinteistökeskuksissa tarjotaan palvelua lisäksi venäjän kielellä. Baltiassa asiakkaita palvellaan konttoreissa paikallisilla kielillä ja sähköisissä kanavissa englanniksi.

Op.fi-verkkosivuston tekstiversio pda.op.fi on yleisesti näkövammaisilla käytössä oleva palvelu, jota voidaan käyttää apuvälineillä, kuten puhesyntetisaattorilla. OPn mobiilipalvelussa voi asioida sormenjälkitunnisteella. Lisäksi OP on tuottanut avainlukulistat pistekirjoituksella, mikä mahdollistaa näkövammaisten asioinnin verkkopalvelussa.

 

Lahjonta ja korruption vastaisuus

G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit

OP Ryhmän yhteisöissä noudatetaan Operatiivisten riskien hallinnan menettelytavat -ohjetta. Keskusyhteisö laatii riskikartoitussuunnitelman, josta ilmenee, mitkä ovat kartoitettavat kokonaisuudet. Tarvittaessa kartoitettavista kokonaisuuksista sovitaan yhdessä ryhmän yhteisöjen kanssa. Vuosittain OP Ryhmässä tehdään riskiarviointeja, joissa huomioidaan ja kartoitetaan myös lahjontaan liittyvät riskit. Toteutetun järjestelmäuudistuksen takia osa riskikartoituksista valmistuu vuoden 2017 alkupuolella.

Tämän menettelytapaohjeen mukaisesti yhteisö päivittää operatiivisten riskien kartoituksen vuosittain. Riskikartoitukset perustuvat yhteisön itsearvioon toiminnan operatiivisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Kartoitusprosessin mukaisesti kukin yhteisö tunnistaa ja arvioi olennaisimmat toimintaansa kohdistuvat riskit. Tunnistamisessa käytetään apuna ryhmän yhteistä riskikirjastoa, jossa on lueteltu erilaisia riskejä jaoteltuna seitsemään riskiluokkaan. Sisäinen väärinkäytös -luokassa on valittavissa riski lahjuksen antaminen tai ottaminen.

Lahjonta ei ole noussut olennaiseksi riskiksi yhdessäkään riskikartoituksessa.

G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

OPn keskusyhteisön hallintoneuvoston vahvistamassa Hyvän liiketavan periaatteet -dokumentissa on linjattu, että vältämme kaikkia tilanteita, jotka voivat asettaa itsemme ja OP Ryhmän alttiiksi lahjusepäilyille. Hyvän liiketavan periaatteet -ohjeen jalkauttamiseksi on toteutettu koko OP Ryhmän henkilöstölle pakollinen verkkokurssi.Vuoden 2016 lopussa kurssin oli suorittanut 100 % (80) henkilöstöstä.


Eturistiriitojen hallinta OP Ryhmässä -ohjeella pyritään estämään korruptiotapaukset. Kaikki OP Ryhmän yhteisöt vastaavat osaltaan eturistiriitoja koskevan ohjeistuksen noudattamisesta yhteisössä. Jokaisen yhteisöissä toimivan johto- ja toimihenkilön tulee tuntea ohjeistus. Vastuu ohjeistuksen noudattamisen valvonnasta on jokaisella esimiehellä ja viime kädessä valvonnasta vastaa kunkin yhteisön toimitusjohtaja ja hallitus. Eturistiriitojen hallintaa koskeva ohjeistus tulee käsitellä yhteisössä ja sen henkilöstön keskuudessa säännöllisin väliajoin sekä aina perehdytettäessä henkilö uuteen tehtävään.

 

Kilpailun rajoitukset 

G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

OPlla ei ole kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä avoimia oikeustoimia.
Vuoden 2015 lopussa OP sai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvän selvityspyynnön.

Kilpailijan väitteen mukaan OPlla on määräävä markkina-asema vähittäispankkipalveluissa ja OPn käyttävän tätä asemaa väärin sitomalla yhteen vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut. Lisäksi väitetään OPn tarjoavan vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten. Tapauksen selvittäminen on edelleen kesken. OP haluaa hyvässä yhteistyössä toimien toimittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kaikki heidän toivomansa tiedot.

 

Tuotevastuu

Tuote- ja palvelutiedot

G4-PR3 Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintöjen tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat

OP Ryhmässä noudatetaan alan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka mukaisesti asiakkaalle on ilmoitettava tietyt, tuotteeseen tai palveluun liittyvät ehdot, ominaisuudet tai riskit. Tiedotusvelvollisuus kohdistuu kaikkiin kolmeen ryhmän liiketoiminta-alueeseen: pankkitoimintaan, vahinkovakuutustoimintaan ja varallisuudenhoitoon.


