Vastuullisuus ja GRI

Vastuullisuuden johtaminen OPssa

Yhteiskuntavastuu on tiivis osa OPn liiketoimintaa ja strategiaa. Vastuullisuuden perusta rakentuu perustehtäväämme, yhteisiin arvoihimme, vahvalle vakavaraisuudelle ja osaavalle riskienhallinnalle, joita asiakasomisteinen liiketoimintamallimme tukee. Yhteiskuntavastuun näkökulmista huomioimme taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun. Tavoitteemme yhteiskuntavastuussa on olla toimialan edelläkävijä Suomessa.

Hyvän liiketavan periaatteet muodostavat perustan, jonka mukaisesti kaikkien OP Ryhmässä työskentelevien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta. Koko ryhmää ja sen hallintoa sitovat periaatteet nojaavat vahvasti perustehtäväämme sekä arvoihimme ja ovat merkittävä osa toimintamme vastuullisuutta.

OP Ryhmän liiketoiminnan johtamiskäytännöt kattavat suurelta osin myös yhteiskuntavastuun johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Keskeiset johtamiskäytännöt on määritelty OP Ryhmän hallinnointiperiaatteissa. Hyvä pankki- ja vakuutustapa ohjaa toimimaan lakien, normien ja säädösten mukaisesti sekä noudattamaan rehellisen ja reilun toiminnan periaatteita. Riskienhallinta ja compliance -toiminto valvoo myös yhteiskuntavastuuseen liittyviä riskejä ja vaatimustenmukaisuutta, ja sillä on kokonaisvastuu vastuullisiin periaatteisiin liittyvästä neuvonnasta. Vastuualue toimii liiketoiminnoista riippumattomasti.

Raportointiperiaatteina OP noudattaa GRI G4 -viitekehystä (Core), YK:n Global Compactia sekä kehittää raportointa IIRC:n viitekehyksen suuntaan. OP huomioi myös GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen liitteen. OP Ryhmän vastuullisuusraportointi noudattaa pääosin samoja laskentarajoja kuin ryhmän taloudellinen raportointi. Poikkeamat ja rajoitukset laskentarajassa on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

OPn hiilijalanjälki on pienentynyt
noin 47 % vuodesta 2011.
#OPVuosi2016

 

Vastuullisuuden organisointi

Vastuullisuuden politiikan ja linjaukset hyväksyy hallintoneuvosto. Yhteiskuntavastuun strategisesta johtamisesta vastaa OP Osuuskunnan johtokunta, joka tekee myös vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset. Yhteiskuntavastuu on OP Osuuskunnan johtokunnassa viestintäjohtajan vastuulla. Vastuullisuutta koskevia asioita käsitellään säännöllisesti johtokunnan lisäksi liiketoimintojen johtoryhmissä. Jokapäiväistä vastuullisuustyötä ohjaa liiketoiminnoiden vastuullisuuden työryhmät, joiden puheenjohtajana toimii vastuullisuusjohtaja.

Yhteiskuntavastuuohjelma

OPn yhteiskuntavastuun tavoitteita ohjaa ja koordinoi yhteiskuntavastuuohjelma, joka kokoaa yhteen ryhmätasoisesti yhteiskuntavastuun tuloksia keskeisiltä vaikutusalueilta. Vastuullisuusohjelman KPI-mittareille oli asetettu tavoitteet vuoden 2016 loppuun saakka, ja niiden tulokset esitetään tässä raportissa. Vastuullisuusohjelman päivitystyötä on tehty vuoden 2016 aikana. Päivitystyön lähtökohtana on tehty kaksi samansisältöistä sidosryhmäkyselyä, toinen ulkoisille sidosryhmille ja toinen sisäisille sidosryhmille. Kyselyiden pohjalta päivitimme vastuullisuuden olennaisuusanalyysin.

Päivitetty vastuullisuusohjelma sekä tavoitteiden mukaiset KPI-mittarit julkistetaan vuoden 2017 aikana.

