Vastuullisuus ja GRI

Taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset tulokset

G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

OP Ryhmän asiakasomisteisuuden perustan luoman kaksoisroolin myötä on liiketoiminnan hyöty ja lisäarvo kanavoituu asiakassuhteen kautta jäsenille ja asiakkaille. Osuuspankit käyttävät tuloksensa asiakkaiden hyväksi keskittämisetuina ja muina taloudellisina etuina sekä palvelukyvyn ylläpitona ja kehittämisenä. Uusia OP-bonuksia kertyi yli 200 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Merkittävällä osalla OP n taloudellisista vaikutuksista on välillisiä vaikutuksia myös paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen. Esimerkkejä välillisistä taloudellisista vaikutuksista ovat:

  • työllistäminen (uusien työpaikkojen luonti, harjoittelupaikat, kesätyöpaikat)
  • hankinnat (ostot paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta)
  • investoinnit (kiinteistöt, ylläpito, paikallinen infrastruktuuri ja rakennushankkeet)
  • rahoitus (uusien yritysten perustamiseen liittyvä rahoitus, paikallisten kohteiden rahoitus, luotonannon eettiset kriteerit toimialoittain)

Osuuspankit ovat useilla paikkakunnilla yksi suurimmista veronmaksajista, ja ryhmätasolla OP on Suomen suurimpia veronmaksajia. OP Ryhmän katsauskauden tuloverot olivat 223 miljoonaa euroa (249). Efektiivinen verokanta oli 19,6 prosenttia (22,6).

OPn verojalanjälki


G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset seuraamukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan

OP suorat vaikutuksen ilmastonmuutokseen ovat vähäiset. Ympäristöriskit, ilmastoriskit mukaan lukien, voivat kuitenkin vaikuttaa OPn liiketoimintaan paitsi välittömästi, myös välillisesti asiakkaisiin ja sidosryhmiin kohdistuvien vaikutusten kautta. Päästö- ja energiaintensiivisillä toimialoilla ilmastonmuutoksella ja esimerkiksi siihen liittyvällä sääntelyllä voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Välillisiä ilmastonmuutosvaikutuksia syntyy OPn rahoituksien ja sijoituksien kautta.

Sään ääri-ilmiöt kuuluvat operatiivisina riskeinä myös OPn oman toiminnan jatkuvuussuunnittelun piiriin. Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvät huolenaiheet saattavat muodostaa maineriskejä, mikäli OPn tai jopa sen kumppanien tai asiakkaiden toiminnassa havaittaisiin merkittävää ristiriitaa ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Toisaalta yleinen ympäristötietoisuuden paraneminen luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi ympäristövastuuta korostaville sijoitustuotteille sekä erilaisille omaisuusvakuutuksille.

Vahinkovakuutusliiketoiminnassamme seurataan jatkuvasti ilmastonmuutoksen riskivaikutuksien kehitystä nykyisten voimassa olevien ja uusien vakuutustuotteiden kannalta. Tavoitteenamme on kattaa mahdollisimman laajasti kaikki vakuutuskelpoiset riskit muuttuvissakin olosuhteissa. Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien taloudellisia vaikutuksia OP arvio vuosittain CDP –vastauksessaan.

 

Suomi 2013 2014 2015 2016
Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo
a) Tuotot 2 450 2 657 2 808 2 910
Taloudellisen lisäarvon jakauma
b) Liiketoiminnan kulut 619 661 574 640
c) Henkilöstökulut 791 741 781 762
d) Palautukset omistaja-asiakkaille 193 195 195 206
e) Tuloverot 36 308 249 223
f) Lahjoitukset ja tuki 3 4 3 6
Vakavaraisuuden vahvistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen 807 749 1 007 1 073

Välilliset taloudelliset vaikutukset

G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset

OPlla on Suomen laajin pankki- ja vahinkovakuutuspalvelut kattava palveluverkko. Sen avulla halutaan varmistaa asiakkaiden tasa-arvoiset asiointimahdollisuudet. Palveluverkko kattaa sekä digitaaliset palvelukanavat (op.fi, OP -mobiili, Pivo), puhelinpalvelun että toimipaikkaverkon. Kehitämme palveluitamme kuunnellen asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

G4-EC8 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

OP Ryhmän palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 12 227 henkilöä (12 130). Vakinaisessa työsuhteessa oli 93 prosenttia (93) ja määräaikaisessa työsuhteessa 7 prosenttia (7).

Kesätyöntekijöitä OP ryhmän palveluksessa oli vuoden aikana yhteensä 492 henkilöä. OP on myös merkittävä tavaroiden ja palvelujen ostaja. Tuotteiden, palveluiden, oikeuksien ja korvauspalveluiden kumppaniverkoston yhteenlaskettu ostovolyymi oli vuonna 2016 noin 954 (615) miljoonaa euroa, ja toimittajia oli yli 20 000. Lisäksi ryhmän liiketoiminnat vastaavat itse varainhankintaan ja sijoitustoimintaan liittyvistä hankinnoista.

OPlla on käynnissä yhteisöllisten ja alueellisten taloudellisten vaikutusten arvioinnin mittareiden rakentaminen. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa tapoja mitata yksittäisen pankin tai koko ryhmän yhteisöllistä ja alueellista taloudellista vaikuttavuutta.