Vastuullisuus ja GRI

Ympäristövaikutukset

Energia

G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus ja G4-EN5 Energiaintensiteetti

Kokonaisenergiankulutus kattaa OP Ryhmän lämpö- ja sähköenergian sekä polttoaineet kaikissa toimintamaissa. Vuonna 2016 kokonaisenergiankulutus oli 138 230 (142 360) MWh ja se on laskenut edellisestä vuodesta 2,9 %. Kohteiden, jotka eivät ole kulutusseurannan piirissä, kulutukset on laskettu kiinteistötyypeittäin ominaiskulutusten perusteella. Näiden kohteiden osuus kulutuksista on noin puolet.

Vallilan korttelin ja siellä sijaitsevien konesalitoimintojen sähköenergia oli tuotettu kokonaan tuulivoimalla.

Energiaintensiteetti pieneni vuonna 2016 ja se oli 11,3 (11,7) MWh/vuosi/henkilö OP Ryhmän työntekijää kohden. 

 


2014 2015 2016
Kaukolämpö 77 716 73 400 72 050
Kaukojäähdytys 2 868 2 670 5 360
Polttoaineet Lämmitys ja varavoima 6 946 7 060 3 780
Sähkö 80 311 59 230 57 040
Yhteensä (MWh)  167 841 142 360 138 230
 

Päästöt

G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) ja G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Suoria kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1) syntyy omien kiinteistöjen varavoimakoneiden kuluttamasta polttoaineesta. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) aiheutuvat toimitilojen sähkö- ja lämpöenergian kulutuksesta. Vuonna 2016 Vallilan toimitilakokonaisuuden sähköenergia oli tuotettu 100 % uusiutuvilla energiamuodoilla.

Päästölaskennassa käytetyt energian päästökertoimet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2015 Suomen sähkön tuotantotietoihin, vuoden 2015 Kaukolämpötilastoon, IEA:n vuoden 2014 kaukolämmön ja sähkön tietoihin (muut kuin Suomi), Ecoinvent 3.3 -tietokantaan sekä vihreän sähkön osalta FIGBC tietoihin.

 Scope 1 ja 2 päästöt tonnia CO2e


2014 2015 2016
Scope 1 1 800 5 3
Scope 2, hankintaperusteinen 37 114 23 446 18 556
Scope 2, sijaintiperusteinen - 27 178 26 088
Intensiteetti CO₂e-tonnia/hlö 3,00 1,93 1,52

 

 

 G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)

Hankitut tuotteet ja palvelut sisältävät toimistopapereista, postinkuljetuspalveluista, ulkoisista datakeskuksista ja asiakaslehdistä syntyvät päästöt.

Epäsuorista päästöistä laskemme myös osakerahastojen hiilijalanjälkeä. Lue lisää op.fi -sivuilta.

Scope 3 päästöt tonnia CO2e


2014 2015 2016
Hankitut tuotteet ja palvelut 2 266 2 508 2 612
Toiminnoista syntyvä jäte 598 609 129
Liikematkat 2 408 2 622 3 841
Työntekijöiden työmatkat 951
 

G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

OPlla on vastuullisuusohjelmassa asetettu tavoite pienentää vuosittain oman toimintansa hiilijalanjälkeä. OPn oman toiminnan suorat (scope 1+2) kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 18 559 CO2e-tonnia (25 221) eli 1,52 tonnia (1,93) työtekijää kohden. Päästöt (scope 1+2) ovat vähentyneet noin 47 prosenttia vuodesta 2011 (vertailuluku 2011 34.847 tn CO2e). Merkittävin syy päästöjen vähenemiseen oli vanhoista energiatehottomista toimitiloista luopuminen ja uusiutuvan energian lisääminen. Vuonna 2016 Vallilan korttelin sähköenergia oli tuotettu kokonaan tuulivoimalla.

OPn keskusyhteisön työsuhdeautojen CO2-päästöraja on 150 g/km. Vuoden 2015 lopussa työsuhdeautojen keskimääräinen CO2-päästö oli 125 g/km (130). Liikematkustamisesta kertyi vuonna 2016 3 841 tn CO2-päästöjä (2 622 tnCO2). Liikematkustuksen vähentämiseksi OP käyttää video- ja verkkoneuvotteluja. Matkustusohjeen mukaan kotimaanmatkoilla käytetään pääsääntöisesti junaa tai linja-autoa. OPn keskusyhteisöllä on ollut käytössä työsuhdematkalippu kannustamaan henkilökuntaa julkisen liikenteen käyttämiseen kodin ja työpaikan välisiin matkoihin.

OP toimii välillisenä vaikuttajana ohjatessaan asiakkaita ottamaan ympäristövaikutukset huomioon rahoituksen, vahinkovakuuttamisen ja sijoittamisen päätöksissä sekä suosittelemalla sähköistä asiointia ja sähköisiä asiakirjoja.

Jätteet

G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti OP palveluiden hallinnoimissa pääkaupunkiseudun toimipaikoissa syntyi vuonna 2016 jätettä yhteensä 289 tonnia (1089). Määrästä 82,5 prosenttia (79) kierrätettiin tai uudelleen käytettiin.