 

Yhteiskuntavastuun KPI-mittarit

  Lähtötaso 2011 2015 2016 Tavoite 2016
Paikallisuus ja yhteiskunta        
Rahoitus ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuushde (RAVA) 180 191⁽¹ 170⁽¹ 160
Asiakaspalveluiden toimintavarmuus (%) 99,78 99,90 99,92 99,89
Tuki paikallisille hankkeille (milj. €) 3,3 2,8 6,1
Vastuu sidosryhmistö        
Bonukset omistajajäsenille (milj. €) 163 197 208
OP Yrityspankin osinkosuhde (%) 60 30 50,4 ≥50
Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä 61,5 61,5 61,7
Henkilöstötyytyväisuus (asteikolla 1–5) 3,9 3,9 ⁽²
Edustajiston jäsenmäärä kaikista jäsenistä (%) 71 84 87
Vastuulliset tuotteet ja palvelut        
Henkilöasiakkaiden e-laskut (1 000 kpl) 2 955 37 132⁽³ 41 769⁽³ 30 000
Yritysasiakkaiden e-laskut (1 000 kpl) 5 519 31 339 36 372 32 000
Eettinen liiketoiminta        
Suosittelu henkilöasiakkaat        
Pankkipalvelut ⁽⁴ 50 67
Vakuutuspalvelut ⁽⁴ 32 44
Suosittelu yritysasiakkaat 31    
Pankkipalvelut ⁽⁴ 40 64
Vakuutuspalvelut ⁽⁴ 27 45
Ympäristö        
Oman toiminnan hiilijalanjälki (CO₂ tn) 34 847 23 451 18 559 -5% vuodesta 2015
Green Office -merkityissä toimistoissa työskentelevät (henkilömäärä) 2 550 3 546 3 246 5 000
     
¹⁾ Rava-suhdeluku on laskettu Solvenssi II -siirtymäsäännöillä ja vertailutiedot on muutettu*  
²⁾ Henkilöstötyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi  
³⁾ Sisältää myös suoramaksut  
⁴⁾ Lähtötasoa vuodelta 2011 ei ole  
         

Johtamisen arviointi

Johtamistapaa arvioidaan osana yleisiä johtamiskäytäntöjä. Tavoitteita ja toimintaperiaatteita päivitetään, mikäli esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, joihin tulee reagoida.

Kansainväliset sitoumukset ja yhteistyö järjestöissä

OP on sitoutunut noudattamaan lakien ja määräysten lisäksi myös kansainvälisiä, toimintaa ohjaavia sitoumuksia. OP allekirjoitti vuonna 2011 Global Compact -aloitteen ja sitoutui noudattamaan aloitteen kymmentä periaatetta ihmisoikeuksista, työelämän oikeuksista, ympäristöperiaatteista ja korruption torjunnasta. Global Compact -periaatteet on viety osaksi OPn uusia toimittajasopimuksia. Henkilöstölle suunnatussa hyvän liiketavan periaatteiden ja yhteiskuntavastuun verkkokoulutuksessa on huomioitu Global Compactin periaatteet.

OP allekirjoitti YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2009 ensimmäisten suomalaisten varainhoitajien joukossa. Tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja on kehitetty entistä määrätietoisemmin ja samalla on osallistuttu alan laajempaan kehittämiseen. OP on yksi Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen (FINSIF ry) perustajajäsenistä. OP on mukana myös esimerkiksi Global Compact Nordic Networkissa, yritysvastuuverkosto Finnish Business & Society ry:ssä (FiBS), EACB:n (European Association of Co-operative Banks) vastuullisuustyöryhmässä sekä Amice:n (the Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) vastuullisuustyöryhmässä.

Seuraamme aktiivisesti rahoitusalan yrityksille suunnatun ohjeistuksen kehitystä osana OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. OECD:n toimintaohjeet koostuvat vapaaehtoisuuteen pohjautuvista vastuullisuuden periaatteista ja normeista sekä lainsäädännön soveltamisesta kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Vuoden 2016 aikana OP allekirjoitti Equator Principles -aloitteen projektirahoitusten vastuullisuuden varmistamiseksi.

OP vastasi edellisvuosien tapaan CDP-kyselyyn, jonka tarkoituksena on kerätä suuryrityksiltä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista heidän liiketoimintaan ja keinoista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Vuonna 2016 OPn saavuttama arvosana kyselyssä oli neliportaisella asteikolla (A-D) B. Luokka B tarkoittaa, että yritys on alkuarviointien jälkeen ryhtynyt toimiin ympäristöasioiden parantamiseksi. 

Sijoittajan roolissa OP Varallisuudenhoito on allekirjoittanut CDP:n ilmasto- ja vesi-aloitteet ja uusimpana myös metsäkato-aloitteen.