G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

Finanssivalvonta antoi 13.6.2016 OP Helsingille julkisen varoituksen asiakasomistajatalletuksen harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Asiakkaiden yksityisyydensuoja

G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä indeksiin

Kuusi tapausta, jossa tapahtunut tietojen käsittely- tai säilytysvirhe. Viisi tapausta, jossa tapahtunut virhe asiakastietojen käsittelyssä.

 

Omistajuus

FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa

OP Rahastoyhtiön omistajapolitiikkaa toteutetaan osallistumalla aktiivisesti erityisesti Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouksiin. Yksi tärkeimmistä keinoista hankkia tietoa ja arvioida yritysten vastuullisuutta ovat salkunhoitajien tapaamiset yritysjohdon kanssa. OP Varallisuudenhoidon hoitamissa OP-rahastoissa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 70 Suomessa listatun pörssiyhtiön osakkeita, joista 17 %:n kanssa keskusteltiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksistä.

OP vaikuttaa yrityksiin myös muilla tavoin. Mikäli sijoituskohteiden joukossa on yrityksiä, joilla on kansainvälinen normirikkomus tai joiden toiminta ei muutoin ole vastuullista ja sijoittajan pidemmän aikavälin etujen mukaista, aloitetaan vaikuttaminen yritykseen tilanteen korjaamiseksi. Mikäli vaikuttaminen ei johda tulokseen, sijoituskohde voidaan vastuullisen sijoittamisen toimikunnan päätöksellä myydä.

 

 

FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen

Positiivinen arvottaminen

Ryhmässä sijoituskohteita ja yhteistyökumppaneita kannustetaan toimimaan vastuullisesti ja kansainvälisten normien mukaisesti. Lähtökohtaisesti kaikissa rahastoissa houkuttelevimpia sijoituskohteita ovat liikkeeseenlaskijat, joiden toiminta on kansainvälisten eettisten normien näkökulmasta moitteetonta. Positiivinen arvottaminen korostuu erityisesti OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja OP-Vähähiilinen maailma -sijoitusrahastoissa. OP-Ilmaston sijoitusvalikoiman muodostavat yhtiöt, jotka ovat hyvässä asemassa, kun yhteiskunnat ja yritykset sopeuttavat esimerkiksi energiaratkaisujaan ja materiaalien käyttöään vähemmän hiilidioksidia tuottavaan suuntaan. OP-Puhdas Vesi puolestaan sijoittaa kestävän kehityksen mukaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminnassa korostuu vettä säästävän teknologian kehittäminen, veden puhdistus sekä toimivan ja luotettavan vesi-infrastruktuurin rakentaminen. OP Vähähiilinen Maailma -rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka erottuvat kilpailijoistaan alhaisemman hiili-intensiteetin perusteella. Näiden rahastojen arvo vuoden 2016 lopussa oli yhteensä 313 miljoonaa euroa eli 4,2 % OP-Rahastoyhtiön osakerahastojen pääomista.


Negatiivinen arvottaminen

OP Varallisuudenhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti kansainvälisten normien toteutumista sijoituskohteissa seurataan aktiivisesti niin sijoituspäätöstä tehtäessä kuin omistusaikanakin. Sijoituskohteet seulotaan kansainvälisten normirikkomusten osalta. Lisäksi varmistetaan, ettei salkuissa ole sopimuksilla kiellettyjen aseiden (henkilömiinat, rypäleaseet ja ydinaseet) valmistajia, myyjiä tai markkinoijia. Seulonta toteutetaan ulkopuolisen analyysitalon toimesta kaksi kertaa vuodessa. Seulonta koskee kaikkia suoria sijoituksia tekeviä aktiivisia OPn osake- ja yrityslainarahastoja sekä täyden valtakirjan asiakassalkkuja, jotka tekevät edellä mainittuja sijoituksia. Vuoden 2016 aikana poissuljettiin edellä mainituista rahastoista ja asiakassalkuista kymmeniä hiiliyhtiöitä. Hiiliyhtiöiden poissulkeminen pitää sisällään muun muassa hiilikaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 25 % tulee energiahiilen tuottamisesta sekä sähköntuottajia, jotka käyttävät runsaasti hiiltä sähkön tuottamiseen. Poissulkemiselta voi välttyä, mikäli yhtiö tekee toimenpiteitä tai omaa suunnitelman hiiliriippuvuuden pienentämiseksi merkittävästi. Poissuljettujen yhtiöiden lista on nähtävissä OPn verkkosivuilla.

OP-Rahastoyhtiö toi vuonna 2016 markkinoille OP-Kestävä Maailma –yhdistelmärahaston. Rahasto noudattaa negatiivista arvottamista useiden tuotteiden ja toimintojen osalta. Rahasto ei esimerkiksi sijoita tupakan tai alkoholin valmistajiin. Rahaston pääomat olivat vuoden 2016 lopussa 35,7 miljoonaa euroa.