Keskeisimmät yhteiskuntavastuutamme ohjaavat linjaukset ja periaatteet

  • OP Ryhmän hallinnointiperiaatteet
  • OP Ryhmän yhteiskuntavastuun linjaukset
  • YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet
  • Hyvän liiketavan periaatteet
  • OP Ryhmän yhteiskuntavastuuohjelma
 

Tuemme YK:n Global Compact -aloitetta ja edistämme ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption poistoa.

Reijo Karhinen, pääjohtaja

OP Ryhmä

 

 

 

 

Riskit ja valvonta

Uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja järjestelmien riskit ja näiden muutokset arvioidaan ennen käyttöönottoa. Merkittävät uudet tuotteet, palvelut ja toimintamallit tai näiden muutokset viedään tarvittaessa arvioitavaksi OP Osuuskunnan johtokuntaan, joka viime kädessä tekee päätöksen uusien tuotteiden tai palveluiden käyttöönotosta. Merkittävät toteutuneet riskit viedään johtokunnan tiedoksi osana kuukausittaista riskikatsausta. Vuosittain päivitettävissä riskikartoituksissa tunnistetaan toimintaan kohdistuvat olennaisimmat riskit, mukaan lukien ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintoon liittyvät riskit (ESG). Näistä kartoituksista tehdään analyysi, joiden pohjalta merkittävät ilmiöt nostetaan johdon tietoisuuteen. OPn ja sen yhteisöjen riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan tehokkuutta arvioidaan vuosittain. Lisäksi sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan ja vakavaraisuuden hallinnan tilan vuosittain.

Sisäisen valvonnan toimenpiteet kohdistuvat kaikkeen toimintaan ja ne kattavat kaikki OP Ryhmän yhteisöt ja toimipaikat. Toimenpiteiden määrittelyssä huomioidaan toiminnan luonne ja laajuus sekä tarvittaessa myös kansainväliseen toimintaan liittyvät erityispiirteet. Sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla. Ensisijainen ja laajamittaisin sisäinen valvonta toteutetaan operatiivisessa liiketoiminnassa, jossa sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa ja osa päivittäisiä rutiineja. Sisäistä valvontaa täydentää OP Ryhmän palveluksessa olevien mahdollisuus ilmoittaa riippumattoman kanavan kautta säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta (whistle blowing).

OP Ryhmän luottolaitostoimintaa valvoo Euroopan keskuspankki. OP Ryhmään kuuluvia suomalaisia sijoituspalveluyrityksiä ja vakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta siten kuin rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita koskevassa lainsäädännössä on säädetty. OP Ryhmän toimintaa Virossa, Latviassa ja Liettuassa valvovat soveltuvin osin asianomaisten valtioiden valvontaviranomaiset.

Raportoinnin kannalta olennaisten näkökohtien määrittäminen

Vuonna 2014 määriteltiin raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat GRI G4
-raportointiohjeiston vaatimusten mukaan. Olennaisten näkökohtien tunnistamista varten näkökohtien olennaisuus arvioitiin sekä OPn että sidosryhmien näkökulmasta. Analyysin tuloksena saatiin raportoitavat näkökohdat. Näkökohdat, niiden laskentarajat sekä näkökohtakohtainen johtamistavan kuvaus on esitelty Johtamistapa olennaisten näkökohtien osalta -taulukossa. Olennaiset näkökohdat on hyväksynyt OP Osuuskunnan johtokunta.

Olennaisuus

Yhteiskuntavastuu on tiivis osa OPn liiketoimintaa ja strategiaa. Vastuullisuuden perusta rakentuu yhteisiin arvoihimme, vahvalle vakavaraisuudelle ja osaavalle riskienhallinnalle. Yhteiskuntavastuun näkökulmista huomioimme taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun. Tavoitteemme yhteiskuntavastuussa on olla toimialan edelläkävijä Suomessa. Vastuullisuuden olennaisuusarvion tarkoituksena on tunnistaa OPlle ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuullisuusnäkökohdat.

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi toteutettiin 2016 loppuvuodesta. Sidosryhmien ajatuksia kerättiin kahdella sidosryhmäkyselyllä, joissa vastaajia pyydettiin arvioimaan muun muassa vastuullisuuteen liittyvien näkökulmien tärkeyttä ja roolia OPlle. Tämä olennaisuusanalyysi ohjaa vastuullisuusohjelman päivitystyötä ja tavoitteita. Vuosien 2011-2016 vastuullisuusohjelma sekä olennaisuusanalyysi löytyvät www.op.fi –vastuullisuusosiosta.